Gweledigaeth a blaenoriaethau

Chartist - View (small)

Mae Casnewydd yn ddinas sy’n tyfu a newid yn gyflym Mae gennym set uchelgeisiol a chadarnhaol o flaenoriaethau i'w cyflawni ar gyfer ein dinas a'n trigolion, gan gefnogi twf mewn sawl ffordd.  Mae gwneud ein gorau dros ein trigolion wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Ein cenhadaeth yw Gwella Bywydau Pobl sydd yn gyrru popeth rydym yn ymdrechu i'w gyflawni. Ein gwerthoedd yw bod yn ddewr, yn gadarnhaol ac yn gyfrifol

Rydym wedi datblygu eglurder gwirioneddol ynglŷn â'n blaenoriaethau cyn belled ag y gallwn ragweld sy'n canolbwyntio arnom yn Adeiladu ar Lwyddiant ac Adeiladu Casnewydd Well.

Mae pandemig Covid-19 yn ddi-os wedi herio ein dulliau gweithredu mewn ffordd nas profwyd erioed o'r blaen, ond mae set glir o nodau adfer y cytunwyd arnynt, gan nodi sut rydym yn adolygu ac yn ailddiffinio ein blaenoriaethau er mwyn ymateb i'r heriau mwyaf cyfredol.

Wrth wraidd ein cynlluniau mae penderfyniad i herio ein hunain i wella a chreu sefydliad addasadwy sy'n seiliedig ar arferion gwaith modern, tra'n parhau i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n trigolion.

Cynllun corfforaethol

Cymeradwywyd y Cynllun Corfforaethol gan y cyngor llawn yn 2017 ac mae'n darparu’r fframwaith canolog ar gyfer y cyngor. Bydd Cynllun Corfforaethol newydd ar waith erbyn yr haf nesaf, felly bydd yr uwch dîm rheoli newydd yn chwarae rhan bwysig wrth lunio'r ddogfen allweddol hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ganllaw i ni wrth ein gwaith - sefi i ystyried effaith hirdymor ein penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’n gilydd, ac atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.

Cyllideb a pherfformiad

Cymeradwyodd Cabinet y cyngor y gyllideb ar gyfer 2022/23 ar ôl ymgynghori'n llawn mewn ffordd agored a thryloyw â'r trigolion, yr aelodau lleol, staff a rhanddeiliaid.

Aeth setliad cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru beth o’r ffordd tuag at roi hyblygrwydd i Gasnewydd fuddsoddi ym mlaenoriaethau’r cyngor ac i ymateb i ganlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus. 

Fodd bynnag, gwnaed arbedion o fwy na £35 miliwn dros y pum mlynedd blaenorol.

Cymunedau cryf  

Edefyn arall sy'n rhedeg drwy ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau, yw creu cymunedau cadarn. Mae hyn yn golygu gweithio gyda'r gymuned ac amrywiaeth o sefydliadau i nodi asedau ac anghenion, datblygu ymagwedd ataliol wedi'i dargedu ar leoedd gyda chymunedau lleol sy'n ystyried y tymor hir, a grymuso pobl leol i arwain a datblygu eu cymuned leol.

Chwaraewr rhanbarthol

Mae ein safle fel awdurdod lleol yn strategol ei agwedd – rydym yn chwaraewyr allweddol ym mhartneriaeth economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phorth y Gorllewin – y mae'r ddau ohonynt yn dangos ein bwriad i godi proffil a llwyddiant economaidd y ddinas.

Mae Casnewydd hefyd yn rhan o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Gwent a ffurfiwyd yn ddiweddar. Nod BGC rhanbarthol yw gwella llesiant pobl ledled hen ranbarth Gwent drwy gryfhau llywodraethiant ac atebolrwydd, a gwella cydweithredu a thrwy gefnogi tirwedd partneriaeth sy’n fwy eglur.

Adfywio

Mae Casnewydd yn mynd drwy un o'r rhaglenni adfywio mwyaf yn y DU, yn y canol mae gweledigaeth i greu dinas fywiog wedi'i hadfywio gyda hunaniaeth annibynnol gref.

Mae gorsaf drenau newydd, campws prifysgol penigamp o’r radd flaenaf, safle busnes modern, datblygiadau tai glan afon, pensaernïaeth eiconig - gan gynnwys y gwaith diweddar o adnewyddu Marchnad Casnewydd - a Chanolfan Siopa fodern Friars Walk eisoes wedi eu cyflawni’n llwyddiannus.

Mae llawer mwy, megis cyfleuster hamdden gwerth £20 miliwn, ar y gweill. Ond nid yw ein huchelgeisiau'n dod i ben yno – rydym yn chwilio am gyllid ar hyn o bryd er mwyn helpu i drawsnewid porth gogleddol y ddinas.

Cynaliadwyedd

Rydym wedi gwneud ymrwymiad uchelgeisiol i fod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030 ac rydym yn cyflawni ein dyletswydd i hyrwyddo cynaliadwyedd ar draws y ddinas. 

Yn ein cyfarfod cyngor llawn ym mis Tachwedd fe wnaethom ddatgan argyfwng ecolegol a hinsawdd. Mae’r Cyngor yn cydnabod fod y newid yn yr hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein cenhedlaeth, un sy’n gofyn bod bob un ohonom yn cydweithio i fynd i'r afael ag ef. 

Ymhlith cyflawniadau eraill, rydym wedi treblu ein rhwydwaith teithio llesol ers 2014 ac wedi lansio cerbyd casglu sbwriel trydan llawn cyntaf Cymru.