Premiymau'r dreth gyngor

Cwblhewch ein harolwg cartrefi gwag

Bydd eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Nghasnewydd yn destun premiwm treth y cyngor.

Mae premiwm yn swm ychwanegol o dreth y cyngor i'w dalu ar ben bil safonol y dreth gyngor.

Bwriad y premiwm yw:

 • ailddefnyddio cartrefi gwag hirdymor i ddarparu cartrefi diogel a fforddiadwy
 • cefnogi cynghorau i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cymunedau lleol.

Bydd premiwm treth y cyngor o 100% yn cael ei godi ar:

 • eiddo gwag hirdymor o 1 Ebrill 2024
 • ail gartrefi o 1 Ebrill 2025

Mae eiddo gwag hirdymor yn annedd sydd heb ei feddiannu ac sydd heb ei ddodrefnu'n sylweddol am gyfnod parhaus o flwyddyn o leiaf.

Mae ail gartref yn annedd nad yw'n unig gartref nac yn brif gartref person ac sydd wedi'i ddodrefnu'n sylweddol.

Gall hyn gynnwys eiddo a ddefnyddir ar gyfer gosod gwyliau tymor byr sy'n destun treth y cyngor ac nad ydynt yn gymwys ar gyfer yr eithriadau statudol.

Eithriadau i'r premiwm

Os yw eich eiddo yn perthyn i un o'r categorïau canlynol, efallai y byddwch yn gymwys i gael eithriad a dim ond tâl treth y cyngor safonol ar gyfer yr eiddo y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi

 • Dosbarth 1 - anheddau yn cael eu marchnata'n weithredol i'w gwerthu - mae hyn yn gyfyngedig o ran amser am un flwyddyn
 • Dosbarth 2 - anheddau sy'n cael eu marchnata'n weithredol i'w gosod o dan denantiaeth ar delerau ac amodau am gyfnod o 6 mis o leiaf (nid gosod gwyliau/gosodiadau tymor byr Airbnb) - mae hyn yn gyfyngedig o ran amser am un flwyddyn
 • Dosbarth 3 - atodiadau sy'n ffurfio rhan o'r prif annedd, neu'n cael eu trin fel rhan ohono
 • Dosbarth 4 - anheddau a fyddai'n unig breswylfa neu'n brif breswylfa rhywun pe na baent yn byw yn llety'r lluoedd arfog

Ail gartrefi yn unig

 • Dosbarth 5 - lleiniau carafanau wedi'u meddiannu ac angorfeydd cychod
 • Dosbarth 6 - anheddau lle mae amod cynllunio:
  • yn cyfyngu ar ddeiliadaeth am gyfnod parhaus o 28 diwrnod o leiaf mewn unrhyw gyfnod o un flwyddyn
  • yn pennu mai dim ond fel llety gwyliau y caniateir defnyddio'r annedd neu
  • yn atal meddiannaeth fel unig breswylfa neu brif breswylfa unigolyn
 • Dosbarth 7 - anheddau sy'n gysylltiedig â swydd
  • a ddarperir gan gyflogwr ar gyfer y gweithiwr, at ddibenion dyletswyddau gwaith fel y'u cadarnhawyd yn eu contract cyflogaeth a'r gweithiwr yw parti atebol preswyl yr eiddo hwnnw.

Gwneud cais am eithriad

Os ydych yn credu bod eich eiddo yn perthyn i unrhyw un o'r dosbarthiadau eithriad, cysylltwch â ni. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth, fel un o'r canlynol:

 • cytundeb neu gontract gwerthwr tai a'r ddolen uniongyrchol i wefan yr asiant sy'n dangos bod eich eiddo'n cael ei hysbysebu i'w werthu neu ei osod
 • slip cyflog sy'n dangos cyfraniad yn lle treth y cyngor ar gyfer personél y lluoedd arfog
 • cyfeirnod cynllunio ar gyfer atodiadau neu eiddo sydd â chyfyngiadau cynllunio
 • contract cyflogaeth ar gyfer anheddau sy'n gysylltiedig â swydd

Eithriadau lleol

Yn ogystal â'r uchod, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn caniatáu eithriad i bremiwm o dan yr amgylchiadau canlynol:

Eithriad lleol A

Lle nad oes gan eiddo gwag fynedfa ar wahân a dim ond trwy safle busnes presennol y gellir mynd iddo ac nad yw'n bosibl creu mynedfa ar wahân, er enghraifft, trwy rwystro neu ddadflocio drws.

