Data a Chydweithio

Byddwn yn gwella darpariaeth gwasanaethau trwy ddefnyddio data yn well a chynyddu cydweithio wedi'i seilio ar systemau a phrosesau diogel

Yr hyn y byddwn yn ei gyflawni dros y 5 mlynedd nesaf i ddinasyddion a busnesau:

• Mae gan bobl hyder yn rheolaeth y cyngor o'u data. I wneud hyn byddwn yn:

  • Cynnal achrediad i safonau diogelwch gwybodaeth gan gynnwys rhwydwaith gwasanaethau cyhoeddus a safonau diogelwch data y diwydiant cardiau talu
  • Cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a deddfwriaeth gwybodaeth arall
  • Rheoli risgiau gwybodaeth drwy strwythurau llywodraethu a gweithgareddau priodol
  • Darparu a monitro hyfforddiant ymwybyddiaeth defnyddwyr gan gynnwys e-ddysgu ar gyfer gweithwyr ac aelodau
  • Gwella cadernid seiber drwy weithio gyda phartneriaid a grwpiau fel Pwynt Rhybudd, Cyngor ac Adrodd a'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
  • Sicrhau bod mesurau diogelwch technegol yn cael eu rheoli, drwy weithio gyda'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir, partneriaid a chyflenwyr
  • Sicrhau bod prosesau rheoli ansawdd data effeithiol yn cael eu gweithredu ar draws y sefydliad

• Rhennir data'n briodol i gefnogi gwaith partneriaeth a chydweithio i wella darpariaeth gwasanaethau. I wneud hyn byddwn yn:

  • Cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a deddfwriaeth gwybodaeth arall i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n briodol
  • Ffurfioli rhannu gwybodaeth drwy ddefnyddio fframwaith Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru
  • Sicrhau bod data'n cael ei rannu drwy ddefnyddio atebion diogel a phriodolo Datblygu defnydd y sefydliad o ddata fel ased ar y cyd â Chanolfan Wybodaeth Casnewydd
  • Cynnal Asesiadau Effaith Diogelu Data lle bo hynny'n briodol

• Mae gwneud penderfyniadau, darparu gwasanaethau a chynllunio’n cael eu hwyluso drwy ddefnyddio data'n well. I wneud hyn byddwn yn:

  • Sicrhau bod gwasanaethau'n ymgysylltu'n llawn â'u data i ddatblygu dealltwriaeth well o ddinasyddion a busnesau ar gyfer trawsnewid a chanlyniadau gwell yn strategol, yn dactegol ac yn weithredol
  • Datblygu defnydd y sefydliad o ddata fel ased ar y cyd â Chanolfan Wybodaeth Casnewydd
  • Datblygu dealltwriaeth o ofynion gwasanaeth drwy ddadansoddi a dehongli cwynion, canmoliaeth ac adborth arall gan gwsmeriaid
  • Sicrhau bod y buddion a wireddir yn cael eu cipio’n effeithiol

• Data a ddiogelir rhag ymosodiadau seiber a bygythiadau eraill. I wneud hyn byddwn yn:

  • Gwella cadernid seiber drwy weithio gyda phartneriaid a grwpiau fel Pwynt Rhybudd, Cyngor ac Adrodd a'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
  • Sicrhau bod mesurau diogelwch technegol yn cael eu rheoli, drwy weithio gyda'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir, partneriaid a chyflenwyr
  • Gweithredu Canolfan Gweithrediadau Diogelwch a system Rheoli Gwybodaeth a Digwyddiadau Diogelwch
  • Sicrhau rheolaeth effeithiol o ganolfan ddata'r cyngor i wella cadernid
  • Profi prosesau seiberddiogelwch ac adfer trychinebau
  • Rheoli risgiau gwybodaeth drwy strwythurau llywodraethu priodol a gweithgareddau gan gynnwys rheoli i leihau effeithiau
  • Darparu a monitro hyfforddiant ymwybyddiaeth defnyddwyr gan gynnwys e-ddysgu ar gyfer gweithwyr ac aelodau

• Cefnogir ysgolion i reoli gwybodaeth yn gadarn, cadernid seiber a diogelwch gwybodaeth. I wneud hyn byddwn yn:

