Anableddau

Mae tîm Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cymorth i deuluoedd y mae gan eu plentyn/person ifanc anghenion ychwanegol; gwneud y mwyaf o incwm a chyngor i deuluoedd â phlentyn neu berson ifanc anabl; cymorth i blentyn neu berson ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu am aelodau o'r teulu a chlwb chwarae ac ieuenctid i blant a phobl ifanc ag anabledd neu anhawster datblygiadol.

Gofalwyr Ifanc Casnewydd

Cymorth pwrpasol i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n cefnogi rhywun ag anawsterau iechyd meddwl, salwch, anabledd corfforol, camddefnyddio cyffuriau/alcohol, neu ddarparu gofal i frodyr a chwiorydd a gofal teuluol cysylltiedig arall. Cânt eu hannog a'u cefnogi i gyrraedd eu potensial i gael mynediad at weithgareddau hyfforddi, addysg, diwylliannol a hamdden, i gael bywyd y tu allan i'w dyletswyddau gofalu.

Rydym yn darparu cymorth un-i-un, gwaith grŵp cyfoedion, gweithdai, gweithgareddau, teithiau a gwyliau preswyl sy'n seiliedig ar faterion i hwyluso lles cymdeithasol, emosiynol a chorfforol pobl ifanc. Gellir cynnig pob opsiwn yn rhithwir. Gellir gwneud atgyfeiriadau'n uniongyrchol i'r gwasanaeth drwy [email protected]  neu drwy Banel SPACE Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghasnewydd.

Cyswllt

I gysylltu â'r tîm, llenwch y ffurflen atgyfeirio ar waelod y dudalen hon.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rheolwr y Gwasanaethau Plant: [email protected]

Canolfan Cyngor ar Bopeth

Mae'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth yng Nghasnewydd yn cynnig cymorth parhaus gyda budd-daliadau lles a chredydau treth i deuluoedd lle mae person ifanc o dan 25 oed ac mae gan rywun yn y cartref salwch neu anabledd hirdymor. NID oes angen i'r person ifanc fod yn anabl.

Ein nod yw sicrhau bod ein cleientiaid yn gwneud y mwyaf o'u hincwm ariannol ond hefyd yn gallu bod yn fwy hyderus a mwy gwybodus am eu hawl i Fudd-dal Lles a Chredyd Treth.

Mae'r swyddfa leol yn cynnig cymorth ar ffurf gwaith achos i helpu gydag amrywiaeth o faterion gan gynnwys:

 • Llenwi ffurflenni gan gynnwys Taliad Annibyniaeth Bersonol, Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Gofalwr a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Apeliadau sy'n ymwneud â Budd-daliadau Lles, Credyd Cynhwysol a Chredydau Treth
 • Cwestiynau a materion sy'n ymwneud â Budd-dal Cyffredinol, Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth
 • Cyfrifiadau gwell-eich-byd fel effaith dechrau gweithio/newid oriau ar fudd-daliadau, Credyd Cynhwysol a hawl Credyd Treth

Cyflwynir y gwasanaeth yn ein swyddfeydd yn Corn Street, ar sail apwyntiad wedi'i drefnu ymlaen llaw. Gall cyfathrebu parhaus fod drwy gyfarfod wyneb yn wyneb, ffôn neu e-bost. Gall ymweliadau cartref fod yn bosibl ond gallant fod yn anodd eu trefnu.

Sylwch oherwydd cyfyngiadau Covid-19 mae gwasanaethau'n cael eu darparu dros y ffôn, fideo-gynadledda ac e-bost.

Atgyfeiriadau

Rydym yn croesawu atgyfeiriadau o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys sefydliadau partner o fewn Teuluoedd yn Gyntaf fel Barnardos. Rydym hefyd yn derbyn atgyfeiriadau o ffynonellau eraill e.e. Gweithiwr Cymorth; Gwasanaethau Cymdeithasol. Rydym hefyd yn annog hunan-atgyfeiriadau.

Cyswllt

I gysylltu â'r tîm, llenwch y ffurflen atgyfeirio ar waelod y dudalen hon.

I gael rhagor o wybodaeth neu i atgyfeirio eich hun ar gyfer apwyntiad Teuluoedd yn Gyntaf, ffoniwch ni ar 01633 222622.

Prosiect Cymorth Plant ag Anghenion Ychwanegol (CPAY)

Mae’r Prosiect CPAY yn brosiect ataliol gan Teuluoedd yn Gyntaf a ddarperir gan Barnardo's a Chyngor Dinas Casnewydd. Mae CPAY yn rhoi cymorth i deuluoedd plant ag anghenion ychwanegol. Nod CPAY yw gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd i nodi nodau a rennir, a'u grymuso i gyflawni targedau penodol drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio. Mae CPAY yn cydnabod yr angen am ymyrraeth gynnar a bydd yn gweithio gyda phlant nad oes ganddynt ddiagnosis.

Yr hyn a gynigiwn:

 • Cymorth o amgylch arferion a ffiniau
 • Adeiladu ar gryfderau eich teuluoedd
 • Cymorth ynghylch diagnosis
 • Rheoli ymddygiad
 • Cymorth rhianta
 • Pontio

Mae prosiect CPAY hefyd yn darparu'r grwpiau canlynol:

Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teuluol
Ar gyfer rhieni plentyn ag angen ychwanegol. Mae'r rhaglen yn rhedeg dros ddeng wythnos ac yn cefnogi rhieni i wneud y gorau o fywyd teuluol drwy ddysgu iddynt sut i feithrin eu plant a nhw eu hunain.

