Newyddion

Ewch i ganol dinas Casnewydd ddydd Sadwrn y Busnesau Bach hwn i gael cyfle i ennill cerdyn anrheg!

Wedi ei bostio ar Friday 1st December 2023
Small Business Saturday Sharers 2023 - GIFT CARD

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn falch o gefnogi Ardal Gwella Busnes Casnewydd Nawr i gynnig gwobrau anhygoel i ymwelwyr â Chyngor Dinas Casnewydd y dydd Sadwrn hwn.

Bydd ymwelwyr â Chasnewydd yfory (Rhagfyr 2) yn cael arian am ddim i'w wario yng nghanol y ddinas.

I nodi Sadwrn y Busnesau Bach, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi partneru ag Ardal Gwella Busnes Casnewydd Nawr i ddosbarthu 100 o gardiau rhodd yr AGB yng nghanol y ddinas.

Gellir gwario'r cardiau rhodd mewn mwy na 50 o fusnesau sy'n cymryd rhan yng nghanol y ddinas, yn amrywio o siopau i dafarndai, caffis i orielau celf.

Bydd y cardiau mewn amlenni arbennig 'Load This Card'.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr amlen i lwytho'r cerdyn gydag arian ac yna ei roi i rywun annwyl.

Fodd bynnag, bydd rhai o'r cardiau sy'n cael eu dosbarthu eisoes yn cael eu llwytho ag arian yn amrywio o £100 i £10.

Bydd yr amlenni hyn yn cynnwys cardiau cyflwyno yn dweud 'Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi ennill '.

Dywedodd rheolwr AGB Casnewydd Nawr, Kevin Ward: “Bydd y 100 o gardiau rhodd yn cael eu dosbarthu yng nghanol y ddinas gan Lysgenhadon Stryd yr AGB rhwng 10am a 3pm.

“Os ydych yn derbyn un gan ein Llysgenhadon mewn lifrai glas, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio a yw'r cerdyn rhodd y tu mewn eisoes wedi'i lwytho ag arian parod i'w wario gyda'n busnesau lleol gwych.

“Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn ymwneud â chefnogi busnesau lleol — a dyna'n union beth mae ein cardiau rhodd yn ei wneud drwy gydol y flwyddyn.”

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi Ardal Gwella Busnes Casnewydd Nawr a dod ag ychydig mwy o hwyl y Nadolig i bobl sy'n ymweld â chanol dinas Casnewydd.

“Mae gan Gasnewydd gynnig gwych ac rydym yn arbennig o falch o'n busnesau lleol. Rydym yn annog pawb i siopa'n lleol a chefnogi busnesau Casnewydd ar ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, ar gyfer y Nadolig a thu hwnt.”

Gellir prynu cardiau rhodd Casnewydd Nawr ar-lein yn www.newportgiftcard.co.uk

----

Unwaith eto, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi Sadwrn y Busnesau Bach ac yn tynnu sylw at y busnesau annibynnol anhygoel sydd gan Gasnewydd i'w cynnig.

Cynhelir Dydd Sadwrn y Busnesau Bach ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023. Nod yr ymgyrch hirsefydlog yw annog pobl i 'siopa'n lleol' a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'w cymuned.

P'un a ydych chi'n cynllunio eich siopa Nadolig neu'n edrych i gefnogi'r economi leol yn gyffredinol, mae cyfoeth o nwyddau a gwasanaethau ar gael sydd i gyd yn addo cyffwrdd lleol, arbennig.

O gaffis a thafarndai, groseriaid a gwerthwyr blodau, gemwaith a dillad, i anrhegion, celf, crefftau a hobïau, mae amrywiaeth wych ar gael yng Nghasnewydd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Jane Mudd: “Mae ein busnesau bach yn hanfodol i lwyddiant a ffyniant Casnewydd ac yn gwneud cyfraniad mor gadarnhaol at fywiogrwydd y ddinas.

“Rwy'n gwahodd pawb i archwilio'r trysorau hyn, siopa'n lleol, a chefnogi busnesau Casnewydd ar ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, ar gyfer y Nadolig a thu hwnt.

“Rydym hefyd yma i gefnogi busnesau lleol. Mae ein tîm arbenigol yn cynnig cyngor arbenigol a gall ein cynlluniau grant amrywiol ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, p'un a ydynt yn dechrau, yn datblygu neu'n adleoli. I gael gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â'n tîm cymorth busnes.”

Os ydych yn rhedeg busnes bach lleol, gallwch gofrestru gyda Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn www.smallbusinesssaturdayuk.com

Pam siopa'n lleol?

