Eithriadau'r Dreth Gyngor – Eiddo wedi'i Feddiannu

Mae’r eiddo wedi’i feddiannu, ond mae amodau penodol yn berthnasol

Esemptiadau’r dreth gyngor ar gyfer eiddo wedi’i feddiannu

 

 

 

M

Neuaddau Preswyl Myfyrwyr

(dolen i ffurflen pdf[LJ1])

 

Neuadd breswyl a feddiannir gan fyfyrwyr yn bennaf ac a berchenogir neu a reolir gan sefydliad addysgol

N

Meddiannaeth gan fyfyriwr/fyfyrwyr yn unig

(dolen i ffurflen pdf)

 

Annedd a feddiannir YN UNIG gan un neu fwy o bobl iau nag 20 oed sydd wedi gadael yr ysgol neu’r coleg, neu fyfyrwyr, naill ai fel llety amser llawn neu yn ystod y tymor.

Bydd yr esemptiad yn parhau am gyfnodau gwyliau pan fydd gan y myfyriwr hawl i feddiannu o hyd ar yr amod bod yr eiddo wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel llety yn ystod y tymor ac y bydd yn cael ei ddefnyddio felly unwaith yn rhagor.

Mae’n rhaid darparu tystysgrifau myfyrwyr

O

Llety lluoedd arfog y Deyrnas Unedig

(dolen i ffurflen pdf)

 

Annedd a berchenogir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer llety lluoedd arfog e.e. barics, lle bwyta, llety priod. Nid yw’n berthnasol i lety ar gyfer lluoedd ar ymweliad

P

Llety lluoedd ar ymweliad

(dolen i ffurflen pdf)

 

Annedd lle mae gan o leiaf un unigolyn a fyddai’n atebol gysylltiad â chorff, mintai neu ddidoliad llu ar ymweliad

S

Meddiannaeth gan unigolion iau na 18 oed yn unig

(dolen i ffurflen pdf)

 

Annedd a feddiannir gan unigolyn neu unigolion 18 oed neu iau yn unig. Mae’n rhaid darparu dyddiadau geni

U

Meddiannaeth gan bobl sydd â nam meddyliol difrifol yn unig

(dolen i ffurflen pdf)

 

Annedd a feddiannir gan unigolyn neu unigolion sydd â nam meddyliol difrifol yn unig.

Mae’n rhaid cael tystysgrif meddyg.

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn derbyn un o’r budd-daliadau cymwys canlynol: 

 • budd-dal analluogrwydd
 • lwfans gweini
 • lwfans anabledd difrifol
 • elfen ofal y lwfans byw i’r anabl
 • cynnydd yng nghyfradd y pensiwn anabledd
 • lwfans gweithio i’r anabl
 • atodiad i’r anghyflogadwy
 • lwfans gweini cyson
 • lwfans i’r anghyflogadwy
 • cymhorthdal incwm sy’n cynnwys premiwm anabledd
 • budd-dal analluogrwydd
 • elfen bywyd beunyddiol y taliad annibyniaeth personol
 • credyd cynhwysol, sef swm a delir i unigolyn o ganlyniad i’w allu cyfyngedig i weithio neu ei allu cyfyngedig i weithio a gwneud gweithgarwch cysylltiedig â gwaith

V

Prif breswylfan unigolyn sydd â braint/breinryddid diplomyddol

(dolen i ffurflen pdf)

 

Annedd sy’n brif breswylfan unigolyn sydd â braint neu freinryddid diplomyddol

W

Meddiannaeth rhandy gan berthynas dibynnol

(dolen i ffurflen pdf)

 

Rhandy sy’n gysylltiedig ag annedd a feddiannir lle mae’r rhandy’n cael ei feddiannu gan berthynas dibynnol 

X

Annedd a feddiannir gan Unigolyn sy'n Gadael Gofal 24 oed neu iau. 

(dolen i ffurflen pdf)