text only

Sustainable Travel Strategy - Online Response Form

Strategaeth Teithio Cynaliadwy - Ffurflen Ymateb Ar-lein

 
Now you’ve read the consultation document(s) please let us know what you think by filling out the following survey. Along the way we would also like to know a little bit about how you currently travel.
1. Have you read the strategy and / or summary?

Please select one
Planning and Construction
2. Do you feel that encouraging and supporting developments that promotes sustainable transport should be an important part of our plan?
 
 
 
Clean Air Zone - This is where the city could restrict the age and / or type of vehicles that travel around the city to encourage a move to less polluting vehicle types.
3.a Do you feel that the city should consider a clean air zone that covers the whole city?
 
 
 
3.b Do you feel that a clean air zone that only covers some part(s) of the city should be considered?
 
 
 
Heavy Goods Vehicles (HGVs), Coaches, Light Goods Vehicles & Deliveries
4.a Do you feel that the plan should support a fuel economy advice scheme for fleet operators? (The idea being, less fuel burnt - more money saved, less pollution generated)
 
 
 
4.b Do you feel that encouraging the use of delivery lockers for click and collect would help reduce vehicle trips?
 
 
 
Taxi / On Street Car Hire
5.a How often do you take a Taxi?
 
 
 
 
 
 
5.b Do you feel that encouraging and supporting an electric taxi fleet should be an important part of our plan? Such as installing EV charging points at Taxi Ranks.
 
 
 
Buses & Public Transport
6.a Approximately how often do you take the train?
 
 
 
 
 
 
6.b Approximately how often do you take the bus?
 
 
 
 
 
 
6.c Do you feel that supporting and encouraging an efficient low / zero polluting public transport system should be an important part of our plan?
 
 
 
Petrol, Diesel, Hybrid & Electric Cars
7.a Do you travel by any of the following once a week? (Select all that apply)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.b Do you feel that passively discouraging polluting vehicles, whilst promoting cleaner alternatives should be an important part of our plan?
 
 
 
7.c Do you feel that electric vehicle charging points should be an important part of our plan?
 
 
 
7.d If you were to buy / replace a vehicle in the next 12 months what type of vehicle would it be? (Tick all that apply)
 
 
 
 
 
 
 
Walking & Cycling - This is about daily activities such as walking to work, or cycling to school, not cycling around the woods or walking in the park.
8.a How often do you Walk to school / work / the shops?
 
 
 
 
 
 
 
8.b Do you feel that improving pedestrian routes should be an important part of our plan?
 
 
 
8.c How often do you cycle to school / work / the shops?
 
 
 
 
 
 
 
8.d Do you feel that improving cycle routes should be an important part of our plan?
 
 
 
Public Bodies - A public body: the fire service, the council, the health board etc. all of which employ a large number of people and operate a large fleet of vehicles, from bin lorries to fire engines.
9.a Do you feel that all public bodies should become an example of best practice for sustainable travel?
 
 
 
Schools
10.a Are you a parent / guardian who drops the kids off at school?
 
10.b If you are a parent / guardian, do you drop the kids off at school by.....?
 
 
 
 
10.c Are you a pupil at school / sixth form?
 
10.d If you are a pupil at school / sixth form / college, do you travel by.....?
 
 
 
 
10.e Does school traffic have an impact on the way you travel around the city?
 
 
 
 
 
 
10.f Do you think that supporting methods of sustainable travel in schools should be an important part of our plan?
 
 
 
Public Awareness / Information
11.a Do you consider providing information and advice on how to reduce the amount of pollution generated from the way you travel should be an important part of our plan?
 
 
 
Street Improvements / Enforcement
12.a Do you think that supporting and encouraging sustainable transport routes should be an important part of our plan?
 
 
 
Have your say
13.
14. Are you responding as an individual or as a company / organisation?
 
14.a If you are replying as a company / organisation - do you directly own / operate:
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Do you live in Newport?
 
