Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion


Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymroi i ddelio'n effeithiol ag unrhyw ganmoliaeth, pryderon neu gwynion posibl sydd gennych am ein gwasanaethau.

Rydym yn ystyried cwynion a chanmoliaeth o ddifrif ac yn ceisio dysgu o'r adborth a gawn.

Os ydych eisiau dweud wrthym am rywbeth y mae angen ei wneud yn eich barn chi - er enghraifft, trwsio twll yn y ffordd - rydych chi'n gofyn am wasanaeth a rhaid i chi roi cyfle i ni ymateb yn y lle cyntaf i'r cais am wasanaeth.

Gall llawer o geisiadau am wasanaethau gael eu gwneud ar-lein ar y tudalennau Rhoi gwybod am rywbeth a Gofyn am rywbeth.

Os ydych chi'n gwneud cais am wasanaeth ac nid ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno ar-lein.

Gallwch ganmol a gwneud y rhan fwyaf o gwynion (gan gynnwys cwynion am y gwasanaethau cymdeithasol) gan ddefnyddio'r ffurflen hon. Os yw eich cwyn yn ymwneud ag ysgol, cysylltwch â phennaeth yr ysgol yn y lle cyntaf. 

Darllenwch y Polisi Adborth Cwsmeriaid: sylwadau, canmoliaeth a chwynion (pdf) i gael rhagor o wybodaeth am gwyno i'r cyngor a'i ganmol. 

Mae delio â chwyn yn broses syml ond ambell waith, bydd pobl yn mynd ati i gwyno mewn ffordd sy'n gallu rhwystro'r ymchwiliad neu achosi pwysau sylweddol ar adnoddau'r cyngor.

Darllenwch y polisi ymddygiad annerbyniol gan gwsmeriaid (pdf) i gael rhagor wybodaeth am ymddygiad sy'n cael ei ystyried yn annerbyniol a'r camau y gellir eu cymryd i amddiffyn staff. 

Mae polisi chwythu'r chwiban (pdf) y cyngor yn dangos ein hymrwymiad i beidio â goddef camarfer a’i ddileu. Mae'n cynnig fframwaith clir i alluogi gweithwyr godi pryderon o fewn y cyngor neu ysgol heb ofni erledigaeth, gwahaniaethu nac anfantais.

Hysbysiad preifatrwydd canmoliaeth, sylwadau a chwynion (pdf)

Trefn gwynion gwasanaethau cymdeithasol i oedolion

Trefn gwynion gwasanaethau cymdeithasol i blant