Ysbrydoli i Gyflawni

Inspire.2.Achieve.Col.Eng_Wel.min#C3FB

Bydd Cymru yn elwa o ryw £1.8 biliwn o fuddsoddiad ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2014 a 2020.

Yng Nghasnewydd, cafwyd arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer y prosiect Ysbrydoli i Gyflawni.

Ysbrydoli i Gyflawni

Dechreuodd y prosiect tair blynedd hwn ym mis Ebrill 2016 gyda'r nod o leihau nifer y bobl ifanc 11-24 oed sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn ne-ddwyrain Cymru.

Nod Ysbrydoli i Gyflawni yw annog bron 4,000 o bobl ifanc o bedwar awdurdod lleol i gymryd rhan, gan weithio gyda Gyrfa Cymru a dau goleg addysg bellach i leihau'r nifer sy'n gadael yr ysgol a'r coleg yn gynnar, ac atal hynny, a darparu llwybrau eraill tuag at addysg a hyfforddiant.

Gall y tîm helpu pobl ifanc drwy unrhyw anhawster a allai olygu eu bod mewn perygl o roi'r gorau i'r ysgol neu'r coleg, neu gael eu tynnu oddi ar gwrs, gan gynnwys:

 • Dewis neu newid cyrsiau
 • Dysgu pellach
 • Anawsterau pontio
 • Cyngor gyrfaol
 • Ysgrifennu CV a gwneud cais am swyddi
 • Sgiliau astudio
 • Cymorth academaidd
 • Technegau adolygu
 • Delio â straen a gorbryder
 • Cyngor ariannol
 • Problemau personol
 • Problemau presenoldeb

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn arwain ac yn rheoli'r prosiect ar ran y sefydliadau lleol eraill:

Manteision

Nod Ysbrydoli i Gyflawni yw:  

 • sicrhau bod y bobl ifanc sydd â'r risg fwyaf iddynt yn cael eu hadnabod a'u helpu fel y byddant yn parhau mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant a bod llai o risg iddynt. Bydd hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd tlodi parhaus neu dlodi yn y dyfodol ymhlith pobl ifanc.
 • gwella iechyd a lles pobl ifanc
 • sicrhau bod awydd gan bobl ifanc i weithio a bod eu dyheadau'n uwch

Perfformiad 2016-2017

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn mesur perfformiad o gymharu â'r deilliannau canlynol:

1) nifer y cyfranogwyr sy'n ennill cymhwyster llawn wedi'i achredu

2) nifer y cyfranogwyr sy'n mynd ymlaen i addysg bellach neu hyfforddiant

3) nifer y cyfranogwyr sydd mewn llai o berygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Yn y flwyddyn gyntaf, mae Ysbrydoli i Gyflawni wedi cyflawni'r canlyniadau canlynol ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru.  

Rhanbarth Ysbrydoli i Gyflawni de-ddwyrain Cymru, 2017/2018
  Targed  Gwirioneddol 
 Y rhai sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  1219  1036
 Dynion  719  566
 Menywod   500  470

 

Cysylltu

Anfonwch e-bost at inspire@newport.gov.uk neu ffoniwch 07791 471 261