text only

Public Space Protection Order (PSPO) - Pillgwenlly

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) - Pillgwenlli

 

What is a Public Space Protection Order (PSPO)?

A PSPO is designed to prevent individuals or groups committing anti-social behaviour in a public space where the behaviour is having, or is likely to have, a detrimental effect on the quality of life of those in the locality; and the behaviour is or likely to be persistent or continuing nature; and be unreasonable.  The power to make an order rests with the local authority. PSPO’s are made under the Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.

The Council can make a PSPO on any public space within its own area.  The maximum length of a PSPO is three years, but it can be reviewed at any time.

When making a PSPO, the Council must have particular regard to the rights of freedom or expression and freedom of assembly and association set out in the Human Rights Act 1998.

What can a PSPO do?

Restrictions and requirements are set out by the local authority and can be blanket restrictions or requirements, or can be targeted towards certain behaviour by certain groups at certain times.  They can restrict access to public spaces (including certain types of highway) where that route is being used to commit anti-social behaviour.

Orders can be enforced by a police officer, police community support officer and delegated council officers.  A breach of the Order is a criminal offence and can be dealt with through the issuing of a Fixed Penalty Notice of up to £100 (to be fixed locally), or a level 3 fine of up to £1000, on prosecution.

Consultation Questions

1. Are you a.........?
 
 
 
 
 
2. Have you experienced Anti-Social Behaviour in Pill in the past 12 months?
 
 
 

Restrictions

The following restrictions are proposed in the new PSPO, please select if you agree or disagree with the restriction.  If you disagree, please state your reasons.
3.a Refusing to stop drinking alcohol or hand over any containers (sealed or unsealed) in their possession, which are believed to contain alcohol, when required to do so by an authorised Officer within the Restricted Area?
 
 
3.b
4.a No person shall behave (either individually or in a group) in a manner that has caused or is likely to cause harassment, alarm or distress to a member of the public within the Restricted Area. Persons who breach this prohibition shall, when ordered to do so by an authorised Officer, disperse immediately and not return within 24hours, unless for a lawful reason.
 
 
4.b
5.a No begging in a manner which is aggressive or intimidating or is likely to cause someone to feel harassed, alarmed or distressed.
 
 
5.b
6.a No person shall urinate or defecate in a public space or in public view except in a premises designated for that purpose within the Restricted Area.
 
 
6.b
7.a No person shall within the Restricted Area:

    -  Ingest, inhale, inject, smoke, possess or otherwise use intoxicating substances*
    -  Sell or supply intoxicating substances*

Persons who breach this restriction shall surrender any such intoxicating substance in his/her possession when asked to do so by a Police Constable.**

*Intoxicating substances (commonly referred to as “legal highs”) is given the following definition: substances with the capacity to stimulate or depress the central nervous system (does not include alcohol).

**Exemptions shall apply in cases where the substances are used for valid and demonstrable medicinal use, given to an animal as a medicinal remedy, are cigarettes (tobacco) or vaporisers or are food stuffs (to include drinks) regulated by food health and safety legislation.
 
 
7.b
8.a Cyclists, or users of scooters, E-scooters, E-bikes, skateboards and hover boards, are to dismount if requested to do so by an authorised officer, if they are of the opinion that the operator is riding in an unsafe manner which is causing or is likely to cause a danger to the public in the Restricted Area.
 
 
8.b
9.a No person shall spit saliva or any other product from their mouth onto the ground within the Restricted Area.
 
 
9.b
10.a No person shall enter the restricted area and attempt to buy sexual services from another person.
 
 
10.b
11. Is there anything else you would like to see included in the Order.
 
 
12. The below image shows the boundary that is covered by the PSPO.What do you think we should do (tick your preference)?
 
 
 

Equalities Monitoring

This is to gather more comprehensive equalities information for those completing the survey.
13. What is your gender?
 
 
 
 
 
 
14. Age?
 
 
 
 
 
 
15. What area of Newport do you live in?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Do you consider yourself to be disabled?
 
 
17. Do you consider yourself a Welsh speaker?
 
 
18. What is your ethnic group?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Sexual Orientation?
 
 
 
 
20. Are you married or in a civil partnership?
 
 
21. Religion / Belief
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Is your gender identity the same as the sex assigned to you at birth?

