Cyllid

Y gyllideb a gwariant

Mae gwariant, incwm a chyllidebau Cyngor Dinas Casnewydd wedi’u rhannu’n gyfrif refeniw, sy’n cynnwys costau beunyddiol darparu gwasanaethau, fel cyflogau, ardrethi, yswiriant, ffonau, trydan, nwy ac atgyweiriadau sylfaenol, a chyfrif cyfalaf sy’n cynnwys gwariant ar gyfleusterau newydd ac atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw mawr.  

2019- 2020

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2020/2021 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf) 

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2019/2020 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf) 

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2018/2019 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2017/2018 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2016/2017 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Talu anfonebau

I newid i daliadau BACS fel bod taliadau gan y cyngor yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, cysylltwch â’r is-adran daliadau yng Nghyngor Dinas Casnewydd.  

Lawrlwythwch Reoliadau Ariannol y cyngor (pdf)

Lawrlwythwch Orchmynion Sefydlog Contract (pdf) 

Adroddiadau blynyddol a chyfrifon y Cyngor

Oherwydd Covid-19, nid yw'r archwiliad o ddatganiad cyfrifon 2021-22 wedi'i gwblhau ac nid oes barn archwilio wedi'i chynnig eto. Bydd y datganiad cyfrifon yn parhau i fod yn ddrafft yn y cyfamser.

Mae Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Dinas Casnewydd lofnodi a dyddio'r datganiad cyfrifon, ac ardystio ei fod yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.

Ardystiwyd y Cyfrifon drafft gan y Pennaeth Cyllid ar 12 Gorffennaf ac roeddent ar gael i'w harchwilio. Mae'r cyfrifon drafft hyn wedi'u cysylltu isod.

Mae Rheoliad 10(2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn ardystiad y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod Cyngor Dinas Casnewydd yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r datganiad cyfrifon archwiliedig. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2022. Mae adnoddau archwilio yn atal hyn rhag cael ei gyflawni hefyd.  Rhagwelir cymeradwyaeth ym mis Hydref.

Mae'r dogfennau canlynol ar gael yn Gymraeg os oes angen, anfonwch e-bost info@newport.gov.uk

Lawrlwythwch Datganiad drafft o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2021-2022 (pdf)

Lawrlwythwch Archwilio Cyfrifon 2021/2022 (pdf)


Blynyddoedd blaenorol

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2020-2021 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2020/21 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2019-2020 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2019/20 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2018-2019 (pdf)

Download the public notice for the audit of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Draft statement of accounts 2017-2018 (pdf)

Download the public notice for the draft statement of accounts 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2016-2017 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2015-2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2015/16 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2014-2015 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2014/15 (pdf) 

Lawrlwythwch Gyllideb a chynllun ariannol Tymor Canolig 2014/2015 (pdf) 

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2013-2014 (pdf) 

Lawrlwythwch Grynodeb o gyfrifon 2012-2013 (pdf) 

Amlosgfa Gwent

Lawrlwythwch yr datganiad archwiliedig 2020/21

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2020/21 (pdf)

Lawrlwythwch yr  Audited Return for 2019/20 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2019/20 (pdf)

Lawrlwythwch Gwent Crematorium Statement of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch public notice for the audit of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2017/18 (pdf) 

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2016-2017  (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2015/2016 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2015-2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2014/15 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2013-2014 (pdf)

Cyd-bwyllgor Archifau Gwent

Hysbysiad - Archwiliad o Gyfrifon 2020/2021 (pdf) 

Hysbysiad Am Archwilio Cyfrifon 2020/2021 (pdf)

 

Dwyll Genedlaethol (NFI)

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, a chaiff rannu gwybodaeth a roddir iddo gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Darllenwch am yr NFI yng Nghasnewydd

Gweler hefyd