Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb

Mae Asesiadau Effaith Tegwch a Chydraddoldeb (AEDChau) yn ddull systematig o sicrhau bod y cyngor yn gwneud penderfyniadau teg, yn ystyried tystiolaeth berthnasol, ac yn ceisio sicrhau'r deilliannau gorau i'n cymunedau. 

Mae AEDChau yn ein cynorthwyo i sicrhau bod ein proses o wneud penderfyniadau yn gynhwysol ac yn ein helpu i ganolbwyntio ar sut y gallwn leihau unrhyw effeithiau negyddol. Er enghraifft, byddai unrhyw wasanaeth newydd yn cael ei asesu i ystyried yr effaith ar bobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig a nodi newidiadau neu gamau sydd eu hangen i hybu tegwch ar draws grwpiau. 

Mae ein dull asesu effaith integredig hefyd yn ystyried ein cyfrifoldebau deddfwriaethol o dan y canlynol: 

  • Deddf Cydraddoldeb (2010), gan gynnwys y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol 
  • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)
  • Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
  • Ddeddf y Lluoedd Arfog (2021) 

AEGau wedi'u cwblhau yn ôl blwyddyn

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nccequality@newport.gov.uk