Darpariaeth chwarae hanner tymor mis Hydref (5-12 oed)

Play scheme

 

Cynigir darpariaeth chwarae sesiynol i blant 5-12 oed o ddydd Llun 25Hydref 2021 i ddydd Gwener 29 Hydref 2021 yn ardaloedd yr hybiau canlynol:

 • Canolog – Maendy, Stow Hill ac Allt-yr-ynn.
 • Dwyrain – Ringland, Alway, Somerton, Llyswyry, Beechwood, Sain Silian, Langstone ac Underwood.
 • Gogledd – Betws, Malpas, Shaftesbury a Chaerllion.
 • Gorllewin – Maesglas, Y Gaer, Dyffryn, Tŷ-Du a Maerun.

 

Gellir dewis y ganolfan sy’n well gennych wrth wneud cais ond nid oes modd gwarantu hyn a bydd yn dibynnu ar argaeledd. Os bydd gormod o geisiadau am y ddarpariaeth, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Sylwer bod yn RHAID cadw lleoedd ar-lein ymlaen llaw.

 

Pwy all wneud cais?

 • Mae’n rhaid i'r teulu fod yn byw yn ardal awdurdod lleol Casnewydd
 • Rhaid i'r plentyn fod yn 5-12 oed

 

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr a bydd yn cau am 5pm ddydd Llun 11 Hydref 2021. Mae angen yr wybodaeth ganlynol:

 • Manylion y plentyn gan gynnwys manylion unrhyw anghenion neu alergeddau ychwanegol;
 • Manylion rhieni/gofalwyr gan gynnwys gwybodaeth cyswllt mewn argyfwng
 • Y lleoliad o’ch dewis
 • Tystysgrif geni’r plentyn i gadarnhau oedran y plentyn
 • Datganiad treth gyngor diweddaraf i gadarnhau ei fod yn byw yng Nghasnewydd

 

Bydd rhieni/gofalwyr yn derbyn cadarnhad o le eu plentyn trwy e-bost erbyn dydd Gwener 15 Hydref 2021.

Ni ddylai unrhyw blentyn sy'n profi symptomau’r coronafeirws neu sydd wedi cael cyngor i hunanynysu fynychu'r ddarpariaeth chwarae.

 

                   Gwneud cais ar-lein