Gwybodaeth a chefnogaeth ychwanegol

Cwblhewch ein holiadur adborth ar-lein ar gyfer y llyfr 'Sgwrsio gyda fi'

Mae amrywiaeth o gymorth gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd gan Dechrau'n Deg a chymorth blynyddoedd cynnar ac addysg. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael o'r gwefannau a restrir isod:

 • Mae gan Siarad gyda fi lawer o offer, awgrymiadau a chyngor i'ch helpu i gael eich plentyn yn siarad.
 • 10 tip gorau Llywodraeth Cymru poster gydag awgrymiadau a syniadau da ar sut i gael plant i ddarllen.
 • Ymddiriedolaeth Llythrennedd elusen annibynnol sy'n gweithio gydag ysgolion a chymunedau i roi'r sgiliau llythrennedd i blant difreintiedig er mwyn iddyn nhw lwyddo mewn bywyd.
 • BBC Tiny Happy People cyngor gan y BBC a gweithwyr iechyd proffesiynol i helpu'ch plentyn i ddatblygu. Mae'r rhain yn cynnwys gweithgareddau syml, syniadau chwarae a fideos i roi syniadau gwych i chi.
 • Awgrymiadau Iaith a Llythrennedd Hanen gall awgrymiadau sy'n seiliedig ar ymchwil eich helpu i adeiladu'r sylfaen orau bosibl i lwyddo ym maes iaith a llythrennedd.
 • Speech and Language UK: Newid bywydau ifanc Syniadau i roi hyder a sgiliau i deuluoedd i helpu plentyn sy'n wynebu heriau wrth siarad a deall geiriau. Mae offer a hyfforddiant arloesol ar gyfer staff meithrin ac athrawon ar gael yma hefyd.
 • Arwyddo a Siarad Mae'r rhain yn arwyddion a ddatblygwyd gan Signalong sy'n system arwyddo geiriau allweddol.  Mae'r arwyddion yn cael eu dangos yn Gymraeg a Saesneg.
 • Therapi Lleferydd ac Iaith (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) adran therapi lleferydd ac iaith i blant. Gallwch gael gafael ar adnoddau, awgrymiadau, syniadau a chwestiynau cyffredin.
 • Twitter Therapi Lleferydd ac Iaith BIPAB
 • Facebook Therapi Lleferydd ac Iaith BIPAB
 • Vroom Ap am ddim yw VROOM sy’n darparu awgrymiadau ac offer sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i ysbrydoli teuluoedd i droi eiliadau a rennir bob dydd yn Eiliadau Datblygu'r Ymennydd.