Parciau

 

Parc Belle Vue

Parc Beechwood      

Meysydd chwarae ac ardaloedd chwarae

Parc Tredegar

Oriau Agor Parciau (pdf)

Rhoi gwybod am fater yn ymwneud â pharc

Tŷ a Pharc Tredegar (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 

Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn) 2022

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi rhoi Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) ar waith ar gyfer parciau a mannau agored.

Mae'r Gorchymyn hwn yn berthnasol i'r holl Fannau Cyhoeddus yn Ninas a Sir Casnewydd a diben y gorchymyn fydd gorfodi perchnogaeth gyfrifol ar gŵn.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 21 Tachwedd 2022 a bydd yn parhau mewn grym am 3 blynedd o’r dyddiad hwn, oni bai y caiff ei ymestyn gan orchmynion pellach a wneir dan bwerau statudol y Cyngor.

Dysgwch fwy am y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd