text only

ncc-logo-new

HMO Licensing Review
Consultation Questionnaire

Adolygiad Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth
Holiadur Ymgynghoriad

1.
Before completing this questionnaire, please read the Additional Licensing Scheme Review & Proposal document. This includes details of what types of properties are covered, details of fees, conditions, and a review of performance over the previous 4 years.

If you represent a public body, authority or trade organisation, please consider submitting a formal letter to the Council in response to this consultation, rather than completing this questionnaire.

The questionnaire should take no more than 10 minutes to complete.
2. Which of the following best describes you?
 
3. To what extent would you support the proposal to continue to operate Additional Licensing in Newport?
 
 
 
4. What impact, if any, do you feel continuing Additional Licensing in Newport would have on you?
 
 
 
 
5. Do you think that the type of HMO properties targeted by the scheme are correct? (See the Review and Proposal document for details)
 
 
 
6. Given the data presented in the Review and Proposal document, do you agree that Additional Licensing in Newport has maintained or improved standards in this type of private rented housing?
 
 
 
7. To what extent do you feel the Licensing fees are reasonable or unreasonable? (See the Review and Proposal document for details)
 
 
 
 
   
 
8. Do you feel that the standard licensing conditions are reasonable and improve the standard of this type of private rented housing? (See the Review and Proposal document for details)
 
 
 
9. Newport City Council could decide not to renew the Additional Licensing Scheme and only deal with properties when complaints are made. To what extent would you support a proposal to NOT renew the Additional Licensing Scheme?
 
 
 
 
10. What impact, if any, do you feel NOT operating an Additional Licensing Scheme would have on you?
 
 
 
 
11.
12.
13.a What is your gender?
 
 
13.b What is your age group?
 
 
 
 
   
 
 
   
13.c Do you consider yourself disabled?
 
 
13.d What is your ethnic group?
 
 
 
 
 
Thank you for taking the time to complete the survey.
Cyn cwblhau’r holiadur hwn, darllenwch y ddogfen Adolygiad a Chynigion y Cynllun Trwyddedu Ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys manylion am ba fathau o eiddo a gwmpesir, manylion ffioedd, amodau, ac adolygiad o berfformiad dros y 4 blynedd flaenorol.

Os ydych yn cynrychioli corff, awdurdod neu sefydliad masnach cyhoeddus, dylech ystyried cyflwyno llythyr ffurfiol i'r Cyngor mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn, yn hytrach na chwblhau'r holiadur hwn.

Ni ddylai'r holiadur gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau.
14. Pa un o'r canlynol sy'n eich disgrifio orau?
 
15. I ba raddau y byddech yn cefnogi'r cynnig i barhau i weithredu Trwyddedu Ychwanegol yng Nghasnewydd?
 
 
 
16. Pa effaith, os o gwbl, ydych chi'n teimlo y byddai parhau â'r Trwyddedu Ychwanegol yng Nghasnewydd yn ei chael arnoch chi?
 
 
 
 
17. Ydych chi'n meddwl bod math y Tai Amlfeddiannaeth a dargedir gan y cynllun yn gywir? (Gweler y manylion yn y ddogfen Adolygiad a Chynigion)
 
 
 
18. O ystyried y data a gyflwynwyd yn y ddogfen Adolygu a Chynigion, a ydych yn cytuno bod Trwyddedu Ychwanegol yng Nghasnewydd wedi cynnal neu wella safonau yn y math hwn o dai rhent preifat?
 
 
 
19. I ba raddau rydych chi'n teimlo bod y ffioedd trwyddedu yn rhesymol neu'n afresymol? (Gweler y manylion yn y ddogfen Adolygiad a Chynigion)
 
 
 
 
   
 
20. A ydych yn teimlo bod yr amodau trwyddedu safonol yn rhesymol ac yn gwella safon y math hwn o dai rhent preifat? (Gweler y manylion yn y ddogfen Adolygiad a Chynigion)
 
 
 
21. Gallai Cyngor Dinas Casnewydd benderfynu peidio ag adnewyddu'r cynllun trwyddedu ychwanegol a delio ag eiddo dim ond wneir cwynion. I ba raddau y byddech yn cefnogi cynnig i beidio ag adnewyddu'r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol?
 
 
 
 
22. Pa effaith, os o gwbl, rydych chi'n teimlo y byddai PEIDIO â pharhau â'r Trwyddedu Ychwanegol yng Nghasnewydd yn ei chael arnoch chi?
 
 
 
 
23.
24.
25.a Beth yw eich rhyw?
 
 
25.b Pa un yw eich grŵp oedran?
 
 
 
 
   
 
 
   
25.c Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?
 
 
25.d I ba grŵp ethnig rydych yn perthyn?
 
 
 
 
 
Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg.
 
Snap Survey Software