Rhyddid gwybodaeth

Coronavirus COVID-19: because of the current situation your request may take longer than usual to respond to and could potentially exceed the statutory deadline. 

We will respond to your request for information as soon as possible, thank you for your patience. 


Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn caniatáu i unrhyw unigolyn wneud cais am wybodaeth gofnodedig sy'n cael ei dal gan y cyngor a chael gwybod, o fewn 20 niwrnod gwaith fel arfer, p'un a yw'r cyngor yn dal y wybodaeth honno.

Os yw'r cyngor yn dal y wybodaeth, yn ôl y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r cyngor ddarparu copïau ohoni i'r sawl sy'n gofyn amdani, neu esbonio pam mae'r wybodaeth wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu.

Mae gan y cyngor yr hawl i godi tâl am gost llungopïo dogfennau a phostio, ond nid am amser staff sy'n cael ei dreulio'n ateb y cais.

Nid yw'n ofynnol i'r cyngor ddarparu gwybodaeth pe byddai cost y cais dros £450, sy'n gyfwerth â 18 awr o waith, felly gallai fod angen addasu ceisiadau fel eu bod o fewn y cyfyngiadau hyn.

Mae'r cyngor yn mynd ati'n rhagweithiol i gyhoeddi gwybodaeth fel rhan o'i ymrwymiad i fod yn agored ac yn dryloyw.

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Gellir anfon ceisiadau drwy'r post at:

Y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Chwilio a lawrlwytho dogfennau

Mae'r cyngor wedi mabwysiadu'r Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth (pdf) model, sydd wedi'i baratoi a'i gymeradwyo gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, heb ei ddiwygio.

Gall unrhyw ymholiadau ynglŷn â chais gael eu hanfon drwy'r e-bost neu eu postio i'r cyfeiriad uchod, neu drwy gysylltu â'r cyngor.

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn gyfrifol am faterion Rhyddid Gwybodaeth a materion cysylltiedig eraill, ac mae eu gwefan yn cynnwys rhagor o gyngor a gwybodaeth.