Lles Teuluol

Casnewydd Fyw

Mae Tîm Iechyd a Lles Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig rhaglen integredig i gefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy’n byw mewn tlodi, neu sydd mewn perygl o ddisgyn i dlodi, yng Nghasnewydd drwy eu helpu i wella eu hiechyd, eu diogelwch ac i fwynhau lles.  

Cymorth un-i-un i deuluoedd

Mae'r tîm yn darparu cymorth drwy waith un-i-un, sesiynau teuluol a gwaith grŵp sy'n gysylltiedig â hyrwyddo newidiadau cadarnhaol i ffordd iach o fyw. Mae'r meysydd ffocws yn cynnwys: 

 • anweithgarwch corfforol
 • allgáu ac ynysu cymdeithasol
 • bwyta'n iach a maeth
 • hunan-hyder a hunan-barch
 • lles emosiynol

Rhaglenni

Mae'r tîm Iechyd a Lles hefyd yn darparu nifer o raglenni cymunedol ac ysgolion i gefnogi pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae’r rhain yn cynnwys:

PhunkyFoods
Rhaglen sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer y blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd. Cynorthwyo ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar (LlBC) i fodloni gofynion cwricwlwm ffordd iach o fyw drwy gyflwyno negeseuon iechyd allweddol a chyson drwy raglen 10 wythnos sy'n cynnwys sesiynau bwyta'n iach, blasu bwyd, gweithgarwch corfforol a lles emosiynol. 

Ysgolion / Cymunedau Iach
Mae'r tîm Iechyd a Lles hefyd yn gallu cefnogi Wythnos Ysgolion Iach / prosiectau a grwpiau cymunedol drwy sesiynau rhyngweithiol sy'n canolbwyntio ar bynciau iechyd allweddol gan gynnwys:

 • bwyta’n iach
 • atal ysmygu
 • lles emosiynol
 • Caru Bwyd, Casáu Gwastraff
 • gweithdai coginio iach

Sesiynau Gweithgarwch Corfforol Iechyd Meddwl
Mae'r sesiynau galw heibio anffurfiol hyn yn defnyddio gweithgarwch corfforol i hybu gwell iechyd meddwl ac yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd. Daw'r grŵp at ei gilydd ar gyfer sgwrs a phaned yn dilyn y sesiwn gan elwa o amrywiaeth o weithdai sy'n gysylltiedig ag iechyd.

I gysylltu â'r tîm, llenwch y ffurflen atgyfeirio ar waelod y dudalen hon.

MIND

Mae'r Tîm Lles a Gwydnwch Teuluol yn Mind Casnewydd yn gweithio i gefnogi teuluoedd i feithrin a chynnal eu gwydnwch i anawsterau iechyd meddwl. Rydym yn gweithio gyda theuluoedd i roi'r wybodaeth a'r offer iddynt allu delio â'r heriau y gallant eu hwynebu.

Rydym yn darparu cymorth i deuluoedd yng Nghasnewydd drwy sesiynau un-i-un, sesiynau teuluol a gwaith grŵp, gan ddilyn y pum ffordd at les a'r fframwaith gwydnwch. Ein nod yw cynyddu gwydnwch o fewn teuluoedd, gwneud newidiadau cadarnhaol i'w lles emosiynol a meddyliol, a'r gallu i siarad yn fwy agored am iechyd meddwl.

Mae'r cymorth yn para tua 10 wythnos, yn dibynnu ar anghenion y cleient.

Yn ystod Covid-19, cynigir a hwylusir cymorth drwy alwad fideo, galwad ffôn, negeseuon testun ac e-bost.

Kith a Kin

Mae Kith a Kin yn gwrs 8 wythnos i bobl ifanc rhwng 11 a 17 oed a'u rhieni/gofalwyr; mae grwpiau ar gyfer rhieni/gofalwyr a grwpiau ar gyfer pobl ifanc yn cael eu rhedeg ar wahân ar yr un pryd ac yn yr un lle. Nod y grwpiau yw gwella cyfathrebu o fewn teuluoedd ac adeiladu ar berthnasoedd teuluol drwy ddarparu addysg ar anawsterau iechyd meddwl, a dysgu sgiliau ymdopi.

