Gweithdrefn Gwyno ar gyfer Oedolion

Os ydych chi'n cael help gan y gwasanaethau cymdeithasol, mae gennych hawl i gwyno os byddwch yn anhapus â rhywbeth neu'n poeni am rywbeth.

Rydym ni'n anelu at safonau uchel ond mae pethau'n mynd o chwith ambell waith. Os na fyddwch chi'n dweud wrthym ni, ni fyddwn yn gwybod eich bod yn anhapus.

Os byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn gallu gweithio gyda chi i unioni'r sefyllfa cyn gynted â phosibl. Mae arweiniad gan Lywodraeth Cymru yn dweud wrthym ni sut mae'n rhaid i ni ddelio â chwynion.

Sut i gwyno

Os hoffech gwyno neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses, defnyddiwch y ffurflen gwyno ar-lein neu cysylltwch â: 

Y Rheolwr Cwynion, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR 

E-bost: swh.complaints@newport.gov.uk neu ffôn (01633) 656656

Yn unol â'n safonau ymateb, byddwn yn ceisio cydnabod eich gohebiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Mae dau gam i'r broses gwyno:

Cam 1 - datrys yn lleol

Y cam cyntaf ar gyfer datrys problem yw cysylltu â rhywun sy'n ymwneud â darparu'r gwasanaeth neu, os yw'n well gennych, cysylltu â'n rheolwr cwynion. Yr enw ar hyn yw datrys yn lleol.

Peidiwch ag ofni cwyno. Byddwn yn trin eich cwyn o ddifrif ac yn croesawu'ch holl sylwadau.

Does dim ots sut rydych chi'n cysylltu â ni - nid oes rhaid cysylltu yn ysgrifenedig. Byddwn yn cysylltu â chi er mwyn gofyn a hoffech gyfarfod â'r gwasanaethau cymdeithasol i drafod eich pryderon ac yna byddwn yn ysgrifennu atoch chi pan fydd eich problem wedi'i datrys.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â newid i'ch gwasanaeth, byddwn yn ceisio delio â'r broblem yn gyntaf fel arfer, cyn gwneud y newid hwn. Os na allwn atal y newid, byddwn yn esbonio pam.

A allaf i ofyn i rywun fy helpu gyda fy nghwyn?

Mae gennych yr hawl i gael eiriolydd (rhywun a fydd yn eich helpu i fynegi eich safbwynt). Os ydych chi o dan 18 oed, byddwn fel arfer yn dod o hyd i eiriolydd i chi. Os ydych chi dros 18 oed, byddwn yn dweud wrthych ble y gallwch ddod o hyd i eiriolydd.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Bydd swyddog yn cael ei enwebu i ymchwilio i'ch cwyn a bydd yn cysylltu â chi o fewn 10 niwrnod gwaith o gydnabod eich cwyn, pan fydd wedi cael cyfle i gael gwybodaeth am eich achos penodol.  

Ar yr adeg cysylltu, y gobaith yw y bydd y swyddog yn gallu datrys eich cwyn. 

Yn dilyn y cysylltiad hwnnw, bydd y swyddog yn rhoi ymateb ysgrifenedig ffurfiol i chi o fewn 5 niwrnod gwaith.

Cam 2 - ystyriaeth ffurfiol

Os nad ydych yn fodlon ar y ffordd y cafodd eich cwyn ei datrys yng Ngham 1, gallwch ofyn am fynd â'ch cwyn ymlaen i Gam 2. Yn y cam hwn, ni fydd y person sy'n ymchwilio i'ch cwyn yn ymwneud yn uniongyrchol â darparu eich gwasanaeth.

Cofiwch - gallwch o hyd roi cynnig ar gyfryngu neu ffordd arall ymlaen os ydych chi'n dymuno gwneud hynny.

Bydd y person sy'n ymchwilio i'ch cwyn yn y cam hwn:

  • Yn cael eglurhad o'r gŵyn

  • Yn siarad â'r bobl sy'n gysylltiedig ac yn cadarnhau'r ffeithiau

  • Yn ceisio dod o hyd i ffordd o ddatrys y broblem

  • Yn argymell ateb

  • Yn ysgrifennu adroddiad

Fel arfer, byddwch yn cael copi llawn o'r adroddiad hwn. Os nad oes caniatâd gennych i weld rhywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn yr adroddiad (efallai oherwydd bod y person a roddodd y wybodaeth heb ganiatáu hynny), byddwch o hyd yn cael gweddill yr adroddiad.

Os ydych o dan 18 oed, byddwn hefyd yn gofyn i rywun sy'n gwbl annibynnol ar y cyngor gadw llygad ar eich cwyn. Ni fydd yr unigolyn hwn yn ymchwilio i'r gŵyn, ond bydd yn sicrhau bod pob parti wedi cael dweud ei ddweud, yr aethpwyd i'r afael â'r gŵyn yn dda ac yn deg, a bod yr adroddiad yn gywir a chyflawn.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn darllen yr adroddiad ac yn penderfynu p'un ai cynnal y gŵyn ai peidio. Bydd y rheolwr cwynion yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad terfynol.

Faint o amser bydd hyn yn ei gymryd?

Byddwn yn ymateb i chi o fewn pum wythnos. Os na fydd hyn yn bosibl (er enghraifft, os yw ymchwiliad arall eisoes yn cael ei gynnal), byddwn yn ysgrifennu atoch i esbonio'r oedi.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn parhau i fod yn anfodlon?

Os byddwch yn parhau i fod yn anfodlon ar ganlyniad eich cwyn, mae gennych yr hawl i gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae Swyddfa'r Ombwdsmon yn anelu at gwblhau pob ymchwiliad o fewn 12 mis, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cwblhau'n gynt.

A allaf gwyno i rywun arall os byddaf yn anfodlon o hyd?

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn rheoleiddio pob gwasanaeth gofal yng Nghymru. Gallwch gwyno iddyn nhw'n uniongyrchol am ofal cymdeithasol a dderbyniwyd gan gartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref, yn ogystal â gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor.

Gallwch gwyno i'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus am unrhyw agwedd ar wasanaethau cyhoeddus. Fodd bynnag, mae'n well gan yr Ombwdsmon os yw pobl yn defnyddio proses gwyno'r cyngor i ddechrau.

Mae Cyngor Gofal Cymru yn rheoleiddio gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ac mae ganddo'r pŵer i ymchwilio i honiadau o gamymddwyn.

Gall y Comisiynydd Plant a'r Comisiynydd Pobl Hŷn ymchwilio i gwynion hefyd.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mount Stuart, Butetown, Caerdydd CF10 5FL : Ffôn: 08442 640670 (cyfradd safonol) neu 02920 445030 (rhif ffôn lleol) : e-bost: ask@olderpeoplewales.com

Comisiynydd Plant Cymru, Tŷ Ystumllwynarth, Ffordd Phoenix, Llansamlet, Abertawe SA7 9FS : Ffôn: 01792 765600

Rhif Rhadffôn Plant a Phobl Ifanc: 0808 801 1000