Cymorth Digartrefedd COVID-19

Cyngor ar Ddigartrefedd a Thai

Mae cyngor tai a gwasanaethau digartrefedd yn cael eu darparu yn unol â chanllawiau Covid-19 ac mae staff yn gweithio o bell.  Gellir cysylltu â ni trwy e-bostio rehousing.services@newport.gov.uk neu ffonio Canolfan Gyswllt y Ddinas ar 01633 656656 os ydych yn ddigartref, mewn perygl o ddigartrefedd neu ag angen cyngor ar dai.  Gallwn eich ffonio yn ôl os gofynnir am hyn. 

Mae gwasanaeth y tu allan i oriau yn parhau i gael ei gynnig y tu allan i oriau swyddfa arferol. Ffoniwch 01633 656656

Os ydym eisoes yn eich cefnogi fel rhywun digartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, cysylltwch â'ch swyddog achos yn uniongyrchol trwy e-bost neu dros y ffôn.  Anfonwch y dogfennau y gofynnwyd amdanynt trwy e-bost os oes modd.

Home Options Casnewydd

Bydd hysbyseb wythnosol Home Options Casnewydd yn parhau i gael ei chyhoeddi yn homeoptionsnewport.co.uk bob dydd Gwener ac rydym yn gweithio gyda chymdeithasau tai partner i sicrhau bod dyraniadau'n mynd rhagddynt.  Bydd y gymdeithas dai yn cysylltu â chi'n uniongyrchol os cynigir eiddo i chi.  Parhewch i gyflwyno eich ceisiadau am dai trwy wefan Home Options.  Anfonir gohebiaeth trwy eich cyfrif Home Options neu e-bost os oes modd.  Anfonwch ymholiadau trwy neges we (trwy eich cyfrif Home Options) neu drwy ffonio 01633 656656.

Cymdeithasau Tai

 Mae gwasanaeth yn cael ei ddarparu dros y ffôn, trwy e-bost neu yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol.  Cysylltwch â'r gymdeithas dai yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth a manylion.

Lloches Nos

Ar hyn o bryd, nid yw Eden Gate yn gallu rheoli'r lloches nos yng Nghasnewydd yn ddiogel.  Bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd yn unol â chanllawiau Covid-19 y llywodraeth.  Cysylltwch ag adran ddigartrefedd y Cyngor am ragor o gyngor, gwybodaeth a chymorth. 

Mae Eden Gate yn gweithio gyda'r Cyngor a darparwyr allgymorth eraill i barhau i ddarparu cymorth, llety, bwyd a nwyddau i'r rhai mewn angen.

Cymorth i'r rhai sy'n cysgu ar y stryd

Mae'r Cyngor wedi cynnig llety i unrhyw un yr ydym yn ymwybodol ei fod yn cysgu ar y stryd. 

Mae ein tîm tai yn gweithio gyda Cefnogi Pobl, tîm Tŷ yn Gyntaf Pobl, y Wallich, Eden Gate, Byddin yr Iachawdwriaeth, yr Olive Branch, Feed Newport a Cyfannol Women’s Aid i sicrhau bod llety, bwyd, eitemau cartref a chymorth yn cael eu darparu.

Gellir lawrlwytho'r gwasanaethau sydd ar gael a manylion cyswllt isod:
Lawrlwythwch y Cyfeiriadur Gwasanaethau Digartrefedd (pdf)

Ceir toiledau a dillad gan ddarparwyr cymorth pan ofynnir amdanynt.

Gellir cael cymorth ar gyfer iechyd meddwl trwy ffonio mind.org.uk ar 0300 123 3393.  Gellir cael cymorth a chwnsela iechyd meddwl arbenigol hefyd trwy asiantaethau partner a gwasanaethau iechyd sy'n cefnogi'r rhai sy'n cysgu ar y stryd.

Bydd ein partneriaid yn parhau i ddarparu gwaith allgymorth i'r rhai sy’n cysgu ar y stryd yng Nghasnewydd ac i bobl mewn llety sydd fel arfer yn cysgu ar y stryd.  

Gall unrhyw un sy'n profi digartrefedd gael cymorth, cyngor a gwybodaeth gan Dîm Cyngor ar Dai a Digartrefedd y Cyngor gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.

Gallwch roi gwybod am fanylion unigolion sy'n cysgu ar y stryd trwy ddefnyddio gwefan streetlink.org.uk neu’r app (sydd ar gael trwy'r wefan neu o'r siop appiau).  Anfonir yr holl adroddiadau i'r Wallich i roi cymorth lleol.

Ar hyn o bryd mae Clinig Bellevue yn darparu gwasanaethau i bobl sy'n cysgu ar y stryd ac mae mewn cysylltiad â staff allgymorth.

Cysylltwyd â defnyddwyr gwasanaeth GCSAG (Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Arbenigol Gwent) a dywedwyd wrthym sut i gael gafael ar gymorth a phresgripsiynau yn ystod pandemig Covid-19.

Mae GCAG (Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent) yn gweld cleientiaid ac yn rhoi cymorth iddynt yn eu clinig gan ddilyn mesurau diogelwch.

Porth Cymorth

Gellir parhau i gyflwyno ceisiadau am dai cymorth a chymorth yn ôl yr angen trwy'r porth cymorth.  Mae timau Cefnogi Pobl Gwent yn darparu gwasanaeth 'siopa a gollwng' i'r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghasnewydd.  Ceir rhagor o wybodaeth trwy e-bostio Newport.gateway@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.  Bydd tai cymorth yn parhau i gael eu rheoli gan ddarparwyr, yn unol â chanllawiau Covid-19. 

Cyswllt

Os ydych yn ddigartref, mewn perygl o ddigartrefedd neu ag angen cyngor ar dai, cysylltwch â ni trwy e-bostio rehousing.services@newport.gov.uk neu ffonio Canolfan Gyswllt y Ddinas ar 01633 656656.