Cymorth Lleoedd

Mae'r cynllun Cymorth Lleoedd yn helpu teuluoedd sydd mewn caledi ariannol i gael gafael ar ofal plant fel y gallant weithio neu chwilio am waith neu hyfforddiant.

Cymorth Lleoedd – helpu teuluoedd i gael gafael ar waith a hyfforddiant

Caiff cymorth ariannol ei gynnig i deuluoedd ar incwm isel neu deuluoedd sy'n derbyn budd-daliadau yn unig ac mae ar gael hefyd i blant sy'n cael cefnogaeth Dechrau'n Deg.

Hefyd, bydd y cynllun yn helpu pobl sydd eisiau mynychu lleoliad gofal dydd llawn neu bobl sydd eisiau defnyddio eu hawl i gael addysg i blentyn 3 oed mewn lleoliad darparwr addysg y blynyddoedd cynnar.

Bydd ceisiadau gan rieni sy'n dioddef amgylchiadau eithriadol, fel salwch difrifol, yn cael eu hystyried hefyd.

Bydd angen i rieni ddangos tystiolaeth eu bod yn gallu bodloni'r meini prawf cyn y bydd modd cytuno ar gyllid a dylai lleoliadau sicrhau bod ceisiadau'n cael eu cwblhau'n fanwl i osgoi oedi. 

Bydd panel yn ystyried ceisiadau ac mae arian yn fwyaf tebygol o gael ei roi fel taliad rhannol tuag at gostau gofal plant, a bydd yn amodol ar gyfyngiadau cyllidebol.

Cysylltu

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd neu eich darparwr gofal plant lleol i gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Lleoedd.