Mynwentydd

Mynediad i fynwentydd   

Mynwentydd Sant Gwynllwg ac Eglwys y Drindod:

Mynediad i gerddwyr saith diwrnod yr wythnos (nid yw’r gatiau i gerddwyr wedi'u cloi).

Mynediad i gerbydau ar gael ar Ddydd Sadwrn, Dydd Sul, gwyliau banc neu ar gyfer gwyliau crefyddol arbennig.

29 Hydref 2021

Sylwer: mae mynediad i gerbydau i'r estyniad ym mhen uchaf Mynwent Christchurch wedi'i atal hyd nes yr hysbysir yn wahanol.

Mae hyn er mwyn diogelu'r tir yn yr ardal hon, sydd wedi'i ddifrodi gan dywydd garw diweddar a cheir yn gyrru a pharcio ar ymylon y ffordd.

Gall cerddwyr barhau i gael mynediad i’r ardal hon. Nid effeithir hyn ar fynediad i weddill y fynwent.

Mynwent Llanfarthin:

Mynediad i gerddwyr saith diwrnod yr wythnos  (nid yw’r gatiau i gerddwyr wedi'u cloi).

Mynwent Caerllion:

Gatiau mynediad i gerddwyr a cherbydau ar agor saith diwrnod yr wythnos.  


Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am dair mynwent gyhoeddus:

  • Caerllion – Cold Bath Road, Caerllion NP18 1NF
  • Christchurch – Christchurch Road, Casnewydd NP18 1JJ
  • Gwynllyw/St Woolos – 48 Bassaleg Road, Casnewydd, NP20 3PY

Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch ag uwch-arolygydd y fynwent ar (01633) 414915 neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd.  

Lawrlwytho Canllawiau Rheoli Mynwentydd Casnewydd (pdf)

Lawrlwytho Rheoliadau Mynwentydd a Gerddi Gorffwys (pdf)

Ewch i wefan Amlosgfa Gwent 

Trefniadau angladd

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Claddedigaeth (Word doc)

Taliadau claddu

Lawrlwythwch y rhestr lawn o daliadau mynwent Casnewydd 2021/2022 (pdf)

Ffurflenni - hawl claddu unigryw 

Lawrlwythwch y Cais Hawl Claddu Unigryw (Word doc)

Lawrlwythwch y Cais Adnewyddu ac Estyniad (Word doc)

Lawrlwythwch y Cytundeb Perchnogaeth (Word doc)

Lawrlwythwch y Cytundeb Indemniad (Word doc)

Lawrlwythwch y Ffurflen Datganiad Statudol (Word doc)

Lawrlwythwch y Ffurflen Newid Manylion (Word doc)

Lawrlwythwch y Ffurflen Trosglwyddo Perchnogaeth (Word doc)

Lawrlwythwch y Gweithred Ildio (Word doc)

Lawrlwythwch y Cais Mainc Goffa (Word doc)

Lleoli llain gladdu

I ddod o hyd i lain gladdu yn y mynwentydd uchod ysgrifennwch at:

Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Road, Casnewydd, NP20 4UR

Neu e-bostiwch info@newport.gov.uk, gan roi enw'r person a dyddiad claddu bras.  

Codir tâl am 30 munud o ymchwil. Gweler y rhestr lawn o daliadau mynwent Casnewydd 2021/2022 (pdf)

Gorchymyn rheoli cŵn

Mae yna orchymyn rheoli cŵn ar waith ym mhob mynwent yng Nghasnewydd.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656

 TRA 143612