Cyllid i Wella Eiddo yng Nghanol y Ddinas

Newport VVP - aerial April 2017

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd gyllid drwy Rhaglen Fuddsoddi Adfywio Targedig Llywodraeth Cymru i ddarparu grantiau i brojectau sy’n troi eiddo gwag neu adeiladau nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio ddigon yn rhai sy’n cael eu defnyddio eto.

Mae eiddo ar y Stryd Fawr a’r ardal o’i chwmpas wedi eu dynodi’n rhai â blaenoriaeth.

Mae grantiau ar gael hyd at fis Mawrth 2022, gwnewch gais nawr isod.

Ariannu

Mae dwy ffynhonnell gyllido:

1. Cronfa Gwella Eiddo Canol y Ddinas

sydd â’r nod o droi adeiladau masnachol gwag neu nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio digon yn rhai sy’n cael eu defnyddio eto Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer gwelliannau ffisegol fydd yn helpu adeilad i gael ei ddefnyddio eto a chreu swyddi

2. Cronfa Byw Canol y Ddinas

Yn targedu mannau gwag neu segur uwchben eiddo masnachol er mwyn creu cartrefi a rhoi cyfleoedd i bobl fyw yng nghanol y ddinas.

Y bwriad yw i’r ddwy gronfa weithio gyda’i gilydd, ac mae croeso i geisiadau ar gyfer cynlluniau unigol neu ar y cyd.

Ymgeisio

Cwblhewch a dychwelwch y  ffurflen Datgan Diddordeb (Word)

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch placemaking@newport.gov.uk 

Telerau ac amodau

• Mae grantiau ar gael ar gyfer perchnogion a lesddalwyr sydd am wella safleoedd sydd eisoes yn bodoli, i roi adeiladau gwag neu isel eu defnydd ar waith unwaith eto, neu droi mannau nad ydyn nhw’n fannau preswyl yn llety byw
• Rhaid i lesddalwyr gael caniatâd ysgrifenedig y rhydd-ddeiliad, a thystiolaeth o o leiaf 10 mlynedd ar y les (o’r dyddiad y disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau)
• Bydd y projectau’n cael eu rheoli gan berchennog yr eiddo/y lesddaliwr ac mae cael pensaer cymwys yn un o amodau’r grant er mwyn sicrhau integriti Ardal Gadwraeth y Stryd Fawr
• Mae grantiau hyd at £250,000 ar gael
•Mae angen elfen o gyllido cyfatebol ar bob project (Cyllid preifat) gyda’r disgwyl y bydd y cyllid cyfatebol yn cynyddu po fwyaf y bo’r grant
• Rhaid i’r grant (ac unrhyw forgais sy’n weddill) beidio â bod yn fwy nag 80% o werth presennol yr eiddo
• Mae’r ddau grant ar gael tan fis Mawrth 2022 (gyda’r gwariant wedi ei wneud erbyn y dyddiad hwn) ond bydd yn amodol ar argaeledd cyllid

 

 

TRA113148 19/12/19