Darpariaeth Chwarae Gwyliau (5-12 oed)

Play scheme

Yn ystod hanner tymor mis Mai, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig darpariaeth chwarae sesiynol i blant 5-12 oed, rhwng dydd Llun 30 Mai a dydd Mercher 1 Mehefin 2022.

Cynigir darpariaeth ym mhob un o bedair ardal hyb cymdogaeth Casnewydd:

  • Yr Hyb Canolog – yn gwasanaethu Pilgwenlli, Maendy, Stow Hill ac Allt-yr-ynn.
  • Hyb y Dwyrain – yn gwasanaethu Ringland, Alway, Somerton, Llyswyry, Beechwood, Sain Silian, Langstone ac Underwood.
  • Hyb y Gogledd – yn gwasanaethu Betws, Malpas, Shaftesbury a Chaerllion.
  • Hyb y Gorllewin – yn gwasanaethu Maesglas, Y Gaer, Graig, Dyffryn, Tŷ-du a Maerun.

Gellir dewis y ganolfan sy’n well gennych wrth wneud cais; fodd bynnag, ni allwn warantu y bydd hyn ar gael. Trefnir lleoliadau penodol ar gyfer y ddarpariaeth hanner tymor i ateb y galw cyn belled ag y bo modd. Os bydd gormod o geisiadau am y ddarpariaeth, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Sylwer bod yn rhaid cadw lleoedd ar-lein ymlaen llaw. Ni allwn groesawu plant sy'n dod heb gadw lle trwy'r system ymgeisio ar-lein – manylion isod.

Gweld manylion sesiynau chwarae hanner tymor mis Mai (pdf)

Pwy all wneud cais?

  • Mae’n rhaid i'r teulu fod yn byw yn ardal awdurdod lleol Casnewydd
  • Rhaid i'r plentyn fod yn 5-12 oed

Gellir ychwanegu manylion anghenion ychwanegol at y cais – bydd y tîm Datblygu Chwarae yn adolygu'r rhain ac yn cysylltu â'r rhiant/gofalwr i gael rhagor o fanylion os oes angen. Ar gyfer plant ag anghenion mwy cymhleth, dylai rhieni/gofalwyr siarad ag ysgol neu weithiwr cymdeithasol eu plentyn a gofyn am atgyfeiriad.

Rydym wrthi’n adolygu cyfleoedd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Proses ymgeisio

Mae'r broses ymgeisio bellach ar agor a bydd yn 16 Mai 2022. 

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • Manylion y plentyn gan gynnwys manylion unrhyw anghenion ac alergeddau ychwanegol;
  • Manylion rhieni/gofalwyr gan gynnwys gwybodaeth am gysylltiadau brys;
  • Dewis lleoliad;
  • Dogfennau ategol

- Tystysgrif geni'r plentyn i gadarnhau oedran y plentyn

- Y datganiad treth gyngor diweddaraf neu fil trydan/nwy/dŵr diweddar i gadarnhau preswyliad yng Nghasnewydd

Bydd rhieni/gofalwyr yn derbyn cadarnhad o le eu plentyn trwy e-bost erbyn dydd Llun 23 Mai 2022.

Gwneud cais am le

Ni ddylai unrhyw blentyn sy'n profi symptomau’r coronafeirws neu sydd wedi cael cyngor i hunanynysu fynychu'r ddarpariaeth chwarae.