Pennaeth Tai a Chymunedau

Mae Casnewydd yn gyngor blaenllaw gyda llawer iawn i'w gynnig.   Mae ein gwasanaethau tai a chymunedau wedi sicrhau canlyniadau rhagorol i'n trigolion ac rydym yn chwilio am rywun i ddatblygu a darparu gwasanaeth yr ydym yn falch ohono.

Rydym wedi ailstrwythuro ein tîm Pennaeth Gwasanaeth i sicrhau ein bod yn barod at y dyfodol ac yn barod i ymateb i'n heriau a'n gweledigaeth fel cyngor.  Mae gennym dîm gwych a fydd yn eich cefnogi i lunio a datblygu'r rôl newydd hon.  

Mae'n adeg wirioneddol gyffrous i fod yn arwain y gwasanaeth, gyda chyfleoedd go iawn i wneud eich marc yng Nghasnewydd. Mae'r awdurdod wrthi'n ailasesu anghenion cymorth tai/sy'n gysylltiedig â thai ar gyfer dinasyddion Casnewydd a fydd yn deillio o gwblhau Asesiad Cyfredol o'r Farchnad Dai Leol. 

Rydym hefyd yn ymateb i nifer o fentrau ôl-Covid i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd gan gynnwys gweithredu'r Cynllun Gweithredu Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd a datblygu Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym.

Byddwch yn trawsnewid yr uchelgeisiau hyn yn realiti drwy weithio gyda phartneriaid i gefnogi gweledigaeth yr awdurdod o ddarparu atebion tai a chymorth arloesol drwy ffrydiau ariannu presennol a datblygol.  Mae'r rhain yn cynnwys £8.5m o Grant Cymorth Tai a dyraniadau Grant Tai Cymdeithasol o £16.6m ar gyfer 2022-23, a rhagwelir cynnydd pellach yn y blynyddoedd i ddod.

Y Swydd

Fel rhan o dîm arwain y cyngor, byddwch yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd wrth ddylanwadu ar yr agenda tai a chymunedau a'i llunio.

Byddwch hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Phenaethiaid Gwasanaeth eraill i ddarparu gwasanaethau cydgysylltiedig i'n dinas. 

Mae hon yn rôl newydd o fewn y strwythur a bydd yn dwyn gwasanaethau ynghyd megis tai strategol, anghenion tai, digartrefedd, cymorth tai, adfywio cymunedol, cydlyniant cymunedol a'n cynllun adleoli.  Fel arweinydd strategol, byddwch yn rheoli'r berthynas â phartneriaid ac yn sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu i'n cymunedau ar flaen y gad.

Cyflog: £80,122 - £86,277 a buddion

Disgrifiad swydd llawn (pdf)

Chi

Rydym yn chwilio am arweinydd uchelgeisiol, angerddol a all gyflwyno trawsnewid gwirioneddol i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau modern a chynaliadwy i'n cymunedau.  Os gallwch ddangos tystiolaeth o'ch gallu i drawsnewid gwasanaethau a gwella canlyniadau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.  

Rydym yn chwilio am rywun sydd am ddatblygu ei sgiliau arwain strategol mewn amgylchedd heriol ond cyffrous.  Dylai fod gennych brofiad yn y meysydd hyn, a gweledigaeth a dylech allu effeithio ar ddiwylliant y gweithlu gyda'r gallu i adeiladu timau cyfranogol a galluog sy'n perfformio'n dda.

Sut i wneud cais

Os ydych wedi'ch cyffroi gan y posibilrwydd o fod yn rhan o'n taith a rhannu ein hangerdd, yna rydym yn eich annog i wneud cais drwy gyflwyno llythyr eglurhaol o hyd at 3 tudalen a CV i executive.recruitment@newport.gov.uk

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Donna Abraham, Cynorthwy-ydd Personol y Prif Weithredwr ar donna.abraham@newport.gov.uk neu 01633 656656.

Asesu

Os byddwch wedi cyrraedd y rhestr fer yn llwyddiannus, cysylltir â chi a chewch eich gwahodd i barhau drwy'r broses asesu. Cewch eich hysbysu'n ysgrifenedig os byddwch yn aflwyddiannus.

Bydd y broses ddethol yn profi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gyflawni dyletswyddau'r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani yn effeithiol.  Gall rhan o'r broses gynnwys asesiad dros y ffôn neu rithwir a phrofion seicometrig.

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i fynychu canolfan asesu gydag aelodau etholedig, partneriaid ac uwch arweinwyr. Bydd hyn yn debygol o ddigwydd gan ddefnyddio Microsoft Teams a gall gynnwys cyfweliad wyneb yn wyneb.

Gall y ganolfan asesu gael ei rhedeg dros nifer o ddiwrnodau gyda gwahanol setiau o asesiadau.  Yn ystod y broses asesu byddwch yn cwrdd â swyddogion a chynghorwyr a fydd yn asesu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad yn erbyn y fanyleb ar gyfer y rôl gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu.

Bwriad y cwestiynau yw caniatáu i chi ymhelaethu ar eich cais a bydd yn galluogi'r panel i wneud asesiad teg o bob ymgeisydd.

Cewch gyfle i ofyn cwestiynau am y swydd, amodau gwasanaeth ac ati i aelodau'r panel. 

Amserlen

Hysbyseb yn cau: 5 Mehefin 2022

Asesiad: Cynhelir asesiad ffurfiol gyda'r panel aelodau ym mis Mehefin gyda chyn-asesu ymlaen llaw.