Cyfleoedd dydd Brynglas

Gwasanaeth i bobl 18 mlwydd oed a hŷn sydd angen cymorth gyda’u hiechyd meddwl neu anawsterau dysgu, ac i bobl oedrannus.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a gynhelir mewn adeiladau ac yn yr awyr agored yng Nghasnewydd a’r ardaloedd cyfagos.  

Mae ein hadeilad modern yn gwbl hygyrch ac yn diwallu anghenion pobl sydd anableddau synhwyraidd neu gorfforol ychwanegol.

Ethos y gwasanaeth yw cynnig gofal personoledig gydag amserlen cymorth yn seiliedig ar flaenoriaethau personol a chanlyniadau llesiant. 

Gwneir atgyfeiriadau drwy’r tîm gwaith cymdeithasol (01633) 656656 neu dros e-bost info@newport.gov.uk