Ynglŷn â'r Strategaeth Ddigidol

Dyma ail strategaeth ddigidol y cyngor, a ddatblygwyd ar adeg pan mae technoleg ddigidol yn gynyddol bwysig i ddarparu gwasanaethau.

O ganlyniad i bandemig Covid-19, rydym wedi gweld rhai o'r newidiadau mwyaf mewn cymdeithas o ran sut mae pobl yn rhyngweithio â gwasanaethau cyhoeddus drwy dechnoleg ddigidol.

Mae'r strategaeth hon yn dangos ymrwymiad Cyngor Dinas Casnewydd i wneud Casnewydd yn ddinas uchelgeisiol a thecach i'w phreswylwyr a'i busnesau.

Mae'r strategaeth hefyd yn hanfodol i wneud Casnewydd yn ddinas ddata. Dyna pam rydym am sicrhau y gall dinasyddion gael mynediad at wasanaethau digidol, a ddarperir gan y cyngor a'i bartneriaid strategol, pan fyddant ei angen fwyaf.

Mae Strategaeth Ddigidol 2022-2027 yn nodi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer:

 • sut y bydd yn defnyddio technoleg i drawsnewid darpariaeth gwasanaethau;
 • cefnogi gwelliant lles preswylwyr;
 • gwella sgiliau digidol ei drigolion;
 • galluogi busnesau i ffynnu yng Nghasnewydd; a
 • cefnogi cyflawniad ein hamcanion lles - fel y nodir yn y Cynllun Corfforaethol 2022-2027.

Ein prif egwyddorion ar gyfer y strategaeth hon yw:

 • Canolbwyntio ar y defnyddiwr – mae defnyddwyr yn ganolog i’r hyn yr ydym yn ei wneud
 • Cynhwysol - mae gwasanaethau ar gael i ddiwallu anghenion unigol
 • Arloesol – croesawu ffyrdd newydd o weithio a thechnoleg
 • Wedi ei sbarduno gan ddata - penderfyniadau yn cael eu gwneud yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn
 • Cydweithredol - cydweithio yn fewnol ac yn allanol
 • Diogel – systemau a data yn cael eu diogelu
 • Gwyrdd – mae technoleg ddigidol yn cefnogi mentrau gwyrdd cadarnhaol. 

Lawrlwythwch y fersiwn lawn o'n Strategaeth Ddigidol (pdf).