  • Parhau i ddatblygu dull strategol ar gyfer TGCh ysgolion
  • Darparu Cytundeb Lefel Gwasanaeth i ysgolion ar gyfer gwasanaeth rheoli gwybodaeth
  • Sicrhau bod mesurau diogelwch technegol yn cael eu rheoli, drwy weithio gyda'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir, partneriaid a chyflenwyr
  • Galluogi ysgolion i gael hyfforddiant ac adnoddau i gefnogi eu cadernid seiber a diogelwch gwybodaeth. Gweithredu Canolfan Gweithrediadau Diogelwch a system Rheoli Gwybodaeth a Digwyddiadau Diogelwch

• Parhad busnes gwell drwy ddatrysiadau digidol sy'n gadarn ac ar gael yn rhwydd. I wneud hyn byddwn yn:

  • Sicrhau rheolaeth effeithiol o ganolfan ddata'r cyngor i wella cadernid o Cefnogi datblygiad cynlluniau parhad busnes
  • Cynyddu nifer y datrysiadau digidol a ddarperir drwy wasanaethau cwmwl lle y bo’n bosibl i wella hygyrchedd, argaeledd, gwytnwch a chynaliadwyedd – “Cloud First”
  • Sicrhau bod mesurau diogelwch technegol yn cael eu rheoli, drwy weithio gyda'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir, partneriaid a chyflenwyr
  • Profi prosesau seiberddiogelwch ac adfer trychinebau
  • Sicrhau bod gwasanaethau cwmwl yn bodloni egwyddorion diogelwch cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol

• Mae data o atebion digidol fel technoleg synhwyrydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at newid yn yr hinsawdd a thargedau amgylcheddol. I wneud hyn byddwn yn:

  • Ymchwilio a threialu datrysiadau priodol i fesur effaith mesurau lliniaru hinsawdd ac addasu i'r hinsawdd
  • Ystyried cyhoeddi data amgylcheddol perthnasol ac wedi'i ddilysu
  • Cymharu data digidol â dulliau confensiynol o gipio data i nodi achosion busnes addas ar gyfer defnyddio technolegau synhwyrydd

• Mae gwybodaeth gyfredol ac ystyrlon ar gael i ddinasyddion, busnesau ac ati. I wneud hyn byddwn yn:

  • Sicrhau diwylliant sy'n cydnabod pwysigrwydd cynnal gwybodaeth gywir, berthnasol a chyfredol i'r cyhoedd
  • Sicrhau bod gwefan y cyngor a sianeli cyfathrebu digidol eraill yn gyfredol ac yn gyson
  • Datblygu cyfleusterau hunanwasanaeth effeithiol a greddfol
  • Parhau i ddatblygu a defnyddio porth mapio ar-lein a'i ddata cysylltiedig

• Gwell tryloywder gyda data'r cyngor sydd ar gael sy'n hwyluso'r defnydd o ddata er budd y cyhoedd mewn fformat agored lle bo hynny'n bosibl. I wneud hyn byddwn yn:

  • Sicrhau bod gwasanaethau'n ymgysylltu'n llawn â'u data i ddatblygu dealltwriaeth well o ddinasyddion a busnesau ar gyfer trawsnewid a chanlyniadau gwell yn strategol, yn dactegol ac yn weithredol
  • Datblygu defnydd y sefydliad o ddata fel ased drwy Ganolfan Wybodaeth Casnewydd
  • Mae ceisiadau rhyddid gwybodaeth a cheisiadau cysylltiedig eu prosesu'n effeithiol
  • Byddwn yn parhau i gyhoeddi data ar fformat agored yn www.newport.gov.uk/transparency

• Dangos ymrwymiad sefydliadol i brosesu ceisiadau cwsmeriaid am wybodaeth fel rhyddid gwybodaeth a cheisiadau gwrthrych am wybodaeth. I wneud hyn byddwn yn:

  • Cyrraedd targedau perfformiad ar gyfer Rhyddid Gwybodaeth, Mynediad Gwrthrych a cheisiadau gwybodaeth eraill

• Gwell dealltwriaeth o'r ddinas, ei dinasyddion a'i busnesau o ganlyniad i broffilio dealltwriaeth, cyfrifiad a ffynonellau data eraill. I wneud hyn byddwn yn:

  • Dadansoddi rhyngweithiadau gwasanaeth, dadansoddiadau tueddiadau rhagfynegol a defnydd o’r Cyfrifiad a data arall i sicrhau ein bod yn targedu ac yn ymateb yn unol ag anghenion.