Rhaglen gyllidebu gyfranogol 2021/22

Oes gennych brosiect cymunedol sy’n gallu helpu i wella lles yng Nghasnewydd?

A yw eich prosiect yn helpu pobl i wella o effeithiau eang Covid-19?

Mae ein rhaglen gyllidebu gyfranogol ddiweddaraf bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. 

Mae'r cyngor wedi dyrannu £250,000 o'n cronfa adfer Covid-19 i grwpiau cymunedol i ddatblygu prosiectau adfer covid yn y gymuned.

Caiff hyn ei gyfuno â £150,000 arall sydd ar gael gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Ymunwch â'n digwyddiadau penderfynu

Gwybodaeth

Bydd rhaglen yn agor ar ddydd Gwener, 3 Rhagfyr ac yn cau ar ddydd Mercher, 12 Ionawr am 17:00. 

Gall prosiectau wneud cais am uchafswm o £15,000, a rhaid iddnyt fodloni un neu fwy o'r themâu allweddol.

Iechyd Meddwl a Lles

 • Lleihau unigedd
 • Meithrin rhwydweithiau cymdeithasol
 • Creu mannau diogel
 • Lleihau stigma

Cydlyniant cymunedol

 • Cyd-dynnu
 • Datblygu ymdeimlad o hunaniaeth gyffredin
 • Integreiddio – creu bondiau cymdeithasol a phontydd

Gwybodaeth a mynediad

 • Eiriolaeth
 • Hygyrchedd
 • Cyfeirio

Adfer bywyd

 • Magu hyder
 • Lleihau pryder
 • Cynyddu ymddiriedaeth

Magu gwydnwch

 • Cyflogaeth a sgiliau
 • Datblygu ymddygiadau iach a ffyrdd iach o fyw

Sut i wneud gais

Mae ceisiadau wedi cau. 

I gael mwy o wybodaeth neu’r newyddion diweddaraf, cysylltwch â ni trwy e-bostio

Participatorybudgeting@newport.gov.uk neu ffonio 01633 414720

Egwyddorion y Prosiect

Adeiladu cyfalaf cymdeithasol a chyfoeth cymunedol –dylai prosiectau gryfhau cysylltiadau a rhwydweithiau cymdeithasol, adeiladu gwydnwch cymunedol a hyrwyddo ymddiriedaeth a chydweithrediad

Gweithredu cymdeithasol – dylai prosiectau ddod â phobl at ei gilydd i wella bywydau a datrys problemau sy'n bwysig i'w cymunedau

Yn seiliedig ar dystiolaeth a chanlyniadau – dylai prosiectau ddangos tystiolaeth bod eu hangen, ar sail y themâu allweddol a nodwyd, a bod ganddynt ganlyniadau clir a mesuradwy

Ataliol a hirdymor – dylai prosiectau ganolbwyntio ar ddulliau sy'n atal problem rhag gwaethygu, a mynd i'r afael ag achosion sylfaenol problemau

Cydweithredu – dylai prosiectau gynnwys cymunedau ac annog partneriaeth a ffyrdd o gydweithio

Cydraddoldeb a chynhwysiant – dylai prosiectau fod yn gynhwysol ac yn hygyrch gyda’r nod o fynd i'r afael ag anghydraddoldebau canlyniadau a nodwyd

Ychwanegedd –ni ddylai prosiectau ddyblygu'r ddarpariaeth cymorth Covid-19 bresennol, ond ceisio llenwi bylchau


 Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio ar y rhaglen hon mewn partneriaeth â Mutual Gain, sy'n arbenigwyr mewn cyd-gynhyrchu, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.