Rhaglen Cymorth Rhianta Cygnet
Rhaglen sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr plant 5-18 oed sydd ar y sbectrwm awtistig. Nod y rhaglen yw cefnogi rhieni a allai deimlo'n arbennig o ynysig wrth ddiwallu anghenion eu plentyn drwy roi gwybodaeth a sgiliau priodol iddynt mewn amgylchedd sy'n gefnogol i'r ddwy ochr.

Canlyniadau gwasanaeth

 • Cefnogi rhieni i alluogi eu plant i gyrraedd eu llawn botensial
 • Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn darparu cynllun holistig o gymorth
 • Mae plant anabl a'u teuluoedd yn derbyn gwybodaeth briodol a pherthnasol wedi'i theilwra i'w hanghenion.
 • Cefnogir plant anabl a'u teuluoedd i gael gafael ar adnoddau prif ffrwd, arbenigol a chymunedol sy'n diwallu eu hanghenion.

Atgyfeiriadau

Rhaid i atgyfeiriadau gael cydsyniad y rhiant neu'r gwarcheidwad a gall aelodau o'r teulu, gweithwyr proffesiynol neu unrhyw bartïon â diddordeb eu gwneud. Anfonwch atgyfeiriadau drwy e-bost at [email protected] neu ffoniwch 01633 851782.

Unwaith y bydd eich atgyfeiriad wedi dod i law, bydd Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd yn cysylltu â'ch teulu ac yn trefnu ymweliad cartref. Bydd asesiad bach yn cael ei gwblhau, gan nodi pa gymorth y byddai eich teulu'n elwa ohono. Yna nodir cynllun a nod teuluol; Bydd CPAY wedyn yn eich cefnogi i gyflawni'r nodau hyn. Gellir darparu cymorth ar sail unigol neu grŵp.

Cyswllt

I gysylltu â'r tîm, llenwch y ffurflen atgyfeirio ar waelod y dudalen hon.

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 656656.

Sparkle

Canolfan Blant Serennu

Mae Canolfan Blant Serennu yn Ganolfan bwrpasol sy'n darparu cyfleusterau trin ac asesu o'r radd flaenaf, gwybodaeth a gweithgareddau hamdden i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anawsterau datblygiadol yng Nghasnewydd, De Sir Fynwy a De Torfaen.

Nid yw Serennu’n ymwneud â'r driniaeth y bydd y plant a'r bobl ifanc yn ei chael yn unig. Mae'r ganolfan hefyd yn darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y teulu i ddiwallu anghenion rhieni a brodyr a chwiorydd hefyd. Drwy ddefnyddio'r MediCinema a chyfleusterau hamdden eraill, mae'r ganolfan yn helpu teuluoedd i gymdeithasu a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau mewn amgylchedd cefnogol.

Clwb Ieuenctid (12-18 oed)

Mae'r clwb ieuenctid yn rhoi cyfle i bobl ifanc ag anabledd neu anhawster datblygu gael hwyl a chymdeithasu ag eraill mewn amgylchedd hwyl a diogel.

Bydd pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud a dylanwadu ar y gweithgareddau, y gweithdai a'r prosiectau y maent yn cymryd rhan ynddynt.

Mae mynediad i'r ddarpariaeth hon drwy'r ffurflen atgyfeirio Sparkle a thrwy gwblhau proffil personol.

Chwarae (5 - 11 mlynedd)

Mae ein clwb chwarae hwyl yn annog plant ag anabledd neu anhawster datblygiadol i arwain eu profiadau chwarae eu hunain ac yn eu helpu i wneud ffrindiau newydd, mynegi eu hunain yn greadigol a datblygu eu hyder.

Mae pob sesiwn chwarae yn brofiad newydd cyffrous, sy'n cynnwys chwarae rhydd, amser byrbryd, gweithgaredd grŵp hwyl, hyd yn oed mwy o chwarae ac amser cylch.

Cyswllt

Dysgwch fwy yn sparkleappeal.org neu e-bostiwch [email protected]

Facebook
Twitter

Beth gallwch ei ddisgwyl

Cynhelir cyfarfodydd dyrannu wythnosol ac, unwaith y dyrennir yr atgyfeiriad, bydd gweithiwr cymorth i deuluoedd yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad cyfleus i drafod eich anghenion, gan edrych ar y cryfderau a'r adnoddau sydd gennych chi a'ch teulu eisoes.

Gyda'n gilydd byddwn yn llunio cynllun cymorth ar gyfer eich teulu, gan weithio'n hyblyg, ac yn darparu gwasanaeth sy'n cyd-fynd â'ch anghenion a'ch ymrwymiadau.

Llenwch ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i [email protected] a bydd y tîm mewn cysylltiad.

Lawrlwythwch Ffurflen hunanatgyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf (doc)

Lawrlwythwch Ffurflen atgyfeirio gweithiwr proffesiynol Teuluoedd yn Gyntaf (doc)

Gweler yr hysbysiad preifatrwydd (pdf)