 
16. What area of Newport do you live in?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Do you travel into Newport for Work / School?
 
 
17.a Where do you commute from?
 
 
 
 
18. Do you travel out of Newport for Work / School?
 
 
18.a If you travel out of Newport for Work where do you commute to?
 
 
 
 
19. If you commute for work / school, do you generally travel by....
 
 
 
 
 
 
 
20. What is your age group?
 
 
 
 
 
 
21. Do you consider yourself disabled?
 
 
22. Are you.....?
 
 
 
 
 
23. What is your first language?
 
 
24. What would you identify as? (Please select one)
 
 
Thank you for taking the time to complete our questionnaire.
Nawr eich bod wedi darllen y ddogfen / dogfennau ymgynghori rhowch wybod i ni beth yw eich barn drwy gwblhau’r arolwg canlynol. Hoffem wybod ychydig am sut rydych yn teithio ar hyn o bryd hefyd.
25. A ydych wedi darllen y strategaeth a / neu'r crynodeb?

Dewiswch un os gwelwch yn dda
Cynllunio ac Adeiladu
26. A ydych yn teimlo y dylai annog a chefnogi datblygiadau, sy'n hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy, fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
Ardal Aer Glân - Dyma lle gallai'r ddinas gyfyngu ar yr oedran a / neu'r math o gerbydau sy'n teithio o amgylch y ddinas i annog symud i fathau o gerbydau sy'n llygru llai.
27.a A ydych yn teimlo y dylai'r ddinas ystyried ardal aer glân sy'n cynnwys y ddinas gyfan?
 
 
 
27.b A ydych yn teimlo y dylid ystyried ardal aer glân sy'n cynnwys rhan / rhannau o'r ddinas yn unig?
 
 
 
Cerbydau Nwyddau Trwm (HGVau), Coetsys, Cerbydau Nwyddau Ysgafn a  Cherbydau Dosbarthu Nwyddau
28.a A ydych yn teimlo y dylai'r cynllun gefnogi cynllun cynghori ar economi tanwydd ar gyfer gweithredwyr fflyd? (Y syniad yw, os oes llai o danwydd yn cael ei losgi - bydd mwy o arian yn cael ei arbed, a llai o lygredd yn cael ei gynhyrchu)
 
 
 
28.b A ydych yn teimlo y byddai annog defnyddio loceri dosbarthu nwyddau clicio a chasglu yn helpu i leihau nifer y teithiau cerbyd?
 
 
 
Tacsis / Llogi Ceir ar y Stryd
29.a Pa mor aml ydych chi’n teithio mewn Tacsi?
 
 
 
 
 
 
29.b A ydych yn teimlo y dylai annog a chefnogi fflyd o dacsis trydanol fod yn rhan bwysig o'n cynllun? Er enghraifft gosod mannau pweru mewn Safleoedd Tacsis.
 
 
 
Bysiau a Thrafnidiaeth Gyhoeddus
30.a Pa mor aml ydych chi’n teithio ar y trên?
 
 
 
 
 
 
30.b Pa mor aml ydych chi’n teithio ar y bws?
 
 
 
 
 
 
30.c A ydych yn teimlo y dylai cefnogi ac annog system drafnidiaeth gyhoeddus llygredd isel / di-lygredd effeithlon fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
Ceir Petrol, Disel, Tanwydd Cymysg a Thrydan
31.a Ydych chi’n defnyddio’r canlynol unwaith yr wythnos? (ticiwch bob un sy’n gymwys)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.b A ydych yn teimlo y dylid atal yn oddefol gerbydau sy’n llygru, tra'n hyrwyddo dewisiadau amgen glanach fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
31.c A ydych yn teimlo y dylai mannau pweru ar gyfer cerbydau trydan fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
31.d Pe byddech yn prynu/amnewid cerbyd yn y 12 mis nesaf pa fath o gerbyd fyddai hwnnw? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
 
 
 
Cerdded a Seiclo - Mae hyn yn ymwneud â gweithgareddau bob dydd fel cerdded i'r gwaith, neu feicio i'r ysgol, nid seiclo o gwmpas y goedwig neu gerdded yn y Parc.
32.a Pa mor aml ydych chi’n cerdded i’r ysgol / gwaith / y siopau?
 
