Grantiau Cronfa Busnes Frys Ardrethi Annomestig – Ionawr 2022

Grantiau Cronfa Busnes Frys Ardrethi Annomestig – Ionawr 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Grantiau Cronfa Busnes Frys Ardrethi Annomestig i gefnogi busnesau yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a hamdden gyda chymorth llif arian ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol sydd eu hangen i reoli lledaeniad Covid-19, a gychwynnodd ar 26 Rhagfyr 2021 ac sy’n para tan 14 Chwefror 2022. 

Bydd y grantiau hefyd yn cefnogi busnesau'r gadwyn gyflenwi ar gyfer y pedwar sector hyn, sy'n datgan effaith sylweddol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i'w mentrau o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol. 

I fod yn gymwys i gael cymorth gan y cynllun grant hwn, rhaid bod busnes wedi bod wrthi'n masnachu hyd at y 13 Rhagfyr 2021 a byddai disgwyl iddo fasnachu tan 14 Chwefror 2022.  

Diben y grantiau hyn sy'n gysylltiedig ag ardrethi annomestig yw ategu mesurau eraill sy’n ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru. Os ydych yn gymwys ar gyfer un o’r grantiau hyn sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig, ni allwch ac ni ddylech wneud cais am Grant o Gronfa Dewisol Busnes Frys awdurdod lleol sy’n cael ei gweinyddu gan Wasanaethau Busnes Cyngor Dinas Casnewydd.  

Mae'r grantiau Ardrethi Annomestig sy'n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyfnod cyfyngiadau Rhagfyr 2021 – Chwefror 2022 ac maent fel a ganlyn: 

 

i) Grant A: 

Grant gwerth £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden, a busnesau cadwyn gyflenwi yn cyflenwi’r sectorau hyn sydd â gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros gyfnod y cyfyngiadau, gyda hereditamentau gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai sy’n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnes Bach (RhABB). 

Dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant hwn.  

 

ii) Grant B:

Grant gwerth £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden, a busnesau cadwyn gyflenwi yn cyflenwi’r sectorau hyn sydd â gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros gyfnod y cyfyngiadau, yn meddiannu hereditamentau gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 

 

iii) Grant C:

Grant gwerth £6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden, a busnesau cadwyn gyflenwi yn cyflenwi’r sectorau hyn sydd â gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros gyfnod y cyfyngiadau, yn meddiannu hereditamentau gyda gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000. 

Rhaid i hereditament pob busnes fod wedi bod ar y rhestr Ardrethi Annomestig ers 1 Medi 2021 ac mae angen i'r talwr ardrethi fod wedi meddiannu'r eiddo ers 30 Tachwedd 2021.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ddogfen ganllaw’r Gronfa Ardrethi Annomestig Frys yma.

 

Sut mae gwneud cais?

Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ac yn dymuno gwneud cais am Grant o’r Gronfa Ardrethi Annomestig Frys dilynwch y ddolen isod:

Gwnewch Gais Yma

Mae'r broses ymgeisio hon bellach ar agor a bydd yn cau am 5pm dydd Llun 14 Chwefror 2022.

Sylwer:

  • Dim ond os ydych yn talu ardrethi busnes am eiddo yn ardal eich awdurdod lleol y dylech lenwi’r ffurflen gais hon.
  • Os nad ydych yn atebol am ardrethi busnes, mae gwybodaeth am grantiau gwahanol yma.