Bydd yr eithriad yn cael ei ganiatáu bob blwyddyn a bydd yn cael ei adolygu a'i archwilio o bryd i'w gilydd.

Ni fydd y categori hwn yn berthnasol os caiff yr adeilad ei newid i gael gwared ar fynedfa ar wahân sy'n bodoli eisoes.

Bydd yr eithriad hwn yn dod i ben os caiff yr eiddo ei feddiannu neu os caiff mynedfa ar wahân ei chreu.

Eithriad lleol B

Pan fydd premiwm yn daladwy ar eiddo gwag hirdymor sy'n cael ei werthu, ni chodir premiwm ar y perchennog newydd am y tri mis cyntaf yn dilyn dyddiad y pryniant.

I fod yn gymwys, rhaid dangos tystiolaeth o werthiant yr eiddo trwy gofrestru gyda'r Gofrestrfa Tir neu gan y cyfreithwyr sy'n gweithredu ar ran y partïon.

Ni fydd unrhyw bremiwm yn berthnasol tan dri mis ar ôl cwblhau'r gwerthiant.

Os bydd premiwm yn ddyledus o fewn tri mis cyntaf perchnogaeth newydd, rhoddir eithriad sy'n gyfwerth â dim premiwm yn ddyledus tan dri mis ar ôl dyddiad y pryniant.

Bydd yr eithriad yn dod i ben ar y dyddiad y caiff yr eiddo ei feddiannu neu pan gyrhaeddir y terfyn amser.

Eithriad lleol C

Pan fydd premiwm yn daladwy ar eiddo gwag hirdymor sy'n cael ei werthu, ni chodir premiwm ar y perchennog newydd am hyd at chwe mis tra bod gwaith adeiladu mawr yn cael ei wneud gyda'r bwriad o ailddefnyddio'r eiddo.

Bydd yr eithriad hwn ond yn cael ei ddyfarnu yn dilyn arolygiad ac amserlen fanwl o waith yn cael ei darparu.

I fod yn gymwys:

 • Rhaid gwneud y cais o fewn 12 mis i'r newid perchnogaeth a rhaid dangos tystiolaeth o werthiant yr eiddo trwy gofrestriad gyda'r Gofrestrfa Tir neu gan y cyfreithwyr sy'n gweithredu ar ran y partïon.
 • Rhaid i'r gwaith sy'n cael ei wneud fod yn strwythurol ac yn sylweddol, ni fydd yr eithriad hwn yn berthnasol i fân waith, er enghraifft gosod ffenestri newydd neu adnewyddu ystafell ymolchi neu gegin.
 • Efallai y bydd gan y perchennog hawl i hawlio eithriad dosbarth A os nad yw hyn eisoes wedi'i ddyfarnu i berchennog blaenorol. Os bydd eithriad dosbarth A yn berthnasol, bydd y perchennog yn derbyn yr eithriad hwn dim ond mewn achosion lle gellir dyfarnu eithriad llai na chwe mis, bydd y perchennog yn derbyn eithriad sy'n cyfateb i ddim premiwm yn cael ei godi am chwe mis.
 • Ni waeth beth fo'r amgylchiadau, yr eithriad mwyaf a fydd yn cael ei ddyfarnu i berchennog newydd yw chwe mis ac os bydd y perchennog newydd eisoes wedi derbyn eithriad B, ac yna'n dechrau ar y gwaith strwythurol, dim ond eithriad tri mis arall o dan eithriad C fydd yn cael ei ddyfarnu.
 • Bydd eithriad C yn dod i ben pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, pan fydd yr eiddo yn cael ei feddiannu neu pan gyrhaeddir y terfyn amser fel y nodir uchod.

Os ydych yn credu bod gennych hawl i un o'r eithriadau lleol anfonwch e-bost atom gyda'r dystiolaeth ofynnol.

Mwy o wybodaeth

Mae premiymau Casnewydd yn unol ag adran 12a a 12b o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y'i mewnosodwyd gan Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Os hoffech ailddefnyddio eiddo gwag amser llawn, mae cyngor ac arweiniad ar gael gan dîm cartrefi gwag Cyngor Dinas Casnewydd.