 
 
 
 
 
 
32.b Ydych chi'n teimlo y dylai gwella llwybrau i gerddwyr fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
32.c Pa mor aml ydych chi’n beicio i’r ysgol / gwaith / y siopau?
 
 
 
 
 
 
 
32.d Ydych chi'n teimlo y dylai gwella llwybrau i feicwyr fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
Cyrff Cyhoeddus - Cyrff cyhoeddus: y gwasanaeth tân, y cyngor, y bwrdd iechyd ac ati, sydd oll yn cyflogi nifer fawr o bobl ac yn gweithredu fflyd fawr o gerbydau, o lorïau bin i injans tân.
33.a A ydych yn teimlo y dylai pob corff cyhoeddus ddod yn enghraifft o arfer gorau ar gyfer teithio cynaliadwy?
 
 
 
Ysgolion
34.a Ydych chi'n rhiant/warcheidwad sy'n gollwng plant yn yr ysgol?
 
34.b Os ydych chi'n rhiant/warcheidwad sy'n gollwng plant yn yr ysgol, ym mha ffordd rydych chi’n gwneud hynny...?
 
 
 
 
34.c Ydych chi’n ddisgybl mewn ysgol / chweched dosbarth?
 
34.d Os ydych chi'n ddisgybl mewn ysgol / chweched dosbarth / coleg, ym mha ffordd ydych chi’n teithio yno....?
 
 
 
 
34.e A yw traffig ysgol yn cael effaith ar y ffordd rydych yn teithio o amgylch y ddinas?
 
 
 
 
 
 
34.f A ydych yn credu y dylai dulliau ategol o deithio cynaliadwy mewn ysgolion fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
Ymwybyddiaeth / Gwybodaeth Gyhoeddus
35.a Ydych chi'n credu y dylai darparu gwybodaeth a chyngor ar sut i leihau'r llygredd sy'n deillio o'r ffordd rydych yn teithio fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
Gwelliannau / Gorfodi ar y Stryd
36.a A ydych yn teimlo y dylai annog a chefnogi datblygiadau, sy'n hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy, fod yn rhan bwysig o'n cynllun?
 
 
 
Dweud eich Dweud
37.
38. Ydych chi'n ymateb fel unigolyn neu fel cwmni / sefydliad?
 
38.a Os ydych yn ateb fel cwmni / sefydliad - a ydych yn uniongyrchol berchen neu’n gweithredu:
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Ydych chi’n byw yng Nghasnewydd?
 
 
40. Ym mha ardal o Gasnewydd ydych chi’n byw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Ydych chi’n teithio i Gasnewydd ar gyfer Gwaith / Ysgol?
 
 
41.a O ble ydych chi’n teithio?
 
 
 
 
42. Ydych chi’n teithio o Gasnewydd ar gyfer Gwaith / Ysgol?
 
 
42.a Os ydych chi’n teithio o Gasnewydd ar gyfer Gwaith, i ble?
 
 
 
 
43. Os ydych yn teithio ar gyfer gwaith / ysgol, ym mha ffordd rydych chi’n gwneud hynny fel arfer....
 
 
 
 
 
 
 
44. Beth yw eich grŵp oed?
 
 
 
 
 
 
45. Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn anabl?
 
 
46. Ydych chi’n.....?
 
 
 
 
 
47. Beth yw eich iaith gyntaf?
 
 
48. Beth fyddech chi'n ei nodi fel eich cefndir ethnig (dewiswch un):
 
 
Diolch am roi o'ch amser i gwblhau’r holiadur hwn.
 
Snap Survey Software