Cofrestrau Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Allt yr Yn nature reserve

Mae’r Rheoliadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Cofrestrau) (Cymru) 2006 yn rhoi rheidrwydd ar y cyngor gynnal a chadw tri chofrestr gyhoeddus yn ymwneud â hawliau tramwy cyhoeddus (HTC) yn yr ardal, maent fel a ganlyn:  

  • Adran 31A:  Cofrestr o bethau y mae tirfeddianwyr wedi’u cyflwyno

Mae Cofrestr Adran 31A (pdf) yn cynnwys gwybodaeth ar fapiau a datganiadau a gyflwynwyd, ac ymwadiadau, gan dirfeddianwyr mewn perthynas â hawliau tramwy cyhoeddus ar eu tir.

Mae'r mapiau, y datganiadau a’r ymwadiadau hyn yn galluogi tirfeddianwyr i gydnabod yn ffurfiol yr hawliau tramwy cyhoeddus ar eu tir, gan greu rhagdybiaeth na fydd unrhyw lwybrau pellach yn cael eu dynodi dros eu tir.  

  • Adran 121B:  Cofrestr o geisiadau i ddargyfeirio neu ddileu llwybrau cyhoeddus

Mae’r Gofrestr ceisiadau Adran 121B(pdf) yn dangos ceisiadau sydd wedi eu gwneud i’r cyngor i newid ein map diffiniol neu ddatganiad (y cyfeirir ato fel cofrestr adran 53B) – y dogfennau hyn yw ein cofnod swyddogol o hawliau tramwy cyhoeddus.    

  • Adran 53B:  Cofrestr o geisiadau i ddiwygio’r adran Map Diffiniol a’r Datganiad

Mae Cofrestr ceisiadau Adran 53 (pdf) yn rhestru ceisiadau a gyflwynwyd i'r cyngor gan berchnogion, prydleswyr neu feddianwyr unrhyw dir a ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth, coedwigaeth neu i fridio neu gadw ceffylau, i ganslo llwybrau cyhoeddus a gorchmynion dargyfeirio (y cyfeirir atynt fel cofrestr adran 121B).

Mae’r gofrestr a gyhoeddwyd yma’n cynnwys mathau ychwanegol o geisiadau, h.y. ceisiadau gan berchnogion tir neu feddianwyr nad ydynt yn dod o dan y diffiniad uchod, a chynigion a symbylwyd gan yr awdurdod priffyrdd ei hun.

TRA91579 27/9/2018