Pleidleisio

Elections image

 

Pa etholiadau y gallaf bleidleisio ynddynt?

1. Etholiad cyngor lleol a chyngor cymuned

Gall yr holl etholwyr cofrestredig sy'n 16 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio yn amodol ar ddeddfwriaeth Senedd Cymru arall

2. Etholiad Senedd Cymru

Gall yr holl etholwyr cofrestredig sy'n 16 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio

3. Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Gall etholwyr cofrestredig y DU, Iwerddon, y Gymanwlad a'r Undeb Ewropeaidd dros 18 oed ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio

4. Etholiad Seneddol (Cyffredinol)

Gall etholwyr cofrestredig y DU, Iwerddon a'r Gymanwlad dros 18 oed ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio 

Sut i bleidleisio

Yn y DU gallwch naill ai bleidleisio'n bersonol yn yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad neu wneud cais am bleidlais bost neu wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy (rhywun yn pleidleisio ar eich rhan).

Y Comisiwn Etholidal:Pleidleisio drwy'r post

Y Comisiwyn Etholidal: Pleidleisio drwy ddirprwy

Y Comisiwyn Etholidal: Sut i bleidleisio trwy’r post

YComisiwyn Etholidal: Sut i bleidleisio trwy ddirprwy

Ewch i wefan Gov.UK i ddarllen mwy am bleidleisio 

Cofrestrau Etholiadol

Mae dwy gofrestr etholiadol a grëir gan ddefnyddio gwybodaeth gan drigolion:  

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. 

Mae eich pleidlais yn cyfrif felly sicrhewch eich bod yn cofrestru i bleidleisio. 

Fe'i defnyddir i sicrhau mai dim ond pobl gymwys sy'n gallu pleidleisio a hefyd i ganfod twyll, i alw pobl am wasanaeth rheithgor ac i wirio ceisiadau credyd. 

Mae'r gofrestr agored yn ddarn o'r gofrestr etholiadol a gall busnesau ac elusennau ei phrynu. 

Ewch i Gov.UK Cofrestru i Bleidleisio a chlicio ar y blwch ticio os nad ydych am i'ch enw na'ch cyfeiriad gael eu rhestru ar y gofrestr agored, ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio. 

Darllenwch hysbysiad preifatrwydd y gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

 

Cofrestru mewn ffordd arall

Os ydych yn teimlo y bydd eich diogelwch mewn perygl os bydd eich enw'n ymddangos ar y gofrestr etholwyr, cysylltwch â'r Swyddfa Cofrestru Etholiadol i gael cyngor. 

Mae'n drosedd peidio â rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol a gallai arwain at ddirwy. 

Cyswllt

Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: [email protected]