Cyfle cyfartal

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ym mhopeth a wna.

Mae holl weithwyr y Cyngor yn gyfrifol am hyrwyddo cydraddoldeb a dylai pob un o’r cyflogeion allu nodi’r modd y mae eu gwaith yn hyrwyddo cydraddoldeb.

Byddwch yn cael eich holi am gyfle cyfartal os cewch gyfweliad am swydd.

 

Yng Nghasnewydd, rydym yn credu y dylid rhoi’r un pwysigrwydd i bob mater cydraddoldeb: anabledd, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, yr iaith Gymraeg, rhywedd ac oedran.

Mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn cynnwys tair egwyddor ac adlewyrchir y rhain yng nghynlluniau a strategaethau’r Cyngor: 

 • Hyrwyddo cyfle cyfartal
 • Hyrwyddo cysylltiadau cymunedol da
 • Cael gwared ar wahaniaethu

Mae’r Cyngor am i bobl elwa’n gyfartal ar wasanaethau’r Cyngor, ac felly, mae’n: 

 • Hyrwyddo Casnewydd fel lle da i bawb fyw a gweithio ynddo
 • Monitro cyflogaeth
 • Buddsoddi mewn cyflogeion, a’u hyfforddi
 • Cyhoeddi gwahanol fformatau fel Braille, print bras, ac ati
 • Cyflwyno gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg fel ei gilydd
 • Adolygu gwasanaethau a chael gwared ar wahaniaethu
 • Gwella mynediad ffisegol at adeiladau
 • Darparu gwasanaethau arbenigol, e.e. chwaraeon ar gyfer pobl anabl
 • Darparu gwasanaethau sy’n hygyrch i bawb, e.e. canolfannau cymunedol
 • Gwella mynediad at wasanaethau 
 • Gofyn i bobl sut maent am gael gwasanaethau
 • Cynnwys dinasyddion ac yn ymgynghori â nhw ynghylch gwasanaethau
 • Gweithredu pan fydd dinasyddion yn nodi problem
 • Gwrthwynebu troseddau casineb a thrais yn erbyn dynion neu fenywod

Mae’r Cyngor hefyd yn gweithio i ddileu anghydraddoldeb ar sail ardal ddaearyddol, diwylliant, cyfrifoldeb gofal, tai, camddefnyddio sylweddau, ac ati.

Os ydych chi’n anabl neu os bydd angen cymorth arnoch i lenwi’r ffurflenni, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu helpu.

Mae ffurflenni cais, disgrifiadau swydd a gofynion swyddi ar gael mewn fformatau eraill yn ogystal â phrint bras.

Croesewir ceisiadau mewn Braille neu ar dâp.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i’r cynllun Cadarnhaol ynghylch Pobl Anabl – rydym yn sicrhau cyfweliad i bobl anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.