Cefnogi cyfathrebu

Isod ceir rhestr o awgrymiadau a syniadau da i helpu'ch plentyn i ddarllen.

Gallwch ddod o hyd i lawer o offer, awgrymiadau a chyngor i'ch helpu i gael eich plentyn bach i siarad trwy Lywodraeth Cymru Siaradwch â mi.

Bod wyneb yn wyneb

Drwy fod ar yr un lefel â’ch plentyn byddwch yn annog cyswllt llygaid ac mae'n hawdd i’ch plentyn weld eich wyneb. 

Bydd hyn yn eich helpu i rannu amser arbennig gyda'ch gilydd, gan y byddwch chi'n canolbwyntio ar yr un peth. Drwy edrych ar eich gilydd bydd hyn yn annog datblygu sgyrsiau a gwrando ar eich gilydd yn datblygu sgiliau. Bydd hyn hefyd yn helpu plant i ddysgu am fynegiant wyneb ac emosiynau.

I wneud hyn, dylai'r ddau ohonoch chi fod ar yr un lefel, a dylech chi fod yn barod i symud pan fydd eich plentyn yn gwneud hynny. Dylech chi fod yn eistedd lle mae'n hawdd i'ch plentyn weld eich wyneb.

Gwylio ac aros

Drwy wylio ac aros am eich plentyn gallai fynegi gwahanol synau a gweithredoedd. Gall hyn gynnwys edrych arnoch chi, gwneud sŵn, dangos rhywbeth, pwyntio, gwneud rhywbeth a dweud geiriau.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i'ch plentyn gymryd tro, a fydd yn cynyddu ei hyder. Bydd hyn yn helpu'ch plentyn i ddysgu sut i ddechrau sgwrs wrth dyfu'n hŷn. Bydd hyn hefyd yn annog datblygiad cyfnewidiadau naturiol a chytbwys rhyngoch chi a'ch plentyn. Hefyd, bydd y rhyngweithio ar gyflymder y plentyn, ac yn rhoi amser iddyn nhw feddwl ac arbrofi gyda siarad. Bydd y rhyngweithio hefyd yn rhoi cyfle i'ch plentyn ddeall eich geiriau a'ch gweithredoedd ac ymateb iddyn nhw. 

Drwy wylio ac aros am eich plentyn, bydd hyn yn dangos beth mae’n ymddiddori ynddo ac mae'n fwy tebygol o ymateb yn gyflym. Gallwch chi helpu'ch plentyn i wybod mai ei dro yw hi, drwy edrych arno a bod â diddordeb yn y sgwrs.

Dilyn diddordebau eich plentyn

Mae'n bwysig iawn canolbwyntio ar ddiddordebau a gweithredoedd eich plentyn.

Drwy wneud hyn, bydd sylw a ffocws eich plentyn yn cynyddu. Bydd hyn yn golygu bod eich plentyn yn cael mwy o hwyl yn gwneud yr hyn y mae'n ei fwynhau. Bydd eich plentyn hefyd yn treulio mwy o amser ar y gweithgaredd, a bydd hyn yn cynyddu hyder eich plentyn. Bydd y dasg hon hefyd yn helpu i ddatblygu dilyniannau chwarae, a allai helpu i leihau rhwystredigaeth.

Pan fyddwch chi'n gwybod beth yw diddordebau eich plentyn, gall y rhiant ymuno a chwarae yn ffordd ei blentyn. Gall rhieni hefyd gopïo mynegiant wyneb, gweithredoedd, synau a geiriau ei blentyn. Mae'n bwysig aros ar ôl eich tro. 

Dywedwch ef fel y byddai eich plentyn yn ei wneud pe bai'n gallu

Dylech chi ddehongli holl ymdrechion eich plentyn i gyfathrebu a rhoi'r geiriau y gallai fod wedi'u defnyddio. Gall hyn hefyd gynnwys geiriau y mae’ch plentyn yn eu dweud sy'n aneglur.

Bydd hyn yn helpu'ch plentyn i wybod bod ei neges wedi ei chlywed, a fydd yn cymell eich plentyn i barhau i geisio dweud pethau wrthych. Bydd eich plentyn wedyn yn dysgu deall cymryd tro, pan fydd eich plentyn yn gwybod bod gennych ddiddordeb, bydd yn magu hyder. 

Dylech ddefnyddio gweithredoedd, mynegiant wyneb a synau eich plentyn i weithio allan beth mae'n ceisio ei ddweud wrthych. Mae'n bwysig dweud geiriau perthnasol, fel y byddai eich plentyn yn eu dweud petai’n gallu.

Ychwanegu geiriau 

Gallech chi ychwanegu rhagor o eiriau i greu brawddeg hirach, bydd hyn yn datblygu patrymau iaith a sgiliau cyfathrebu.

Drwy ychwanegu rhagor o eiriau, bydd eich plentyn yn cael cyfleoedd i ddysgu geiriau newydd, a dysgu am frawddegau. Hefyd, bydd eich plentyn yn dysgu sut i siarad â gwahanol ffrindiau a theulu a bydd yn helpu'ch plentyn i baratoi ar gyfer meithrin/ysgol. 

Wrth ychwanegu amrywiaeth o eiriau at beth mae'ch plentyn wedi ei ddweud fel disgrifiadau, lleoliadau, teimladau, a gweithredoedd. 

Gofyn llai o gwestiynau

Mae'n bwysig ceisio defnyddio mwy o sylwadau sy'n gwestiynau. Bydd hyn yn rhoi mwy o gyfleoedd i'ch plentyn glywed geiriau a brawddegau a fydd yn ei helpu i siarad. Bydd hyn hefyd yn lleihau'r pwysau i siarad a chreu sgyrsiau ac yn troi'r awyrgylch yn amgylchedd hamddenol a hwyliog. 

Dewis arall yn lle gofyn cwestiynau yw ceisio gwneud sylw yn lle hynny. Bydd hefyd yn ddefnyddiol gofyn cwestiynau mwy uniongyrchol a phenodol, a all fod yn ddefnyddiol i ddatblygu siarad a dychymyg.