Llywodraeth Cymru - cymorth costau byw

Mae'r cynllun hwn bellach wedi dod i ben, ni fydd unrhyw geisiadau newydd yn cael eu derbyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd taliad costau byw £150 yn cael ei wneud i bob meddiannydd eiddo sydd ym mandiau A, B, C a D, ynghyd â'r rhai sy'n derbyn Gostyngiad y Dreth Gyngor (a elwid gynt yn fudd-dal y dreth gyngor), ni waeth ym mha fand y mae eu heiddo (A i I).

Nid yw’r £150 ynad-daliad ar fil y dreth gyngor, mae'n daliad i helpu gyda chost gynyddol yr holl filiau cyfleustodau.

Bydd pob cartref sy'n gymwys yn derbyn taliad, hyd yn oed os nad ydych yn talu'r dreth gyngor oherwydd eich bod yn derbyn gostyngiad treth y cyngor.

Bydd UN taliad i bob aelwyd gymwys.

Nid yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys i gael taliad, dim ond eiddo a oedd wedi’i feddiannu ar 15 Chwefror 2022.

Mae'n edrych fel y bydd gan rai trethdalwyr cyngor sydd wedi'u heithrio rhag talu'r dreth (er enghraifft, aelwyd sy'n cynnwys pobl sy'n gadael gofal hyd at 25 oed, neu bobl â nam meddyliol difrifol) hawl i gael taliad hefyd er bod union fanylion hyn i'w cadarnhau.

Byddwch yn derbyn y taliad i'ch cyfrif banc, ni ellir ei dynnu o'ch bil treth gyngor. 

Sut byddaf yn cael fy nhaliad?

Dyn ni'n wedi dechrau gwneud taliadau i gyfrifon banc talwyr debyd uniongyrchol.

Os ydych yn talu trwy ddebyd uniongyrchol dylech weld y taliad yn eich cyfrif o ddydd Mawrth 3 Mai ymlaen, byddwch yn ymwybodol y gallai gymryd ychydig ddyddiau i'r taliad fod ar gael.

Mae rhai achosion lle nad ydym wedi gallu talu'r arian yn awtomatig:

  • Os nad yw'r enw ar y cyfrif banc yn cyfateb i gofnodion y dreth gyngor
  • Nid yw'r cyfeiriad a gofrestrwyd gyda'r banc yn cyfateb i gofnodion y dreth gyngor
  • Mae'r cyfrif banc yn newydd, a sefydlwyd fel arfer yn ystod y tri mis diwethaf

Os nad ydym wedi gallu talu eich taliad costau byw am un o'r rhesymau uchod, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi sut beth sydd angen i chi ei wneud i dderbyn eich taliad.

Os nad ydych yn talu'ch treth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gofrestru isod.

Bydd angen gwybodaeth arnoch o'ch bil treth gyngor diweddaraf ynghyd â manylion eich cyfrif banc ar gyfer talu.

Llenwch bob rhan o'r ffurflen a sicrhewch eich bod yn cyflwyno'r ffurflen ar ddiwedd y broses.

Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau i ddweud bod y ffurflen wedi dod i law.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais, peidiwch â gwneud unrhyw geisiadau pellach. Bydd unrhyw geisiadau dyblyg yn cael eu gwrthod a bydd hyn yn arafu'r amser prosesu.

Ein nod yw gwneud y taliad o fewn 30 diwrnod i gyflwyno'r ffurflen - peidiwch â chysylltu â ni yn ystod y cyfnod hwn.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom, byddwn yn cysylltu â chi o'r cyfeiriad e-bost costoflivingpayments@newport.gov.uk

Gofalwch rhag galwadau ffôn gan bobl sy'n honni eu bod yn gweithio i'r Cyngor - ni fyddwn yn eich ffonio i ofyn am fanylion cyfrif banc.  Os byddwch yn derbyn galwad ac eisiau cadarnhau a yw'n ddilys, anfonwch e-bost at y Tîm Costau Byw yn costoflivingpayments@newport.gov.uk