Cefnogi'r economi leol

Pan fyddwch yn siopa'n lleol, mae mwy o arian yn aros yn y gymuned. Mae busnesau lleol yn aml yn cael eu cynnyrch yn lleol, sy'n golygu bod yr arian rydych yn ei wario yn cylchredeg o fewn y gymuned, gan gefnogi busnesau a gwasanaethau lleol eraill. Mae ymchwil yn dangos bod £50 yn mynd yn ôl i'r economi leol am bob £10 sy'n cael ei wario gyda busnes annibynnol lleol.

Creu swyddi

Mae busnesau lleol yn gyflogwyr sylweddol o fewn cymunedau. Drwy eu cefnogi, rydych yn helpu i greu a chynnal swyddi i drigolion lleol a hyrwyddo sefydlogrwydd economaidd.

Cynhyrchion a gwasanaethau nodedig

Mae busnesau lleol yn aml yn cynnig cynhyrchion a gwasanaethau nad ydych efallai'n dod o hyd iddynt mewn siopau mwy, prif ffrwd. Trwy siopa'n lleol, gallwch ddarganfod eitemau a phrofiadau un-o-fath.

Effaith amgylcheddol

Gall cefnogi busnesau lleol leihau effaith amgylcheddol eich pryniannau. Yn aml mae gan gynhyrchion lleol ôl troed carbon llai oherwydd eu bod yn teithio pellteroedd byrrach i gyrraedd defnyddwyr.

Cadw cymeriad lleol

Mae siopau a busnesau lleol yn aml yn adlewyrchu cymeriad unigryw cymuned. Maent yn cyfrannu at hynodrwydd lle, gan ei wneud yn fwy deniadol i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Rhyngweithio cymdeithasol

Pan fyddwch yn siopa mewn siopau lleol, rydych yn debygol o gyfarfod a rhyngweithio ag aelodau eraill o'ch cymuned, gan feithrin ymdeimlad o berthyn a chydlyniant cymdeithasol.

Cymorth i fusnesau

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio'n agos gyda llawer o sefydliadau eraill gan gynnwys yr ardal gwella busnes (AGB), partïon cyhoeddus, preifat a thrydydd sector i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y ddinas.

Mae ein tîm arbenigol yn cynnig cyngor arbenigol, ymarferol, a chymorth ariannol i fusnesau, p'un a ydynt yn dechrau, datblygu neu adleoli.

Mae ein cynlluniau grant hirdymor wedi darparu help gyda chostau cychwyn busnes a chostau eraill i lawer ac mae'n parhau i wneud hynny. Dyfarnwyd cymorth ardrethi ychwanegol ar gyfer busnesau cymwys yng nghanol y ddinas yn 2023/24 hefyd i helpu eu hadferiad parhaus ar ôl y pandemig.

Yn fwyaf diweddar, lansiwyd rhaglen cyflymu twf yn cynnig grantiau tuag at fuddsoddiad cyfalaf i gwmnïau presennol a mewnfuddsoddwyr fel ei gilydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/business

Ffordd newydd o ddarganfod beth sy'n digwydd yng Nghasnewydd

Mae What's On City of Newport yn borth digwyddiadau newydd lle gallwch archwilio'r holl ddigwyddiadau anhygoel sydd gan Gasnewydd i'w cynnig - gyda'i gilydd mewn un lle.

Porwch nhw i gyd, neu chwiliwch am yr hyn sy'n eich cyffroi fwyaf - chi biau'r dewis.

Mae gan Gasnewydd enw da cynyddol fel llu o ddigwyddiadau mawr fel y marathon ac mae gennym rai digwyddiadau rheolaidd gwych fel cyfri'r dyddiau tan y Nadolig. Ond mae cymaint mwy yn digwydd ledled y ddinas.

Fodd bynnag, nid oedd un man lle gellid lanlwytho a gweld yr holl ddigwyddiadau hyn yn gyfan gwbl - ond erbyn hyn mae yna!

Mae'r cyngor, gan weithio gyda sefydliadau ledled y ddinas, wedi creu porth digwyddiadau newydd ar gyfer archwilio popeth sydd gan Gasnewydd i'w gynnig - un y gallwn ni i gyd gyfrannu ato, a gall pob un ohonom ei ddefnyddio.

O sgyrsiau a theithiau cerdded, cerddoriaeth fyw a pherfformiadau, i siopa hwyr y nos, digwyddiadau cymunedol a ffeiriau swyddi — mae'r cyfan yno.

Os ydych yn cynnal digwyddiad yng Nghasnewydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno manylion — dim ond ffurflen syml ydyw a bydd yno i bawb ei gweld.

Edrychwch ar www.whatsoncityofnewport.co.uk a chefnogwch ein dinas.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.