COVID-19: Grantiau

SupportNewportBusiness

1. Cynllun Kickstart 

Os ydych yn gyflogwr sydd am greu lleoliadau gwaith 6 mis newydd i bobl ifanc, gwiriwch a allwch wneud cais am grant fel rhan o'r Cynllun Kickstart. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma ac yma.

Rhaid i geisiadau fod am o leiaf 30 o leoliadau gwaith. Os na allwch gynnig cymaint o leoliadau gwaith â hyn, gallwch bartneru â sefydliadau eraill i gyrraedd y nifer leiaf ynghyd. Dysgwch fwy yma.

2. Cronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden

Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi cronfa adfer chwaraeon a hamdden £14m ar gyfer 2020-21, i helpu'r sector i ymateb i'r heriau parhaus sy'n deillio o bandemig y coronafeirws ac i helpu i sicrhau cynaliadwyedd tymor hwy. Darllenwch fwy yma.

Caiff y gronfa adfer hon ei darparu gan Chwaraeon Cymru, a bydd yn ychwanegol at y Gronfa Cymorth Brys Chwaraeon a'r Gronfa Actif, sydd hefyd yn cael eu gweinyddu ganddynt.

3. Cymorth ymchwil a datblygu

Bydd busnesau arloesol a busnesau newydd yn elwa o fuddsoddiad £40 miliwn gan y llywodraeth i yrru datblygiadau technolegol newydd yn eu blaenau. Cyhoeddodd y llywodraeth ar 20 Mai ei bod yn dyblu'r buddsoddiad yn y Gystadleuaeth Dechrau'n Gyflym gyda £20 miliwn ychwanegol. 

Daw'r buddsoddiad o becyn cymorth £211 miliwn gan y llywodraeth i hybu busnesau i arloesi ac mae'n rhan o becyn buddsoddi ehangach gwerth £1.25 biliwn ar gyfer busnesau arloesol yn y DU a gyhoeddwyd ar 20 Ebrill. 

Lansiwyd y Gystadleuaeth Dechrau’n Gyflym  ym mis Ebrill ac mae'n cael ei rheoli gan Innovate UK. Mwy yma. 

4. Hwb ariannol i gwmnïau technoleg trafnidiaeth newydd

Gall busnesau newydd arloesol sy'n canolbwyntio ar ddatgarboneiddio neu adfer wedi COVID-19 wneud cais am gyfran o dros £1 miliwn (£1,010,000) gan yr Adran Drafnidiaeth o 14 Medi 2020.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

5. Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth

Mae'r cynllun ar gyfer y grant cyntaf bellach ar gau i hawliadau newydd.

Fodd bynnag, mae'r cynllun wedi cael ei estyn. Os oeddech yn gymwys am y grant cyntaf ac yn gallu cadarnhau i CThEM y bu effaith andwyol ar eich busnes ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020, gallwch wneud cais am ail grant a'r olaf o 17 Awst 2020.

Mae'r cynllun yn caniatáu i chi hawlio ail grant trethadwy gwerth 70% o'ch elw masnachu misol cyfartalog, a gaiff ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth 3 mis o elw, a'i gapio ar gyfanswm o £6,570.

Fel gyda'r grant cyntaf, bydd CThEM yn cysylltu â chi os ydych yn gymwys.

Bydd yn cyfrifo eich cymhwyster ar gyfer yr ail grant yn yr un modd â'r grant cyntaf.

Gallwch hawlio’r ail grant os ydych chi'n gymwys, hyd yn oed os na wnaethoch chi gais am y grant cyntaf.

I gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Hunangyflogaeth ewch i wefan Gov.uk .  

Ar 24 Medi 2020, cyhoeddwyd y bydd grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn cael ei estyn ymhellach. Mae'r estyniad hwn ar gyfer unigolion hunangyflogedig sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth ac sy'n parhau i fasnachu, ond sy'n wynebu llai o alw oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Bydd yr estyniad yn cynnwys dau grant a bydd yn para am chwe mis, rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Ebrill 2021. Mwy yma.8. 

6. Grantiau Dechrau Busnes

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru grant newydd i roi cymorth ariannol i fusnesau newydd sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i COVID19 Mae'r Grant hwn bellach WEDI CAU.

7. Trawsnewid Trefi - Grantiau Masnachu yn y Gaeaf

Mae Cyngor Dinas Casnewydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn cynnig cynllun grant i helpu i gefnogi busnesau annibynnol i barhau i fasnachu drwy fisoedd y gaeaf. Mae grantiau ar gael ar gyfer dodrefn, offer a mân addasiadau a fydd yn helpu i gefnogi eich busnes i barhau i fasnachu drwy'r cyfyngiadau presennol, a byddant yn talu hyd at 80% o'r costau. (bydd yn rhaid i fusnesau ariannu'r 20% sy’n weddill).

Mae grantiau ar gael i fusnesau annibynnol yng Nghanolfan Ardal Pillgwenlli, yng Nghanolfan Ardal Maendy neu yng Nghanol y Ddinas.

Dylid dychwelyd ffurflenni at:  sarah.armstrong@neport.gov.uk

 

Er mwyn helpu busnesau i ddod o hyd i’r ystod amrywiol o gymorth arall sydd ar gael i ymdopi drwy’r cyfnod anodd hwn, edrychwch ar Adnodd Canfod Cymorth Busnes COVID-19 yma.