Kith a Kin Bach

Mae Kith a Kin Bach yn gwrs 8 wythnos i bobl ifanc rhwng 7 ac 11 oed a'u rhieni/gofalwyr; mae grwpiau ar gyfer rhieni/gofalwyr a grwpiau ar gyfer pobl ifanc yn cael eu rhedeg ar wahân ar yr un pryd ac yn yr un lle. Nod y grwpiau yw cynyddu ymwybyddiaeth o les emosiynol, a darparu addysg i rieni/gofalwyr a phobl ifanc ar beth yw lles emosiynol. Wrth wneud hyn, gellir cryfhau cyfathrebu o fewn teuluoedd a sgiliau ymdopi.

Yn ystod Covid-19, mae Kith a Kin, a Kith a Kin Bach ond yn cael eu cynnig fel sesiynau cymorth un-i-un yn hytrach nag fel cymorth grŵp.

Bounce

Mae Bounce yn gwrs hunanreoli treigl sy'n seiliedig ar gryfderau ar gyfer rhieni/gofalwyr y mae eu plant/pobl ifanc yn cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl. Mae'r cwrs yn seiliedig ar y Fframwaith Lles Teuluol, ac mae'n darparu strategaethau ar ymdopi ag anawsterau iechyd meddwl ac adeiladu lles teuluoedd. 

Yn ystod Covid-19, cynigir Bounce fel fideos ar-lein, a sesiynau Holi ac Ateb Zoom. 

Atgyfeiriadau

Oherwydd nifer fawr o atgyfeiriadau, mae ein meini prawf ar gyfer atgyfeirio fel a ganlyn:

 • Teulu neu aelod/aelodau o'r teulu yn profi problemau iechyd meddwl mân i gymedrol, wedi'u diagnosio neu heb ddiagnosis

A allai hefyd fod yn profi –

 • Problemau ymddygiad mân i gymedrol
 • Problemau gyda pherthnasoedd/cyfathrebu teuluol
 • Eisiau cyflawni nodau penodol i wella eu bywyd

Ni allwn dderbyn atgyfeiriadau ar gyfer unigolion mewn argyfwng; os yw'r person yr ydych yn dymuno ei atgyfeirio mewn argyfwng, ewch â nhw at y meddyg teulu cyn gynted â phosibl. Fel arall, gall asiantaethau eraill helpu yn ystod argyfwng:

 • Adran Achosion Brys leol (24 awr) neu 999
 • Gwasanaeth Dyletswydd Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (9am-5pm Llun-Gwener) 01633 726000
 • Y Samariaid (24 awr) 116 123

Hunan-atgyfeiriadau:

Gellir gwneud hunan-atgyfeiriadau gan deuluoedd drwy ymgynghori dros y ffôn – 01633 258741

Atgyfeiriadau uniongyrchol:

I wneud atgyfeiriad uniongyrchol, cysylltwch â [email protected] i ofyn am ffurflen atgyfeirio. Ni dderbynnir atgyfeiriadau oni bai bod aelodau o'r teulu yn mynegi cydsyniad.

Atgyfeiriadau SPACE:

Mae'r Gwasanaeth Lles a Gwydnwch Teuluol yn rhan o Gynllun Lles SPACE; gellir gwneud atgyfeiriadau drwy Banel Lles SPACE

Beth gallwch ei ddisgwyl

Cynhelir cyfarfodydd dyrannu wythnosol ac, unwaith y dyrennir yr atgyfeiriad, bydd gweithiwr cymorth i deuluoedd yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad cyfleus i drafod eich anghenion, gan edrych ar y cryfderau a'r adnoddau sydd gennych chi a'ch teulu eisoes.

Gyda'n gilydd byddwn yn llunio cynllun cymorth ar gyfer eich teulu, gan weithio'n hyblyg, ac yn darparu gwasanaeth sy'n cyd-fynd â'ch anghenion a'ch ymrwymiadau.

Llenwch ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i [email protected] a bydd y tîm mewn cysylltiad.

Lawrlwythwch Ffurflen hunanatgyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf (doc)

Lawrlwythwch Ffurflen atgyfeirio gweithiwr proffesiynol Teuluoedd yn Gyntaf (doc)

Gweler yr hysbysiad preifatrwydd (pdf)