Eithriad Annedd

Gallai rhai anheddau fod wedi’u heithrio rhag y Dreth Gyngor.

Caiff unrhyw eithriadau eu cyfrifo yn ddyddiol ar gyfer y cyfnod pan fo’r amgylchiadau penodol yn berthnasol. 

Ar adegau eraill, mae’r Dreth Gyngor arferol yn ddyledus, yn unol ag unrhyw ostyngiadau eraill a all fod yn gymwys. 

Eithriadau ar gyfer eiddo gwag neu heb eu meddiannu

Eithriadau ar gyfer eiddo wedi’u meddiannu 

Eithriadau ar gyfer ail gartrefi