Gender identity is a way to describe how you feel about your gender. Some people know/feel that their gender identity is the same as the sex that they were assigned at birth – for example, a person whose original birth certificate says ‘male’ and they identify as a man (‘yes’ to this question). Some people know/feel that their gender identity is not the same as the sex they were assigned at birth – for example, a person whose original birth certificate says ‘male’ and they identify as a woman (‘no’ to this question).
 
 
23.a Caring Responsibilities

A: Do you care for children of school age?
 
 
23.b B: Do you care for children of pre-school age?
 
 
23.c C: Do you care for a dependent adult or child above school age?
 
 
Thank you for taking the time to comment on the proposed PSPO.

Beth yw Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC)?

Mae GDMC wedi'i gynllunio i atal unigolion neu grwpiau rhag cyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn man cyhoeddus lle mae'r ymddygiad yn cael, neu'n debygol o gael, effaith andwyol ar ansawdd bywyd y bobl yn yr ardal; a bod yr ymddygiad yn gyson neu'n debygol o fod yn gyson neu'n barhaus; a bod yn afresymol.  Yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am y pŵer i wneud gorchymyn. Mae GDMC yn cael eu gwneud o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Gall y Cyngor wneud GDMC ar unrhyw le cyhoeddus yn ei ardal ei hun.  Tair blynedd yw hyd eithaf y GDMC, ond gellir ei adolygu ar unrhyw adeg.

Wrth wneud GDMC, rhaid i'r Cyngor roi sylw penodol i hawliau rhyddid neu fynegiant a rhyddid y gwasanaeth a'r gymdeithas a nodir yn Neddf Hawliau Dynol 1998.

Beth gall GDMC ei wneud?

Nodir cyfyngiadau a gofynion gan yr awdurdod lleol a gallant fod yn gyfyngiadau neu ofynion cyffredinol, neu gellir eu targedu at ymddygiad penodol gan grwpiau penodol ar adegau penodol.  Gallant gyfyngu mynediad i fannau cyhoeddus (gan gynnwys mathau penodol o briffordd) lle mae'r llwybr hwnnw'n cael ei ddefnyddio i gyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gall swyddog heddlu, swyddog cymorth cymunedol yr heddlu a swyddogion cyngor dirprwyedig orfodi gorchmynion.  Mae torri’r gorchymyn yn drosedd a gellir derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB) o hyd at £100 (i’w bennu’n lleol) neu ddirwy lefel 3 o hyd at £1,000 ar ôl erlyniad yn y llys.

Cwestiynau’r Ymgynghoriad

23. Ydych chi’n.........?
 
 
 
 
 
24. Ydych chi wedi profi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ym Mhillgwenlli yn ystod y 12 mis diwethaf?
 
 
 

Cyfyngiadau

Cynigir y cyfyngiadau canlynol yn y GDMC newydd, dewiswch a ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r cyfyngiad.  Os ydych yn anghytuno, nodwch eich rhesymau.
25.a Gwrthod stopio yfed alcohol nac ildio unrhyw gynwysyddion (wedi'u selio neu heb eu selio) sydd yn eu meddiant, y credir bod alcohol ynddynt, pan fo Swyddog awdurdodedig yn gofyn iddynt wneud hynny yn yr Ardal dan Gyfyngiadau?
 
 
25.b
26.a Ni chaiff neb ymddwyn (naill ai'n unigol neu mewn grŵp) mewn modd sydd wedi achosi neu sy'n debygol o achosi aflonyddwch, braw neu ofid i aelod o'r cyhoedd yn yr Ardal dan Gyfyngiadau. Bydd pobl sy'n torri'r gwaharddiad hwn, pan gânt orchymyn i wneud hynny gan Swyddog awdurdodedig, yn gwasgaru ar unwaith ac yn peidio â dychwelyd o fewn 24 awr, oni bai am reswm cyfreithlon.
 
 
26.b
27.a Dim cardota mewn modd sy'n ymosodol neu'n fygythiol neu sy'n debygol o achosi i rywun deimlo wedi’i aflonyddu, yn frawychus neu'n ofidus.
 
 
27.b
28.a Ni chaiff neb ollwng dŵr nac ysgarthu mewn man cyhoeddus nac yn wyneb y cyhoedd ac eithrio mewn safle a ddynodwyd at y diben hwnnw o fewn yr Ardal dan Gyfyngiadau.
 
