Grant Cychwyn Busnes

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19. 

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

  • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020
  • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000
  • Ddim yn derbyn Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig, y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, y Gronfa Cadernid Economaidd neu’r cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru 
  • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru
  • Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol
    • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM
    • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
    • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM
  • Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020
  • Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis
  • Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru i gael cymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru unwaith y dyfernir y grant 

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch Ganllawiau'r Grant Cychwyn Busnes. 

Os ydych chi wedi darllen y canllawiau a'ch bod yn gymwys am y grant ac eisiau gwneud cais , cwblhewch y ffurflen gais ar-lein neu lawrlwythwch y Ffurflen gais a chwblhewch y cwestiynau gorfodol gan ddilyn canllawiau a ddarperir a'i dychwelyd mewn e-bost i business.services@newport.gov.uk

Bydd y Grant i Fusnesau Newydd yn agor ar 29 Mehefin 2020 ac yn parhau nes bod yr holl  gronfa wedi cael ei defnyddio. Mae 2,000 o grantiau ar gael ledled Cymru, a bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae’n bosibl y bydd hyn yn golygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno’n cael eu gwerthuso, os yw’r holl gronfa wedi cael ei defnyddio