Newyddion

Baneri Gwyrdd yn cael eu codi eto mewn dau barc yng Nghasnewydd

Wedi ei bostio ar Tuesday 26th July 2022

Mae dau o barciau mwyaf Casnewydd yn dathlu unwaith eto ar ôl cadw eu statws Baner Werdd ar gyfer 2022/23.

Mae Parc Beechwood a Pharc Belle Vue wedi eu cydnabod gan Cadwch Gymru'n Daclus am eu cyfleusterau ardderchog i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, ac ymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o ansawdd gwych.

Dyma fydd yr unfed flwyddyn ar bymtheg yn olynol i barc Belle Vue dderbyn statws Baner Werdd, tra bod parc Beechwood yn dathlu am y pumed flwyddyn yn olynol.

Mae Parc Belle Vue hefyd wedi cadw ei statws Treftadaeth Werdd am y pumed flwyddyn yn olynol.

Mae trydydd safle sy'n cael ei reoli gan y Cyngor, Amlosgfa Gwent, hefyd wedi cadw ei statws Baner Werdd am y chweched flwyddyn yn olynol.  

Mae gwobrau'r Faner Werdd yn gynllun ar gyfer y DU gyfan sy'n cydnabod a gwobrwyo parciau a mannau gwyrdd sy'n cael eu rheoli'n dda.

Cynhelir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. 

Cafodd y safleoedd eu dyfarnu gan arbenigwyr gwirfoddol ar fannau gwyrdd a oedd yn asesu yn erbyn wyth maen prawf llym, gan gynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol ac ymglymiad y gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Yvonne Forsey – Yr aelod cabinet dros newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth:  "Rwyf wrth fy modd bod ein tri safle wedi cadw eu statws Baner Werdd.

"Unwaith eto, mae'r gwobrau hyn yn gydnabyddiaeth o waith caled ac ymroddiad ein swyddogion wrth reoli ein mannau gwyrdd, a'u gwneud mor groesawgar ac ecogyfeillgar â phosibl.

"Rydym yn cydnabod gwerth mannau awyr agored o safon uchel i drigolion, llefydd y gallant gysylltu â natur a'u cymuned leol.  Dyna pam rydym wedi ymrwymo £2.5m ychwanegol o gyllideb eleni i wella ein parciau a'n mannau gwyrdd, yn ogystal â £300,000 dros y ddwy flynedd nesaf ar gyfer cynnal a chadw ardaloedd chwarae ac offer."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.