Gofal plant i blant ag anghenion ychwanegol

Mae Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru yn deall yr anawsterau sy'n wynebu plentyn sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol er mwyn ymuno â chylch chwarae gyda phlant eraill.

Gall y Cynllun Atgyfeirio Anghenion Ychwanegol helpu os yw teulu'n ei chael hi'n anodd deall ymddygiad, gweithredoedd neu anghenion eu plentyn, trwy helpu i ddod o hyd i gylch chwarae neu feithrinfa sy'n gallu darparu ar gyfer anghenion y plentyn.

Gall y cynllun ddarparu cymorth ychwanegol ar ffurf gweithiwr unigol neu gymorth i grŵp llai o blant er mwyn eu helpu i ddatblygu.

Y teulu a'r plentyn sydd wrth wraidd y cynllun, gan sicrhau bod y plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Cofrestru diddordeb 

Bydd angen i weithiwr iechyd proffesiynol gwblhau ffurflen atgyfeirio'r Gymdeithas, a fydd yn cael ei llofnodi gan y rhieni, gan roi'r awdurdod i wybodaeth gael ei throsglwyddo i'r Gymdeithas.

Yna, cysylltir â rhieni'r plentyn i drafod pa gymorth fyddai orau. 

Bydd y Panel Anghenion Ychwanegol yn ystyried a yw'r atgyfeiriad yn bodloni'r meini prawf dewis ac yn trafod a oes cyllid ar gael i gefnogi'r cais.

Cysylltir â'r rhieni ar ôl dod i benderfyniad.  

Bydd plant yn cael eu rhoi yn y lleoliadau gofal plant canlynol yn unig: 

  • aelod o'r Gymdeithas/Mudiad Meithrin
  • lleoliad sydd wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
  • lleoliad sydd â gweithwyr cymorth sy'n meddu ar gymhwyster gofal plant lefel 3
  • aelod sydd â gwiriad estynedig cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
  • lleoliad sy'n destun gwiriadau i sicrhau bod gweithwyr cymorth yn cael eu cyflogi a'u talu'n gywir.

Ymweliadau paratoadol

Os bydd y plentyn yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y Cynllun Atgyfeirio Anghenion Ychwanegol, bydd ei rieni'n cael eu gwahodd i ymweld â'r cylch chwarae neu'r feithrinfa a chyfarfod â'r staff.

Bydd contract yn sicrhau bod y rhieni a'r cylch chwarae neu'r feithrinfa yn deall cyfrifoldebau a disgwyliadau.

Bydd y cynllun yn ariannu'r gweithiwr cymorth ond y rhieni fydd yn gyfrifol am dalu'r ffioedd arferol.

Bydd cynllun yn cael ei gytuno a'i adolygu'n rheolaidd i drafod cynnydd y plentyn.  

Pontio

Pan fydd hi'n bryd i blentyn adael y cynllun, bydd pawb sy'n gysylltiedig yn cael cyfle i ddarparu gwybodaeth er mwyn helpu'r plentyn a'r teulu i ddod i arfer â'r cam nesaf. 

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cydlynydd Anghenion Ychwanegol, Tŷ Beechwood, Christchurch Road, Casnewydd NP19 8AJ

E-bost: janew@walesppa.org

Ffôn: (01633) 271528