Cyllideb 2022-2023

Mwy o fuddsoddiad a threth gyngor is – cyllideb Casnewydd ar gyfer 2022/23

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi cytuno ar sut y bydd yn gwario ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod gan ganolbwyntio ar addysg, cymorth, ansawdd bywyd a dyfodol y ddinas.

Un newid mawr i'r cynigion a gyflwynwyd ym mis Ionawr yw cyfradd y dreth gyngor.

Cynigiwyd cynnydd o 3.7 y cant yn wreiddiol, ond yn dilyn adborth llethol o'r ymgynghoriad cyhoeddus, mae hyn wedi gostwng i ddim ond 2.4 y cant.

Yng nghyfarfod y Cabinet ym mis Ionawr, cyflwynwyd buddsoddiadau gwerth cyfanswm o £15m a chynhaliwyd ymgynghoriad yn eu cylch. Diolch i setliad cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru – y grant sy'n ffurfio bron tri chwarter cyllideb y cyngor – roedd tua £3.9 miliwn hefyd i'w ddyrannu y gellid ei fuddsoddi mewn meysydd blaenoriaeth.

Gan ddefnyddio'r adborth gan breswylwyr ynghylch pa wasanaethau sydd bwysicaf iddynt, mae rhai o'r buddsoddiadau allweddol y cytunwyd arnynt yn cynnwys:

 

 £8m i ysgolion

 Buddsoddiad o £6.5m mewn gwasanaethau gofal, cymorth ac atal yn ychwanegol at chwyddiant

 £420k i atal a mynd i'r afael â digartrefedd        

 £377k i roi hwb i ganol y ddinas

 Mwy na £2.5m i wella parciau a mannau agored

 £200k i gefnogi'r agenda newid yn yr hinsawdd a charbon niwtral

 Cynllunio ar gyfer materion parhaus a achosir gan y pandemig

 

Darllenwch ragor o wybodaeth am bob un o'r cynigion hyn 

 

Brief2

Derbyniodd y cyngor setliad cyllideb drafft cadarnhaol ym mis Rhagfyr.  Dyma faint o arian y disgwyliwn ei gael oddi wrth Lywodraeth Cymru. Y cynnydd drafft ar gyfer Casnewydd yn 2022-23 yw 10.2 y cant.

Budget council tax  simple chart

Ariennir mwy na thri chwarter (76 y cant) o gyllideb y cyngor gan y grant oddi wrth Lywodraeth Cymru. 

Ariennir y gweddill gan y dreth gyngor. Am bob toriad o un y cant yng ngrant Llywodraeth Cymru, byddai'n rhaid i'r dreth gyngor gynyddu bedwar y cant i gynnal yr un lefelau gwariant.

Budget increase in children_2

Mae’r Cyngor yn darparu mwy na 800 o wasanaethau i 151,000 o bobl sy’n byw mewn mwy na 65,000 o gartrefi. Yn sgil effaith Covid-19 ar fusnesau, yr economi, cyflogaeth ac iechyd, mae’r galw am wasanaethau sy'n seiliedig ar gymorth yn parhau i gynyddu.

Strat2

Rydym wedi pennu ein nodau strategol gan roi’r ffocws ar y cymunedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan Covid-19 a sicrhau ein bod yn cefnogi ein heconomi i aildyfu.