Rheoli gwair mewn ffordd sy'n Caru Gwenyn

Bee friendly Newport pic 1

Fel Dinas sy'n Caru Gwenyn, rydyn ni’n adolygu trefniadau rheoli porfa a lladd gwair Casnewydd. 

Mae dros 25 erw'n cael eu rheoli fel safleoedd peillio i ddenu gwenyn, gloÿnnod byw, chwilod a phryfed eraill.

Er y bydd llawer o'n lleiniau ymyl, ein cyffyrdd a'n cylchfannau yn parhau i gael eu torri er diogelwch ar y ffordd a mynediad i gerddwyr, rydyn ni wedi newid y trefniadau torri gwair, lleiniau ymyl a gwrychoedd mewn ardaloedd dethol.

No Mow May 2021

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi addo ei gefnogaeth i ymgyrch No Mow May 2021 Plantlife.

 Mae’r ymgyrch yn annog unigolion, cynghorau a rhanddeiliaid i helpu gwenyn, ieir bach yr haf a bywyd gwyllt arall drwy adael i flodau gwyllt dyfu ar lawntiau a mannau gwyrdd drwy gydol mis Mai yn hytrach na’u torri. 

Mae’r penderfyniad i gefnogi’r ymgyrch yn dilyn treialon llwyddiannus o fesurau gwahanol o reoli glaswellt, a chymysgeddau hadau blodau gwyllt gwahanol yn ein safleoedd peilot ‘gadael i dyfu’ dynodedig.

O ganlyniad, bydd amserlenni torri rheolaidd ar draws y ddinas yn dechrau ym mis Mehefin.

Bydd torri glaswellt yn digwydd o hyd cyn mis Mehefin mewn nifer o leoedd er mwyn: 

  • Cynnal gwelededd ar gyfer defnyddwyr y ffordd
  • Cadw arwyddion traffig a llinellau golwg yn glir
  • Cynnal ymylon a mynediad ar lwybrau troed a llwybrau beicio
  • Cynnal parciau, meysydd chwaraeon, safleoedd mynwentydd a mynediad at fannau gwyrdd chwarae a hamdden

Torri’r gwair 

Mewn ardaloedd lle mae gwair yn cael ei dorri, mae’r toriadau glaswellt yn aml yn cael eu gadael ar y ddaear, ac nid yw hynny, yn anffodus, yn dda i fflora a ffawna gwyllt.

Mae blodau a glaswellt gwyllt yn ffynnu mewn pridd sydd heb lawer o faetholion.

Mae gadael glaswellt wedi'i dorri heb ei gasglu yn golygu bod y maetholion o'r glaswellt yn mynd yn ôl i'r pridd – a dyw hyn ddim o les i’r blodau gwyllt rydyn ni am eu hannog.

Os yw gwair yn cael ei dorri a'i adael yn barhaus, y canlyniad yw porfa nad yw o fawr o les a phlanhigion ymledol fel dail tafol ac ysgall y maes nad ydynt yn ddelfrydol ar gyfer bioamrywiaeth na phobl.

Gydag ardaloedd sy’n cael eu gadael i dyfu, mae angen torri a chasglu gwair ar ddiwedd yr haf.

Mae cael gwared ar y glaswellt sydd wedi'i dorri yn amddifadu pridd o faetholion ac yn creu amgylchedd perffaith ar gyfer mwy o rywogaethau o fflora a ffawna.

Torri a chasglu

Gyda chymorth y Gronfa Twf Amgylcheddol, rydyn ni wedi prynu peiriannau i'n helpu i newid ein dulliau rheoli porfa.  

Gan weithio gyda chymunedau, rydyn ni wedi sefydlu ardaloedd peilot fel y gallwn hyfforddi ein tîm a threialu dull newydd o reoli glaswellt i’n helpu i baratoi ar gyfer arferion gwaith cynaliadwy mwy llwyddiannus yn y dyfodol.

Treialu ardaloedd 'gadael i dyfu' 

Chwiliwch am rai o safleoedd ‘gadel i dyfu’ peilot Casnewydd wrth i chi deithio o gwmpas, gan gynnwys ar yr A48 ym Machen, Sterndale Bennett Road, Pencarn Way, Ruskin Way ac Oystermouth Way.   

Biodiversity_Machen Mile

A48, Milltir Machen  

Safleoedd pryfed peillio   

Mae nifer o safleoedd yng Nghasnewydd yn cael eu rheoli er budd pryfed peillio, yn arddangosfeydd blodau ar gylchfannau ac yn ddolydd mawr.

Biodiversity_Percoed lane

Lôn Percoed 

Mae'r ardaloedd yn cynnwys Gwarchodfa Natur Leol Sain Silian, Wharf Road, Dôl Wentwood, Gwarchodfa Natur Leol Allt-yr-ynn a mynwent Sant Gwynllyw.  

Biodiversity_St Woolos cemetery

Mynwent Sant Gwynllyw

Ysgolion a grwpiau cymunedol  

Rydyn ni’n gweithio gydag ysgolion a grwpiau gwirfoddolwyr cymunedol i gynnal gweithgareddau Caru Gwenyn.     

Biodiversity_St Woolos Primary          

Ysgol Gynradd Sant Gwynllyw 

Helpwch wenyn yn eich gardd gefn

Gwyliwch Ffilm Bioamrywiaeth Caru Gwenyn Gardd Gefn Lucy  i gael cyngor ynghylch sut i ddenu gwenyn i’ch gardd!     

 TRA123200 04/08/2020