Darpariaeth chwarae hanner tymor Mai (5-12 oed)

Play scheme

Yn ystod hanner tymor mis Mai, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig darpariaeth chwarae sesiynol gyfyngedig i blant 5-12 oed, o ddydd Mawrth 1 Mehefin 2021 – dydd Gwener 4 Mehefin 2021.

Oherwydd y cyfyngiadau Coronafeirws presennol, bydd y ddarpariaeth yn yr awyr agored gan ddefnyddio mannau agored mewn cymunedau lleol ledled y ddinas, gydag uchafswm o 30 o leoedd ar gael ym mhob sesiwn.

Bydd sesiynau bore a phrynhawn yn cael eu cynnig bob dydd rhwng 10am a 11:59am neu 1pm – 2:59pm, yn y lleoliadau canlynol:


  

01/06/2021
Hyb y Gogledd

02/06/2021
Hyb y Dwyrain

03/06/2021
Hyb y Gorllewin 

04/06/2021
Yr Hyb Canolog 

10am – 11:59am

Cae chwarae Betws
(gyferbyn â’r ysgol uwchradd y tu ôl i'r parc)

(Cymraeg)

Underwood (cae chwarae)

Tŷ Tredegar 

Stow Hill
(y tu ôl i Share Centre)

1pm – 2:59pm

Parc Shaftesbury 

 

Ringland 
(cae chwarae)
Stelvio Park Crescent
(man agored)
Parc Lysaghts 

 

 

Yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid, rydym bellach yn gallu cynnig mynediad agored at y sesiynau uchod. Mae hyn yn golygu y gall plant fynychu ar y diwrnod heb archebu lle. Fodd bynnag, RHAID i riant/gofalwr fod yn bresennol i lofnodi'r ffurflenni caniatâd gofynnol.

Sylwch mai hyn a hyn o leoedd sydd ym mhob sesiwn - byddwn yn cysylltu â'r holl rieni/gofalwyr sydd wedi gwneud cais ar-lein yr wythnos hon i gynnig lle iddynt. Yna bydd gweddill y lleoedd yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin.

Pwy all fynychu?

  • Mae’n rhaid i'r teulu fod yn byw yn ardal awdurdod lleol Casnewydd
  • Rhaid i'r plentyn fod yn 5-11 oed

Ni ddylai unrhyw blentyn sy'n profi symptomau Coronafeirws neu sydd wedi cael cyngor i hunanynysu fynychu'r ddarpariaeth chwarae.