Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF). Bydd y Gronfa'n darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi gweld effeithiau negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021.

Yn benodol, bydd y Gronfa'n cefnogi busnesau sydd naill ai:

a) Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021

b) Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021

c) Lleoliad sy'n darparu ar gyfer priodasau a digwyddiadau yn unig sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion

d) Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

AC (yn berthnasol i bawb):

Wedi profi effaith negyddol sylweddol drwy leihad o 60% neu fwy mewn trosiant ym mis Mai a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

 

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os:

  • Yw’r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm os ydych chi'n unig fasnachwr neu’n bartneriaeth. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.
  • Nad yw eich trosiant wedi gostwng o leiaf 60% o'i gymharu â'r cyfnod Mai / Mehefin yn 2019 neu gyfnod masnachu cyfatebol os sefydlwyd y busnes ar ôl y dyddiad hwnnw
  • Ydych chi'n gymwys am gymorth gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol - Cymorth i Weithwyr Llawrydd (a lansiwyd ar 17 Mai 2021).
  • Ydych chi wedi derbyn cyllid tuag at gostau ar gyfer yr un cyfnod o gronfeydd fel "Cronfa Cymru Egnïol" neu'r "Gronfa Cadernid Cymunedau”.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y ddogfen Canllawiau'r Gronfa Cadernid EconomaiddGwiriwr Cymhwysedd COVID-19 Busnes Cymru. 

Sut mae gwneud cais? 

 

Ymgeisiwch Yma 

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran; bydd cymorth i fusnesau â throsiant uwch na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru; bydd cymorth i fusnesau sydd â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu amcangyfrif os sefydlwyd y busnes ar ôl mis Mawrth 2020. Dylai busnesau â throsiant o dros £85,000 fynd i Gwiriwr Cymhwysedd COVID-19 Busnes Cymru.