Newyddion

Argyfwng tai

Wedi ei bostio ar Tuesday 20th September 2022

Nid oes gan Gyngor Dinas Casnewydd ei stoc tai cymdeithasol ei hun, ond mae'n rheoli'r gofrestr tai cymdeithasol ar gyfer y ddinas. 

Gall pobl gael rhesymau gwahanol dros gofrestru ar gyfer tai cymdeithasol ac nid yw hyn bob amser oherwydd eu bod yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref. 

Mae digartrefedd neu'r risg o ddigartrefedd yn rhywbeth y mae'r cyngor yn gweithio'n galed i'w atal gan ein bod yn ymwybodol o’r effaith ofnadwy y mae'n gallu ei gael ar deuluoedd ac unigolion. 

Fodd bynnag, mae'n delio â galw digynsail am dai dros dro a hirdymor.  Yn syml, nid oes digon o lety ar gael i ateb y galw. 

Yn ystod y pandemig, gwelwyd cynnydd o ran nifer yr aelwydydd a ddaeth yn ddigartref ac mae hyn wedi parhau oherwydd yr argyfwng ariannol presennol. 

Yn 2021/2022, cysylltodd 2,286 o bobl â'r Cyngor i gael cyngor ar ddigartrefedd, ac mae'r Cyngor wedi sicrhau cynnydd o 133 y cant mewn llety dros dro o gymharu â'r ddarpariaeth cyn y pandemig.  Ond nid yw hyn yn ddigon. 

Mae mwy na 9,000 o bobl ar y rhestr aros am dai cymdeithasol ar hyn o bryd gyda llawer o bobl ag angen tai uchel.  Yn ystod 2021 / 2022, dyrannwyd 679 o eiddo drwy Home Options Newport. 

Yn 2019/20, roedd 198 o bobl yn byw mewn llety dros dro ar unrhyw un adeg a gwelwyd ffigwr tebyg y flwyddyn ganlynol. Cododd hyn i 345 yn 2020/21 a 387 yn 2021/22. 

Mae 90 o aelwydydd yn cael eu rhoi mewn llety dros dro bob mis ar gyfartaledd tra bod llai nag 20 o aelwydydd yn cael eu symud o lety dros dro bob mis. 

Ni fydd y rhai sy'n canfod eu hunain mewn perygl o fod yn ddigartref yn gallu symud yn syth i lety hirdymor ac efallai bydd rhaid iddynt orfod byw mewn llety dros dro am gyfnod sylweddol o amser. 

Mae'r cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i gyfrifoldebau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth tai ac wrth gefnogi unigolion a theuluoedd sy'n wynebu digartrefedd. 

Mae'n gweithio'n agos gyda chymdeithasau tai cymdeithasol yn y ddinas ac maen nhw'n ceisio dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd yn gyflym er mwyn eu galluogi i ailgartrefu unigolion a theuluoedd.  

Mae gan y cyngor hefyd bolisi sy’n ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr ddarparu anheddau fforddiadwy fel rhan o ddatblygiadau newydd mwy, ond mae rhai wedi bod yn lleihau'r cyfraniad hwnnw ar sail hyfywedd ariannol cyffredinol y datblygiad. 

Mae tai rhent preifat yn lleihau oherwydd nifer o ffactorau a phan mae landlordiaid yn penderfynu gwerthu eiddo, gall hyn olygu bod eu tenantiaid yn wynebu digartrefedd. 

Pan gyfunir y ffactorau hyn â'r heriau costau byw, mae'n amlwg bod y ddinas – fel sawl ardal arall o amgylch y wlad - yn wynebu argyfwng tai sydd heb ei brofi ers degawdau lawer.

More Information