Llywodraeth Cymru - cymorth costau byw

Mae'r cynllun hwn bellach wedi dod i ben, ni fydd unrhyw geisiadau newydd yn cael eu derbyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd taliad costau byw £150 yn cael ei wneud i bob meddiannydd eiddo sydd ym mandiau A, B, C a D, ynghyd â'r rhai sy'n derbyn Gostyngiad y Dreth Gyngor (a elwid gynt yn fudd-dal y dreth gyngor), ni waeth ym mha fand y mae eu heiddo (A i I).

Nid yw’r £150 ynad-daliad ar fil y dreth gyngor, mae'n daliad i helpu gyda chost gynyddol yr holl filiau cyfleustodau.

Bydd pob cartref sy'n gymwys yn derbyn taliad, hyd yn oed os nad ydych yn talu'r dreth gyngor oherwydd eich bod yn derbyn gostyngiad treth y cyngor.

Bydd UN taliad i bob aelwyd gymwys.

Nid yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys i gael taliad, dim ond eiddo a oedd wedi’i feddiannu ar 15 Chwefror 2022.

Mae'n edrych fel y bydd gan rai trethdalwyr cyngor sydd wedi'u heithrio rhag talu'r dreth (er enghraifft, aelwyd sy'n cynnwys pobl sy'n gadael gofal hyd at 25 oed, neu bobl â nam meddyliol difrifol) hawl i gael taliad hefyd er bod union fanylion hyn i'w cadarnhau.

Byddwch yn derbyn y taliad i'ch cyfrif banc, ni ellir ei dynnu o'ch bil treth gyngor. 

Cynllun Dewisol  

Mae'r cynllun yma'n effeithio ar y rhai nad oedd y prif gynllun Costau Byw wedi’u cynnwys, mae hyn yn cynnwys trethdalwyr cyngor sydd wedi eu heithrio nad ydynt yn talu unrhyw dreth cyngor, yn ogystal â'r rhai sy'n derbyn gostyngiad treth gyngor anabl a'r rhai sydd wedi dechrau derbyn gostyngiad treth gyngor ers i'r prif gynllun ddechrau. 

Nid oes rhaid ymgeisio ar gyfer y cynllun hwn gan y bydd y tîm costau byw yn nodi'r rhai fydd yn cael eu talu a byddant yn cyhoeddi taliad ar ffurf taleb ar gyfer Swyddfa'r Post. Cyn cyhoeddi taleb bydd yr holl dderbynwyr yn cael llythyr yn egluro sut maent yn gymwys. 

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom, byddwn yn cysylltu â chi o'r cyfeiriad e-bost costoflivingpayments@newport.gov.uk

Gofalwch rhag galwadau ffôn gan bobl sy'n honni eu bod yn gweithio i'r Cyngor - ni fyddwn yn eich ffonio i ofyn am fanylion cyfrif banc.  Os byddwch yn derbyn galwad ac eisiau cadarnhau a yw'n ddilys, anfonwch e-bost at y Tîm Costau Byw yn costoflivingpayments@newport.gov.uk

Costau byw: dysgwch fwy am gymorth a chyngor arall sydd ar gael yng Nghasnewydd