COVID-19: Tracio ac Olrhain

Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Profi, Olrhain, Diogelu Covid-19 (pdf)

Gallai Rhybuddion Gwella gael eu cyflwyno i fusnesau dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.

Busnesau

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i fusnesau penodol gofnodi manylion cyswllt pobl sy'n dod i mewn i'w safleoedd a sicrhau bod y manylion hynny ar gael i swyddogion iechyd y cyhoedd am hyd at 21 diwrnod, mae’r rhain yn cynnwys:

  • Lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis
  • Sinemâu
  • Gwasanaethau cyswllt agos yn cynnwys siopau trin gwallt, barbwyr, harddwyr, tatŵyddion, therapyddion chwaraeon a thylino
  • Pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas neu ganolfannau hamdden neu gyfleusterau dan do eraill

Darllenwch ganllawiau tracio ac olrhain Llywodraeth Cymru i fusnesau.

Unigolion

Fel rhan o gynllun  Profi, Olrhain, Diogelu COVID-19 Llywodraeth Cymru, bydd tîm olrhain cysylltiadau Gwent yn ffonio pobl a allai fod wedi bod dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf COVID-19 positif.

Bydd galwadau'n ymddangos fel rhai sy'n dod o’r rhif ffôn 02921 961133 a gall galwadau gael eu gwneud gan y tîm ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos rhwng 8am ac 8pm.  

  • Gofynnwn i chi gadarnhau eich enw, eich cyfeiriad a'ch dyddiad geni yn unig
  • Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn gofyn am unrhyw fath o daliad

Os byddwch yn ffonio'r rhif yn ôl, dylech glywed y neges ganlynol: Rydych wedi ffonio gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, diolch am gadw Cymru'n ddiogel.

Os oes gennych unrhyw bryderon gofynnwch am enw'r galwr, rhowch y ffôn i lawr a ffoniwch yn ôl ar (01633) 656656 i gadarnhau pwy yw'r person sydd wedi ffonio.

Ni all y tîm olrhain cysylltiadau drefnu profion, gallwch wneud hyn drwy dudalen brawf Coronafeirws Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein datganiad tracio ac olrhain llawn

TRA127360 28/10/2020