Newyddion

Dinas yn falch o chwifio'r Faner Borffor

Wedi ei bostio ar Monday 6th June 2022

Mae Casnewydd wedi derbyn achrediad swyddogol y Faner Borffor am ei heconomi nos. 

Yn debyg i'r Faner Las ar gyfer traethau, nod cynllun y Faner Borffor yw codi safon ac apêl canol tref a dinas rhwng 5pm a 5am. 

Cydnabyddir ardaloedd sydd wedi ennill Baner Borffor am ddarparu cymysgedd amrywiol a bywiog o dai bwyta, adloniant a diwylliant tra'n hyrwyddo diogelwch a lles ymwelwyr a thrigolion lleol. 

Mae uchafbwyntiau cyflwyniad Casnewydd yn cynnwys bywiogi diwylliant caffi yn ystod y pandemig, y gwaith rhagweithiol sy'n cael ei wneud yn gysylltiedig â chyffuriau a sbeicio diodydd, ac arwyddion Crwydro Casnewydd.  

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Jane Mudd:  "Mae hyn yn newyddion eithriadol o dda i Gasnewydd a'r holl fusnesau sy'n rhan o economi'r nos.  Mae'n deyrnged i waith caled ein swyddogion trwyddedu a'n partneriaid, gan gynnwys Ardal Gwella Busnes Casnewydd Nawr a Pubwatch. 

"Heb os, bu newid sylweddol yn y cynnig a'r awyrgylch gyda'r nos yng nghanol y ddinas. 

"Mae gennym ddiwylliant caffi ‘Ewropeaidd’ anhygoel yn datblygu yn ardal Stryd Fawr y dref gyda'r farchnad sydd newydd ei hadnewyddu yn ategu at y bariau a'r bwytai presennol. 

"Mae gennym y tafarndai traddodiadol a phoblogaidd fel y Potters yn ogystal â'r clwstwr o fwytai rhagorol yn Friars Walk.  Mae gan y ddinas hefyd fusnesau annibynnol gwych sy'n darparu cerddoriaeth ac adloniant byw o Le Pub yn y Stryd Fawr i Theatr Glan yr Afon. 

Dywedodd y Cynghorydd James Clarke, yr aelod cabinet dros gynllunio strategol, rheoleiddio a thai:  "Rwy'n falch iawn o'r newyddion a hoffwn ddiolch i Ray Truman, y cyn-aelod cabinet dros ddiogelu'r cyhoedd, a roddodd ei gefnogaeth lawn i'n cais i ennill yr achrediad. 

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid nid yn unig i gynnal ein statws Baner Borffor ond i adeiladu arno a gwella ymhellach." 

Dywedodd Kevin Ward, rheolwr Ardal Gwella Busnes (AGB) Casnewydd Nawr:  "Mae hyn yn newyddion gwych i economi nos Casnewydd, yn enwedig wrth i ni symud allan o bandemig Covid. 

"Mae'r AGB wedi gweithio gyda'r cyngor, yr heddlu, Pubwatch, Newport Business Against Crime a phartneriaid eraill i wella arlwy nos canol y ddinas ac mae ennill statws y Faner Borffor yn wobr haeddiannol. 

"Yn ogystal â'r gwasanaethau rheolaidd a ddarparwn i fusnesau, y Nadolig diwethaf fe wnaethom ddosbarthu deunyddiau atal sbeicio diodydd i safleoedd trwyddedig ar draws canol y ddinas, a byddwn yn lansio ein gwasanaeth Cenhadon Nos yn fuan i roi cymorth pellach i'r economi hwyr y nos ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn. 

"Ond dim ond y dechrau yw'r wobr hon.  Mae gwella economi'r nos yn broses barhaus ac mae'r gwaith o gadw'r Faner Borffor yn dechrau nawr." 

Ynglŷn â'r Faner Borffor

 

Wedi’i datblygu yn dilyn adroddiad "Night Vision" yr Ymddiriedolaeth Ddinesig yn 2006 ac sydd bellach yn cael ei rheoli gan y Gymdeithas Rheoli Trefi a Dinasoedd, mae'r Faner Borffor yn

 

  • broses achredu debyg i Wobr y Faner Werdd ar gyfer parciau a’r Faner Las ar gyfer traethau.  Mae'n arwain at statws Baner Borffor ar gyfer canol trefi sy'n bodloni neu'n rhagori ar y safonau rhagoriaeth wrth reoli economi'r nos.

 

  • Cyfres gynhwysfawr o safonau, prosesau rheoli ac enghreifftiau o arferion da a gynlluniwyd i helpu i drawsnewid canol trefi a dinasoedd gyda’r nos.

 

  • Rhaglen ymchwil, hyfforddi a datblygu, i helpu trefi a dinasoedd i wella eu heconomi gyda’r nos. 

 

  • Menter gadarnhaol sy'n awgrymu noson allan ddifyr, amrywiol, ddiogel a phleserus.

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.