Newyddion

Casnewydd yn datgan argyfwng ecolegol a hinsawdd

Wedi ei bostio ar Tuesday 23rd November 2021

Datganodd Cyngor Dinas Casnewydd argyfwng ecolegol a hinsawdd yn ei gyfarfod cyngor llawn heno.

Cafodd cynnig yn datgan argyfwng, a gafodd ei gymeradwyo’n ei gyflwyno gan y Cynghorydd Jane Mudd, arweinydd y Cyngor, a'i secondio gan y Cynghorydd Jason Hughes, yr aelod cabinet dros ddatblygu cynaliadwy.

Wrth basio'r cynnig, cydnabu'r Cyngor fod y newid yn yr hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein cenhedlaeth a bod angen i bob un ohonom gydweithio i fynd i'r afael ag ef.

Yn ogystal â datgan argyfwng ecolegol a hinsawdd, mae'r cynnig yn ymrwymo'r Cyngor i:

  • barhau â'r gwaith da mae wedi'i ddechrau ac i leihau ei allyriadau carbon i sero net erbyn 2030.
  • datblygu cynllun clir ar y newid yn yr hinsawdd, mewn ymgynghoriad â dinasyddion, am y pum mlynedd nesaf a fydd yn nodi'r camau y mae angen eu cymryd i gyflawni hyn.
  • datblygu cynllun ynni ardal leol ar gyfer y ddinas gyfan
  • adolygu'r gwasanaethau a ddarperir i sicrhau eu bod yn cefnogi taith y ddinas i fod yn un garbon sero-net ac i addasu i’r newid yn yr hinsawdd erbyn 2050.
  • gweithio gyda phartneriaid Casnewydd yn Un a'r cyhoedd i ddatblygu strategaeth hinsawdd ar gyfer y ddinas gyfan i sicrhau carbon sero-net ledled y ddinas ac er mwyn addasu i’r newid yn yr hinsawdd erbyn 2050
  • cefnogi camau gweithredu partneriaid a dylanwadu arnynt drwy bartneriaethau
  • cefnogi dinasyddion i gymryd camau i leihau eu hallyriadau carbon eu hunain.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd: “Mae angen dybryd i bob un ohonom ddod at ein gilydd i gyfyngu ar y cynnydd yn y tymheredd byd-eang ac i greu byd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Rydym wedi gwneud cynnydd da o ran lleihau ein hallyriadau carbon dros y blynyddoedd diwethaf, a byddwn yn parhau â'r gwaith hwnnw i sicrhau ein bod yn bwrw ein targed sero net erbyn 2030.

"Drwy ddatgan yr argyfwng hwn, rydym yn cydnabod difrifoldeb y mater yn ogystal â'r angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i fynd i'r afael ag ef."

Mae'r Cyngor yn gofyn i drigolion am eu barn ar ei gynllun drafft ar y newid yn yr hinsawdd, sy'n nodi sut y bydd yn cyflawni allyriadau sero net erbyn 2030.

Mae'r cynllun drafft a'r ymgynghoriad ar gael i'w gweld ar ein gwefan.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.