 
28.b
29.a Ni chaiff unrhyw berson yn yr Ardal dan Gyfyngiadau:

    -  Fwyta, anadlu i mewn, chwistrellu, ysmygu neu ddefnyddio mewn ffordd arall sylweddau meddwol*, na bod â hwy yn eu meddiant.
    -  Gwerthu na chyflenwi sylweddau meddwol*

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy’n torri’r cyfyngiad hwn ildio unrhyw sylwedd meddwol o’r fath yn ei feddiant/meddiant pan fydd Cwnstabl yr Heddlu yn gofyn iddo wneud hynny.**

*Rhoddir y diffiniad canlynol i sylweddau meddwol (y cyfeirir atynt yn gyffredin fel "cyffuriau cyfreithlon"): sylweddau sydd â'r gallu i ysgogi neu iselu’r system nerfol ganolog (nid yw'n cynnwys alcohol).

**Bydd eithriadau yn berthnasol pan ddefnyddir y sylweddau at ddibenion meddygol dilys y gellir eu profi, pan gânt eu rhoi i anifeiliaid fel moddion meddygol, pan ydynt yn sigarennau (tybaco) neu e-sigarennau neu y maent yn fwyd (i gynnwys diodydd) a reoleiddir gan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch bwyd.
 
 
29.b
30.a Bydd rhaid i feicwyr, neu ddefnyddwyr sgwteri, E-sgwteri, E-feiciau, byrddau sglefrio a byrddau hofran, ddod oddi arnynt os gofynnir iddynt wneud hynny gan swyddog awdurdodedig, os ydynt o'r farn bod y gweithredwr yn reidio mewn modd anniogel sy'n achosi neu'n debygol o achosi perygl i'r cyhoedd yn yr Ardal dan Gyfyngiadau.
 
 
30.b
31.a Ni chaiff neb ollwng poer nac unrhyw gynnyrch arall o'i geg i'r ddaear o fewn yr Ardal dan Gyfyngiadau.
 
 
31.b
32.a Ni chaiff unrhyw un fynd i mewn i'r ardal gyfyngedig a cheisio prynu gwasanaethau rhywiol gan berson arall.
 
 
32.b
33. Oes unrhyw beth arall yr hoffech ei weld yn cael ei gynnwys yn y Gorchymyn?
 
 
34. Mae'r ddelwedd isod yn dangos y ffin sy'n dod o dan y GDMC.Beth ydych chi'n credu y dylem ei wneud (ticiwch eich dewis)?
 
 
 

Monitro Cydraddoldeb

Nod hyn yw casglu gwybodaeth fwy cynhwysfawr ar gydraddoldeb ar gyfer y rheiny sy’n cwblhau’r arolwg.
35. Beth yw eich rhyw?
 
 
 
 
 
 
36. Oedran?
 
 
 
 
 
 
37. Ym mha ardal yng Nghasnewydd rydych chi’n byw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?
 
 
39. A ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg?
 
 
40. Beth yw eich grŵp ethnig?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol yn bresennol?
 
 
 
 
42. Ydych chi’n briod neu’n byw mewn partneriaeth sifil?
 
 
43. Crefydd / Cred
 
 
 
 
 
 
 
 
44. A yw eich hunaniaeth rhywedd yr un peth â’r rhywedd a ddynodwyd i chi pan gawsoch eich geni?

Mae hunaniaeth rhywedd yn ffordd o ddisgrifio sut rydych chi'n teimlo am eich rhywedd.  Mae rhai pobl yn gwybod/teimlo bod eu hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â'r rhyw a neilltuwyd iddynt ar enedigaeth – er enghraifft, person y mae ei dystysgrif geni wreiddiol yn dweud 'gwryw' ac maent yn uniaethu fel dyn ('ie' i'r cwestiwn hwn).  Mae rhai pobl yn gwybod/teimlo nad yw eu hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â'r rhyw a neilltuwyd iddynt ar enedigaeth – er enghraifft, person y mae ei dystysgrif geni wreiddiol yn dweud 'gwryw' ac maent yn uniaethu fel menyw ('na' i'r cwestiwn hwn).
 
 
45.a Cyfrifoldebau Gofalu

A: A ydych chi’n gofalu am blant oedran ysgol?
 
 
45.b B: A ydych chi’n gofalu am blant cyn ysgol?
 
 
45.c C: A ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn sy’n hŷn nag oedran ysgol?
 
 
Diolch i chi am roi o'ch amser i roi sylwadau ar y GDMC arfaethedig.
 
Snap Survey Software