text only

ncc-logo

School Admissions Survey

Arolwg Derbyn i Ysgolion

 
When making an application for their child, parents can express a preference for any school and the Council will comply with that preference where possible. However it is not always possible to allocate a preference school as some are more popular than others. As a parent the reason why you choose a school is very important to us in planning and improving future provision and therefore we would ask that you spare a few minutes to complete the questionnaire below.
1. What kind of school admission application will you be making this year?
Click here to view the timetable.
2. Would you prefer to make your application:
 
Applying online is quick and easy and guarantees that the school admissions team will receive your application by the deadline date.
3. Are you aware of the following? (please tick all that you are aware of)
4. Do you know what your catchment school is?
 
Click to view catchment school details
5. Will you be applying for your catchment school?
 
6. If no, why not? (tick all those that apply):
 
Visit www.newport.gov.uk/schooladmissions for a list of frequently asked questions or email the school admissions team at school.admissions@newport.gov.uk for help and advice on making an application at the appropriate time.
Note that completion of this questionnaire is in no way connected to any school admission application and that applying for a school place is an entirely separate process. None of the information you provide here will be taken into consideration when processing any application that you subsequently make.
Pan fydd rhieni yn gwneud cais ar ran eu plentyn, mae modd iddyn nhw fynegi dewis ysgol a bydd y Cyngor yn darparu ar gyfer y dewis hwnnw pan fo modd. Er hynny, nid oes modd rhoi lle mewn dewis ysgol ym mhob achos oherwydd bod rhai yn fwy poblogaidd nag eraill. Mae eich rheswm chi, y rhiant, dros ddewis ysgol yn bwysig iawn i ni pan fyddwn yn cynllunio a gwella darpariaeth ar gyfer y dyfodol. Oherwydd hynny, byddem yn gofyn i chi dreulio ychydig funudau i gwblhau'r holiadur isod.
7. Cais am le ym mha fath o ysgol y byddwch yn ei wneud eleni?
Cliciwch yma i weld yr amserlen
8. Fyddai’n well gennych chi wneud eich cais:
 
Mae'n gyflym a hawdd gwneud cais ar-lein a thrwy ei wneud, bydd y Tîm Derbyn i Ysgolion yn bendant yn cael eich cais cyn y dyddiad cau.
9. Ydych chi’n gwybod am y canlynol? (ticiwch bopeth roeddech chi eisoes yn gwybod amdano)
10. Ydych chi’n gwybod yn nalgylch pa ysgol rydych chi'n byw?
 
Cliciwch yma i weld manylion dalgylchoedd
11. Fyddwch chi’n gwneud cais i’ch ysgol ddalgylch?
 
12. Os na fyddwch, pam ddim? (ticiwch bob un sy’n berthnasol):
 
Ewch i wefan Derbyn Ysgolion Casnewydd i weld rhestr o Gwestiynau Cyffredin neu anfonwch e-bost i Dîm Derbyn i Ysgolion, school.admissions@newport.gov.uk i gael help a chyngor ar wneud cais ar yr adeg briodol.
Noder nad yw'r holiadur hwn yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd i unrhyw gais am le ysgol, a bod gwneud cais am le ysgol yn broses gwbl anghysylltiedig. Ni fydd y wybodaeth a rowch yma yn cael ei hystyried pan fyddwn yn prosesu unrhyw gais a wnewch yn y dyfodol.
 
Snap Survey Software