text only

one_newport-low-res_rgb

One Newport  /  Casnewydd yn Un
Wellbeing Assessment 2016  /  Asesiad Llesiant 2016

1.

What is One Newport?

The One Newport Public Services Board includes organisations like the Council, the Police, Natural Resources Wales, other public services and voluntary organisations that work with local people including children and young people. One Newport helps these organisations to work better together and to improve services.

What is the Wellbeing of Future Generations Act and the Wellbeing Assessment?

The Wellbeing of Future Generations Act 2015 is about improving people’s lives now and in the future.  To do this we need to find out how well you are doing, what things are important to your lives and for your community. As part of a wellbeing assessment your answers to the following questions will help us make Newport a better place to live.

To find out more about the Wellbeing of Future Generations Act go to www.thewaleswewant.co.uk.
2.
3.
Please answer the following questions by ticking YES / NO / SOMETIMES.

More importantly tell us why you think this below.
4. I feel safe.
 
 
 
5. I get all the information I need.
 
 
 
6. I get all the support I need.
 
 
 
7. I know who to talk to if I am worried or upset.
 
 
 
8. I have opportunities in Welsh.
 
 
 
9. I have opportunities to use different languages.
 
 
 
10. I feel listened to by adults.
 
 
 
11. I feel part of my community.
 
 
 
12. I feel free from bullying.
 
 
 
13. I get lots of chances to exercise.
 
 
 
14. I get lots of information and support on how to be healthy.
 
 
 
15. I have lots of opportunities to learn.
 
 
 
16. I am doing well at school.
 
 
 
17. I think there are lots of jobs in Newport.
 
 
 
18. There are lots of opportunities to take part in sports activities.
 
 
 
19. I enjoy going to youth club.
 
 
 
20. I have safe places to play.
 
 
 
21. I have heard of the United Nations Convention on the Right of the Child.
 
 
 
22. I know my rights.
 
 
 
23. I can use a computer when I need to.
 
 
 
24. Newport is a good place to live.
 
 
 
25.
26.
Thank you for taking the time to tell us what you think

Beth yw Casnewydd yn Un?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un yn cynnwys sefydliadau fel y Cyngor, yr Heddlu, Cyfoeth Naturiol Cymru, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol  eraill sy’n gweithio gyda phobl leol gan gynnwys plant a phobl ifanc. Mae Casnewydd yn Un yn helpu’r sefydliadau hyn i weithio’n well gyda’i gilydd ac i wella gwasanaethau.

Beth yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Asesiad Llesiant?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella bywydau pobl nawr ac yn y dyfodol.  I wneud hyn mae angen i ni gael gwybod sut rydych yn dod ymlaen, beth sy'n bwysig yn eich bywydau ac ar gyfer eich cymuned. Yn rhan o asesiad llesiant bydd eich atebion i’r cwestiynau canlynol yn ein helpu i wneud Casnewydd yn lle gwell i fyw.

I ddysgu mwy am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ewch i www.thewaleswewant.co.uk/cy.
27.
28.
Atebwch y cwestiynau canlynol drwy dicio IE / NA / WEITHIAU.

Yn bwysicach fyth, dwedwch wrthym pam isod pam mai dyna eich barn.
29. Rwy’n teimlo’n ddiogel.
 
 
 
30. Rwy’n cael yr holl wybodaeth sydd angen arnaf.
 
 
 
31. Rwy’n derbyn yr holl gymorth sydd angen arnaf.
 
 
 
32. Rwy’n gwybod pwy i siarad â nhw os wyf yn poeni neu yn drist.
 
 
 
33. Rwy’n cael cyfleoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 
 
 
34. Rwy’n cael cyfleoedd i ddefnyddio ieithoedd gwahanol.
 
 
 
35. Rwy’n teimlo bod oedolion yn gwrando arnaf.
 
 
 
36. Rwy’n teimlo’n rhan o fy nghymuned.
 
 
 
37. Rwy’n teimlo’n rhydd o fwlio.
 
 
 
38. Rwy’n cael llawer o gyfleoedd i wneud ymarfer corff.
 
 
 
39. Rwy’n cael llawer o wybodaeth a chymorth ar sut i fod yn iachus.
 
 
 
40. Rwy’n cael llawer o gyfleoedd i ddysgu.
 
 
 
41. Rwy’n gwneud yn dda yn yr ysgol.
 
 
 
42. Rwy’n meddwl bod llawer o swyddi yng Nghasnewydd.
 
 
 
43. Rwy’n credo bod llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon.
 
 
 
44. Rwy’n mwynhau mynd i’r clwb ieuenctid.
 
 
 
45. Mae gennyf lefydd diogel i chwarae.
 
 
 
46. Rwyf wedi clywed am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).
 
 
 
47. Rwy’n ymwybodol o fy hawliau.
 
 
 
48. Rwy’n gallu defnyddio cyfrifiadur
pan fydd angen.
 
 
 
49. Mae Casnewydd yn lle da i fyw..
 
 
 
50.
51.
Diolch am gymryd yr amser i roi eich barn
 
Snap Survey Software