Siwrne i Waith

Journey-2-work-2018-v001-web

Mae Siwrne i Waith yn broject tair blynedd yn ne ddwyrain Cymru, wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Nod y project yw helpu pobl 25 oed a hŷn sy’n economaidd segur ac yn ddi-waith tymor hir i ennill y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i weithio.

Amcan Siwrne i Waith yw gweithio gyda dros 800 o bobl sydd â rhestrau cymhleth yn eu hatal rhag cael mynediad at hyfforddiant a chyflogaeth.

Cyngor Dinas Casnewydd sy’n arwain a rheoli project Siwrne i Waith, ar ran y sefydliadau canlynol sy’n rhoi cymorth ledled y rhanbarth: 

Beth rydyn ni’n ei wneud

Gall tîm Siwrne i Waith helpu gyda:

 • rhaglen i adfer ymgysylltiad, ar sail anghenion penodol unigolion
 • cymorth, cyngor, arweiniad a mentora un wrth un
 • cymorth gyda llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a magu hyder
 • materion personol
 • cymorth cyflogadwyedd
 • ysgrifennu CV
 • chwilio am swyddi
 • technegau cyfweld
 • cymwysterau
 • lleoliad gwaith
 • sgiliau ymarferol a gwybodaeth
 • cyngor a chanllawiau cyrsiau
 • sesiynau blasu dysgu pellach
 • adolygu ac asesu cynnydd pob person yn barhaus
 • cyngor a chymorth gydag arian

Cysylltu 

Cysylltwch â’ch tîm Siwrne i Waith:

Neu cysylltwch ag arweinydd y tîm canolog Journey2Work@newport.gov.uk

Mae rhaglen Siwrne i Waith yn cael ei hariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop

TRA94560 29/11/2018